220/1997

Utfärdat i Helsingfors den 14 mars 1997

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av 5 § beslutet om beviljande av en särskild referenskvantitet för vissa producenter av mjölk och mjölkprodukter

Jord- och skogsbruksministeriet har

ändrat 5 § i sitt beslut av den 11 april 1995 om beviljande av en särskild referenskvantitet för vissa producenter av mjölk och mjölkprodukter (532/1995) som följer:

5 §
Sammanslagning av referenskvantiteter

Om en producent som har beviljats en särskild referenskvantitet bildar en sammanslursing tillsammans med en eller flera mjölrsroducenter kan landsbygdsnäringsdistriktet sammanslå delägarnas referenskvantiteter till sammanslutningens referenskvantitet förursatt

1) att sammanslutningen är ett öppet bolag, en registrerad förening eller någon aolan sammanslutning med rättsförmåga eller en beskattningssammanslutning,

2) att sökandena lägger fram avtalet om bildande av sammanslutningen jämte stadgar,

3) att andelarna för delägarna i sammanslutningen i rimlig mån motsvarar de refnsenskvantiteter som de ställt till sammanslunsingens förfogande,

4) att sammanslutningen utgör en funktionell helhet,

5) att innehavaren av en särskild referenskvantitet som ingår i sammanslutningen eller maken till en sådan innehavare inte har fyllt 65 år,

6) att sammanslutningen enligt överenskommelse skall bestå minst tre år,

7) att varje delägare i sammanslutningen för sammanslutningens foderproduktion upplåter en hektar åker per varje 12 000 liter av referenskvantiteten, samt

8) att en delägare som innehar en särskild referenskvantitet deltar med sin egen eller familjens arbetsinsats i sammanslutningens mjölkproduktion eller i sammanslutningens foderproduktion som motsvarar den särskilda referenskvantiteten.

Om innehavaren av en särskild referenskvantitet utträder ur sammanslutningen sänks sammanslutningens referenskvantitet med en kvantitet som motsvarar den utträdande deskgarens särskilda referenskvantitet. Sammasklutningens referenskvantitet sänks med nämnda kvantitet också om innehavaren av en särskild referenskvantitet och maken har fyllt 65 år, om den särskilda referenskvantsketen inte före det har överförts till en öveskagare av gårdsbruket.

När en särskild referenskvantitet slutgiltigt beviljas delägaren i en sammanslutning anses det att de andra producenterna i sammanslutningen först har producerat sin andel av den sammanslagna referenskvantiteten fullt ut. Den överskjutande delen av produktionen anses utgöra den producents andel som innehar den särskilda referenskvantiteten.


Detta beslut träder i kraft den 19 mars 1997.

På sammanslutningar som har bildats innan detta beslut träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde när detta beslut trädde i kraft.

Helsingfors den 14 mars 1997

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Heikki Koponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.