241/1997

Utfärdat i Helsingfors den 17 mars 1997

Trafikministeriets beslut om ändring av 5 § trafikministeriets beslut om Teleförvaltningscentralens avgifter

Trafikministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994,

ändrat 5 § i trafikministeriets beslut av den 21 december 1994 om Teleförvaltningscentralens avgifter (1440/1994), som följer:

5 §
Avgiftsbelagda prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder

I 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda prestationer som Teleförvaltningscentralen prissätter enligt företagsektnomiska grunder är:

1) anteckningar om godkännande av teleterminalutrustning,

2) anteckningar om godkännande av en sådan radiosändare, om för tillsynen över denna inte uppbärs tillsynsavgift enligt 8 §,

3) självvald radioamatöridentifikation,

4) de trycksaker som inte hör till sådan informationsverksamhet som bedrivs med små kostnader,

5) den utbildning som inte hör till sådan informationsverksamhet som bedrivs med små kostnader,

6) ljuskopior, elektriska upptagningar eller andra kopior eller utdrag ur något av Teleförvaltningscentralens dokument,

7) sådant sändande av dokument för vars del kostnaderna inte ingår i avgifterna för någon annan avgiftsbelagd prestation som nämns i detta beslut, samt

8) andra prestationer av Teleförvaltningscentralen vilka grunder sig på uppdrag.


Detta beslut träder i kraft den 1 april 1997.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 17 mars 1997

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Överinspektör
Jari Perko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.