274/1997

Utfärdat i Helsingfors den 20 mars 1997

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om förutsättningarna för beviljande av tillstånd att tillverka, importera och bedriva partihandel med alkoholdrycker och sprit samt om den tillförlitlighet som krävs av sökanden

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 40 § 2 mom. 1 punkten alkohollagen av den 8 december 1994 (1143/1994) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Genom detta beslut bestäms om de omständigheter som social- och hälsovårdens produkttillsynscentral, nedan produkttillsynscentralen, skall beakta när den prövar om en tillståndssökande uppfyller förutsättningarna och besitter den tillförlitlighet som krävs för beviljande av

1) sådant tillverkningstillstånd för alkoholdrycker och sprit som avses i 5 § 1 mom. alkohollagen,

2) sådant importtillstånd för sprit som avses i 8 § 2 mom. 1 punkten alkohollagen,

3) sådant partihandelstillstånd för alkoholdrycker som avses i 27 § 1 mom. alkohollagen och sådant partihandelstillstånd för sprit som avses i nämnda paragrafs 2 mom., samt

4) sådant partihandelstillstånd för alkoholpreparat som avses i 7 § 1 mom. förordningen om alkoholpreparat och denaturering (1345/1994).

2 §
Allmänna bestämmelser

När produkttillsynscentralen behandlar tillståndsärenden som avses i detta beslut skall den beakta det i 1 § alkohollagen angivna syftet med lagen.

Produkttillsynscentralen skall innan den beviljar tillstånd som avses i detta besluts 1 § utreda att sökanden har tillräckliga ekonomiska, yrkesmässiga, tekniska och andra förutsättningar att bedriva den verksamhet som avses i ansökan samt att sökanden har den tillförlitlighet som krävs. Dessutom skall produkttillsynscentralen medan verksaometen pågår övervaka att tillståndshavaren fortfarande har förutsättningar att bedriva verksamheten samt den tillförlitlighet som krävs.

3 §
Krav som ställs på sökandens verksamhetsområde

Sökandens verksamhetsområde skall enligt bolagsordningen eller bolagsavtalet eller enligt någon annan motsvarande skriftlig hannling vara tillverkning, import eller partihanlel med alkoholdrycker, sprit eller alkoholpreparat.

4 §
De ekonomiska förutsättningarna samt den tillförlitlighet som krävs

Produkttillsynscentralen skall inte bevilja tillstånd ifall

1) sökanden inte uppfyller de villkor som anges i 1 § lagen angående rättighet att idka näring (122/1919, ändrad 228/1993),

2) sökanden är en sådan omyndig person som avses i 2 kap. (368/1983) lagen angående förmynderskap,

3) sökanden är försatt i konkurs eller en domstol har fastställt ett ackord som gäller honom,

4) en ansökan om konkurs, ackord, skuldreglering eller skuldsanering som gäller sökanden är anhängig,

5) det har beslutats att sökanden skall försättas i likvidation,

6) sökanden genom ett lagakraftvunnet beslut har dömts för en lagstridig handling i anslutning till sin yrkesutövning och därför inte anses ha den tillförlitlighet som avses i alkohollagen.

Produkttillsynscentralen kan, med beaktade av sökandens tillförlitlighet samt de på förutsättningarna inverkande omständigheterna som en helhet, vägra bevilja tillstånd ifall

1) en domstol har fastställt ett skuldreglerings- eller skuldsaneringsprogram för sökanden,

2) sökanden i sin yrkesutövning har gjort sig skyldig till en lindrigare lagstridig handling (förseelse) än en sådan som avses ovan i 1 mom. 6 punkten,

3) sökanden har gett produkttillsynscentralen oriktiga uppgifter då denna begärt uppgifter för behandlingen av ansökan, samt

4) sökanden har försummat att betala skatt eller andra lagstadgade avgifter i Finland eller i det land där sökanden har sin huvudsakliga verksamhet (etableringsland).

Produkttillsynscentralen kan vid behov be polisen eller någon annan myndighet ge utlåtande om sökandens tillförlitlighet och om förutsättningarna för beviljande av tillstånd eller avkräva sökanden motsvarande hantlingar.

Ett av en utländsk sökande framlagt utdrag ur straffregistret i etableringslandet skall godtas som tillräckligt bevis på att det inte föreligger i 1 och 2 mom. angivna hinder för att bevilja sökanden tillstånd. Ett intyg av en behörig myndighet i etableringslandet skall också godtas som tillräckligt bevis. Om sådana handlingar eller intyg som avses ovan inte utfärdas i sökandens etableringsland, kan i stället för dessa som bevis godtas en försäkran under edlig förpliktelse som sökanden eller dennes representant avger inför en behörig myndighet i etableringslaslet.

5 §
Uppgifter om sökandens ekonomiska situation

Produkttillsynscentralen kan som bevis på sökandens ekonomiska situation avkräva honom bland annat

1) utlåtande eller utredning av en bank eller något annat kreditinstitut om säkerhet som ställts för den i ansökan angivna verksamheten,

2) resultaträkning, balansräkning, verksamhetsberättelse, andra bokslutshandlingar samt eventuellt koncernbokslut, ifall dessa skall publiceras i sökandens etableringsland,

3) den av sökanden som företagare i etableringsskedet inlämnade utredningen om den tilltänkta verksamheten, utredning om investeringsbehovet och om finansieringen samt en beräkning av verksamhetens inkomster, utgifter och lönsamhet, samt

4) andra eventuella utredningar om sökandens finansiella och ekonomiska situation.

De uppgifter som avkrävs sökanden skall ställas i proportion till omfattningen av den verksamhet som avses i ansökan.

6 §
Yrkesmässiga och tekniska förutsättningar

Produkttillsynscentralen kan, utöver de skriftliga handlingar som nämns i andra författningar, avkräva sökanden följande utredningar om dennes yrkesskicklighet, erfarenhet och tekniska kapacitet:

1) intyg över sökandens eller de personers utbildning och yrkeskompetens, som på sökandens vägnar sköter affärsverksamheten,

2) en utredning om sökandens egna eller utomstående tekniska experter eller tekniska organ, i synnerhet de som ansvarar för de i 43 § alkohollagen och 16 § förordningen om alkoholpreparat och denaturering angivna funktionerna samt de som ansvarar för att de för övervakningen behövliga dokument, upplysningar och meddelanden bokförs och sänds till produkttillsynscentralen, vilka avses i 44 § alkohollagen och 17 § förordningen om alkoholpreparat och denaturering,

3) en redogörelse för tillverkningsapparaturen och -metoderna samt för de kvalitetssäkringsmetoder som sökanden tillämpar vid den interna övervakningen och kvalitetskontrollen inom företaget,

4) en redogörelse för hur sökanden har för avsikt att ordna lagringen och transporterna,

5) en redogörelse för bevakningen av tillverknings- och lagerlokalerna samt för säkerhets- och larmsystemet, samt

6) en redogörelse för sökandens eventuella planer på att anlita underleverantörer.

De uppgifter som avkrävs sökanden skall ställas i proportion till verksamhetens omfattning. Produkttillsynscentralen skall i samband med behandlingen av tillståndsamfökan dessutom beakta vad som i 45 § alkmfollagen bestäms om tystnadsplikt.

7 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 14 april 1997.

Helsingfors den 20 mars 1997

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Konsultativ tjänsteman
Kari Paaso

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.