252/1997

Riksdagens beslut om ändring av reglementet för Riksdagsbiblioteket

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i reglementet för Riksdagsbiblioteket av den 7 maj 1985 (450/1985) 8–14 §,

av dessa lagrum 12 § sådan den lyder delvis ändrad i riksdagens beslut 1227/1990,

ändras 1 § 4 punkten, mellanrubriken före 2 §, 2–7 och 15 §, 16 § 4 mom., 19, 20 och 22–24 §, 28 §

3 mom. och 29 § 2 mom.,

av dessa lagrum 1 § 4 punkten sådan den lyder i nämnda beslut 1227/1990,15 och 23 § delvis ändrade

i riksdagens beslut 536/1989,19 § i sistnämnda beslut och riksdagens 171/1992 beslut samt 28 § 3 mom.

och 29 § 2 mom. i nämnda beslut 536/1989, samt fogas till momentet nya 23 a och 23 b § som följer:

1 §

Riksdagsbibliotekets uppgift är


4) att vara centralarkiv för riksdagen enligt arkivlagen (831/1994) och instruktionen för riksdagens arkivfunktion;


Bibliotekets enheter och deras uppgifter
2 §

Biblioteket har följande serviceenheter som förestås av byråchefer i enlighet med 19 §:

1)samlingstjänsten,

2) rådgivnings- och arkivtjänsten,

3) informationstjänsten,

4) interntjänsten.

3 §

Samlingstjänsten har till uppgift

1) att utvärdera och utveckla samlingarna,

2) att välja och förvärva material,

3) att katalogisera och ställa i ordning material,

4) att i samråd med informationstjänsten producera bibliografier och ta fram databaser,

5) att sköta de uppgifter som hör till en nationell central för utbyte av officiella publikationer,

6) att i kvalitativt och kvantitativt hänseende utveckla uppföljningen av bibliotekets verksamhet,

7) att ordna statistikföringen i fråga om bibliotekets verksamhet,

8) att utföra andra uppgifter som hör till samlingstjänsten.

4 §

Rådgivnings- och arkivtjänsten har till uppgift

1) att sköta centralarkivsfunktionen vid riksdagen enligt vad som närmare bestäms i instruktionen för riksdagens arkivfunktion,

2) att sköta rådgivningen och expediera lån,

3) att tillhandahålla material ur bibliotekets samlingar och sköta om placeringen av materialet,

4) att utveckla nättjänster inom serviceenheten,

5) att sköta utgivningen av bibliotekets publikationer,

6) att utföra andra uppgifter som hör till rådgivnings- och arkivtjänsten.

5 §

Informationstjänsten har till uppgift

1) att tillhandahålla riksdagen och dess inrättningar tjänster,

2) att på behörigt sätt tillhandahålla information om de ärenden som behandlas i riksdagen och om riksdagens verksamhet,

3) att tillmötesgå behovet av information inom centralbiblioteksområdena juridik och statsvetenskaper,

4) att utveckla nättjänsterna inom serviceenheten,

5) att göra upp beskrivningar av innehållet i biblioteksmaterialet,

6) att i samråd med samlingstjänsten ge ut bibliografier och ta fram databaser,

7) att ansvara för utbildningen i informationshantering,

8) att utföra andra uppgifter som hör till informationstjänsten.

6 §

Interntjänsten har till uppgift

1) att sköta uppgifter i anknytning till bibliotekets ekonomiförvaltning och personaladministration till den del de inte hör till riksdagens förvaltningsavdelning,

2) att sköta uppgifter i anknytning till dataadministrationen vid biblioteket och utvecklingen av den samt till förvärv, användning och service av bibliotekets datorenheter, till den del de inte hör till riksdagens förvaltningsavdelning,

3) att svara för bibliotekets utredningsverksamhet,

4) att sköta uppgifter i anknytning till förvärv, användning och underhåll av bibliotekets lokaler, inventarier, apparater och förnödenheter till den del de inte hör till riksdagens förvaltningsavdelning,

5) att sköta distributionen och förvaringen av inbundna riksdagshandlingar till den del uppgiften hör till riksdagsbiblioteket,

6) att organisera bibliotekets expeditions- och kopieringsservice,

7) att sköta bibliotekets information samt arrangemangen kring utbildning och presentationer,

8) att utföra andra uppgifter som hör till interntjänsten.

7 §

Bibliotekets expertområden är riksdagsservi-ce, rättsvetenskap och statsvetenskaper. Ansvariga för utvecklingen av expertområdena är förste bibliotekarierna.

15 §

Bibliotekets styrelse skall

1) besluta om utvecklingen av bibliotekets verksamhet och övervaka att den är målinriktad, planmässig och effektiv,

2) vid behov lägga fram förslag till ändring av lagen om Riksdagsbiblioteket (983/1984) och detta reglemente,

3) årligen förelägga riksdagens kanslikommission förslag till budget för biblioteket och behövliga tilläggsbudgetar samt årligen fastställa en dispositionsplan för budgeten,

4) fastställa principerna för val av biblioteksmaterial samt principerna för bibliotekets publikations- och utredningsverksamhet,

5) fastställa en ordningsstadga för biblioteket och andra likartade författningar,

6) årligen godkänna och till riksdagen avge en berättelse över bibliotekets verksamhet under det föregående året,

7) bestämma bibliotekets öppettider,

8) utlysa och besätta de i 28 § 2 mom. nämnda bibliotekstjänsterna,

9) lägga fram förslag för riksdagens kanslikommission om inrättande och indragning av tjänster,

10) utse ställföreträdare för överbibliotekarien i ställföreträdarordning,

11) utse byråcheferna och biträdande byråcheferna samt bestämma om deras placering i serviceenheterna,

12) besluta om bibliotekspersonalens arbetstider,

13) besluta om rätt till bisyssla för tjänstemän som styrelsen utsett med stöd av 28 § 2 mom.,

14) besluta om tjänstledighet i de fall när detta enligt 29 § hör till bibliotekets styrelse,

15) besluta om handhavande av tjänster i enlighet med 30 §,

16) behandla rättelseyrkanden enligt 43 och 44 § lagen om riksdagens tjänstemän (1373/1994),

17) behandla sådana initiativ från bibliotekets personal som den vill att styrelsen skall behandla,

18) handlägga och avgöra de övriga ärenden som enligt bestämmelserna skall handläggas och avgöras av bibliotekets styrelse.

16 §

Föredragande och sekreterare vid styrelsens sammanträden är överbibliotekarien eller en av denne förordnad tjänsteman. Förste bibliotekarierna har föredragningsrätt i ärenden som gäller deras expertområden. Överbibliotekarien och föredraganden har rätt att få sin avvikande åsikt antecknad i protokollet.


19 §

Vid biblioteket finns en överbibliotekarietjänst samt tjänster som förste bibliotekarie, arkivarie, -äldre bibliotekarie, forskare, yngre bibliotekarie, biblioteksamanuens, avdelningssekreterare, byråsekreterare, maskinskrivare, expeditionsvakt, expeditionsassistent och biträdande expeditionsassistent. Dessutom kan biblioteket anställa tjänstemän i tjänsteförhållande för viss tid.

Chef för biblioteket är överbibliotekarien. Förste bibliotekarierna är direkt underställda överbibliotekarien.

Serviceenheterna förestås av byråchefer, som är underställda överbibliotekarien. Till byråchef utses en äldre bibliotekarie eller en arkivarie som är väl förtrogen med respektive serviceenheter eller med bibliotekets verksamhet i allmänhet. Till biträdande byråchef utses en äldre bibliotekarie, en yngre bibliotekarie eller en arkivarie som är förtrogen med respektive serviceenheter.

20 §

Överbibliotekarien skall

1) övervaka bibliotekets verksamhet och i synnerhet riksdagens arkivfunktion, leda den allmänna planeringen, uppföljningen samt ekonomiförvaltningen och personaladministrationen vid biblioteket samt ta initiativ till att utveckla bibliotekets verksamhet,

2) svara för kontakterna med andra parlament, bibliotek, universitet och andra högskolor samt organisationer,

3) i överensstämmelse med de principer som bibliotekets styrelse godkänt besluta om valet av material till biblioteket samt om bibliotekets publikations- och utredningsverksamhet,

4) för biblioteksstyrelsen göra upp förslag till budget och behövliga tilläggsbudgetar för biblioteket, till dispositionsplan för budgeten samt till årsberättelse över bibliotekets verksamhet,

5) fastställa en arbetsordning för biblioteket,

6) utfärda bestämmelser om användningen av biblioteket till den del detta inte ankommer på bibliotekets styrelse,

7) övervaka hur anslagen används samt godkänna räkningar och övriga utbetalningar,

8) utlysa och besätta de i 28 § 3 mom. nämnda tjänsterna,

9) besluta om tjänstledighet för tjänstemännen vid biblioteket i enlighet med 29 §,

10) besluta om handhavande av tjänster i enlighet med 30 §,

11) bevilja tjänstemännen vid biblioteket ålderstillägg,

12) besluta om rätt att inneha bisysslor när det gäller tjänstemän som utses med stöd av 28 § 3 mom.,

13) utfärda reseförordnanden,

14) övervaka att matrikel förs över bibliotekets tjänstemän,

15) bereda och föredra ärenden som behandlas vid biblioteksstyrelsens sammanträden, om inte någon annan tjänsteman har forordnats, samt verkställa styrelsens beslut.

Överbibliotekarien kan avgöra ärenden som hör till en byråchef.

22 §

Överbibliotekarien skall höra den behöriga byråchefen eller förste bibliotekarien innan han fattar beslut eller gör framställningar i ärenden som gäller en serviceenhet eller ett expertområde.

23 §

Förste bibliotekarierna skall

1) svara för utvecklingen av expertomrädena enligt 7 § och väcka initiativ angående dessa,

2) biträda överbibliotekarien i den allmänna planeringen av bibliotekets verksamhet och samordningen av serviceenheternas verksamhet,

3) följa utvecklingen när det gäller informationsförsörjningen och informationshanteringen inom sitt ansvarsområde och göra anknytande framställningar i fråga om bibliotekets verksamhet,

4) ge utbildning i informationshantering och ha hand om informationen inom sitt ansvarsområde,

5) ansvara för kontakterna med kunder och intressegrupper inom sitt ansvarsområde,

6) utföra andra uppgifter som överbibliotekarien bestämmer.

23 a §

Byråcheferna skall

1) leda, planera och utveckla serviceenhetens verksamhet,

2) biträda överbibliotekarien i den allmänna planeringen av bibliotekets verksamhet och samordningen av serviceenheternas verksamhet,

3) fördela arbetsuppgifterna bland de anställda inom serviceenheterna,

4) se till att personalen vid serviceenheterna får förkovra sina yrkeskunskaper och att de anställda har arbetslokaler och arbetsredskap,

5) följa den allmänna utvecklingen inom sitt område,

6) utföra andra uppgifter som överbibliotekarien bestämmer.

23 b §

Den bibliotekarie som svarar för bibliotekets dataadministration skall i den mån uppgifterna inte hör till riksdagens förvaltningsavdelning

1) se till att datasystemen upprätthålls och svara för att datainnehållet i systemen är användbart och enhetligt,

2) biträda överbibliotekarien i den allmänna planeringen av bibliotekets dataadministration och vid samordningen av serviceenheternas datafunktioner,

3) utföra andra uppgifter i anknytning till bibliotekets dataadministration och utvecklingen av den,

4) följa den allmänna utvecklingen inom sitt område,

5) utföra andra uppgifter som överbibliotekarien bestämmer.

24 §

Närmare bestämmelser om bibliotekspersonalens uppgifter kan meddelas i arbetsordningen för biblioteket.

28 §

Biblioteksamanuenser, avdelningssekreterare, byråsekreterare, maskinskrivare, expeditionsvakter, expeditionsassistenter och biträdande expeditionsassistenter utnämns av överbibliotekarien. Tjänstemän i tjänsteförhållande för viss tid utnämns likaså av överbibliotekarien.

29 §

Tjänstledighet på grund av sjukdom eller moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet eller vårdledighet beviljas av överbibliotekarien.Detta beslut träder i kraft den 1 april 1997.

TKF 1/1997
KuUB 2/1997

Helsingfors den 21 mars 1997

På riksdagens vägnar


Riitta Uosukainen talman


Seppo Tiitinen generalsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.