269/1997

Given i Helsingfors den 26 mars 1997

Förordning om ändring av 18 och 25 § avfallsförordningen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till arbetsministeriets verksamhetsområde

ändras i avfallsförordningen av den 22 december 1993 (1390/1993) 18 och 25 §, av dessa lagrum 18 § sådan den lyder i förordning 64/1995, som följer:

18 §
Sakkunnigmyndigheter och -inrättningar

Sakkunnigmyndigheter och -inrättningar när det gäller avfallsfrågor är inom respektive verksamhetsområde social- och hälsovårdsministeriet, folkhälsoinstitutet, tullverket, statens tekniska forskningscentral samt Finlands miljöcentral. Dessa myndigheter och inrättningar ger utlåtanden och gör undersökningar och utredningar för miljöministeriet och tillsynsmyndigheterna enligt avfallslagen.

25 §
Närmare föreskrifter och anvisningar

Miljöministeriet kan:

1) efter att ha hört social- och hälsovårdsministeriet meddela närmare föreskrifter om och bevilja undantag från förpackning och märkning av problemavfall samt meddela föreskrifter om förpackning och märkning av även annat avfall liksom även om märkning av avfallets förvaringsplats och om lämnande av upplysningar om avfall, samt

2) meddela närmare föreskrifter och aisningar över om andra omständigheter som är nödvändliga för verkställigheten och tillämpningen av denna förordning.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1997.

Helsingfors den 26 mars 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.