214/1997

Utfärdat i Helsingfors den 13 mars 1997

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om vissa stöd till jordbruks- och trädgårdsproducenter 1997

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet

ändrat 4 § 2 mom. och 8 § 1 mom. i sitt beslut av den 11 december 1996 (1030/1996) samt

fogat ett nytt 2 mom. till 6 §, varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

4 §
Stödvillkor

Betalningen av arealbaserade stöd, stöd enligt djurantalet och enligt antalet djurenheter samt växthusstöd förutsätter att stödtagaren den 30 maj 1997 i egenskap av ägare eller arrendator eller med stöd av nyttjanderätt som baserar sig på besittningsavtal enligt lagen om renskötsellägenheter (590/1969), testamente eller någon annan åtkomsthandling besitter den åker eller det växthus som år 1997 används vid idkande av jordbruk eller trädgårdsodling. Den odlade åkern skall omfatta minst tre hektar. Stöd för trädgårdsproduktion på friland kan dock betalas, om den odlade åkerarealen är minst en halv hektar.


6 §
Beloppet av produktionsstöd för husdjursskötsel

Mellan den 1 april och den 31 mars följande år, de nämnda dagarna inberäknade, kan produktionsstöd enligt 1 mom. betalas för hela den producerade mjölkmängden åt producenten, dock inte till den del i rådets förordning (EEG) nr 3950/92 avsedd till-läggsavgift har betalts för mjölken.


8 §
Den åkerareal som utgör grund för stödet

Grunden för det arealbaserade hektarstödet och stödet för unga odlare är den areal som producenten besitter den 30 maj och som används för odling av åker- och trädgårdsväxter. Stöd betalas inte för sådan åker som omfattas av en förbindelse enligt 6 § 2 mom. 3 punkten lagen om avträdelsepension (16/1974), 9 § lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/1992) eller 12 § lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1239/1994) eller för vilken ett avtal om nedläggelse av odling av åkerväxter är i kraft enligt lagen om balansering av lantbruksproduktionen (1261/1989) eller motsvarande tidigare lagstiftning eller för vilken betalas stöd för nedläggning av äppelodling.Detta beslut träder i kraft den 19 mars 1997.

Helsingfors den 13 mars 1997

Minister
Ole Norrback

Äldre regeringssekreterare
Esko Laurila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.