250/1997

Given i Helsingfors den 21 mars 1997

Förordning om ändring av förordningen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

ändras i förordningen den 29 juni 1978 om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering (501/1978) 6 §, 8 § 2 mom. 10 punkten, 10 §, 11 § 2 mom. och 12 §,

dessa lagrum sådana de lyder 6 §, 8 § 2 mom. 10 punkten, 11 § 2 mom. och 12 § i förordning 1307/1993 och 10 § i förordning 657/1982, som följer:

6 §

Institutets direktion består av en ordförande, en vice ordförande och sju andra medlemmar som, i likhet med deras personliga suppleanter, förordnas av statsrådet för tre kalenderår i sänder. Ordföranden och en vice ordförande samt en annan medlem företräder social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde och en annan medlem arbetsministeriets förvaltningsområde. Till direktionen skall dessutom höra två företrädare för de centrala arbetsgivarorganisationerna och två företrädare för de centrala arbetstagarorganisationerna samt en företrädare för den mest representativa organisationen för personer som självständigt utför eget arbete.

8 §

Direktionen handlägger och avgör ärenden som angår


10) anställande och entledigande av institutets generaldirektör och anställande och entledigande av förvaltningsdirektören samt institutets avdelningsdirektörer och forskningsprofessorer, om anställningen eller litigheten varar över sex månader;


10 §

Institutets chef är generaldirektören. Vid institutet finns även en förvaltningsdirektör samt forskningsprofessorer och annan personal enligt vad som bestäms i arbetsordningen.

Generaldirektören har professors titel. Avdelningsföreståndare har professors titel, om han har vid universitet eller högskola konstaterad docentkompetens.

11 §

Förvaltningsdirektören skall bistå generaldirektören i ledningen av institutet för arbetshygien på det sätt som närmare bestäms i arbetsordningen.

12 §

Närmare bestämmelser om generaldirektlkens och förvaltningsdirektörens uppgifter meddelas vid behov i arbetsordningen, i vilken även kan bestämmas om den övriga pelkonalens uppgifter.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1997.

Helsingfors den 21 mars 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.