194/1997

Given i Helsingfors den 11 mars 1997

Lag om ändring av lagen om ersättning för brottsskador av statsmedel

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 21 december 1973 om ersättning för brottsskador av statsmedel (935/73) 5 § 1 mom. 2 punkten samt 5 a och 27 a §§,

dessa lagrum sådana de lyder, 5 § 1 mom. 2 punkten i lag av den 20 januari 1984 (63/84), 5 a § i lag av den 29 november 1985 (916/85) och 27 a § i lag av den 14 december 1990 (1110/90), som följer:

5 §

Till den som lidit personskada utges ersättning:


2) för minskning i inkomst eller uppehälle, varvid ersättningen är högst 660 mark per dag minskad med den inkomst eller det underhåll som för samma tid eventuellt tilndommer den skadelidande, samt


5 a §

Arbetsgivare ersätts för den lön eller motsvarande ersättning som han för tiden för arbetsoförmåga har betalt den som lidit personskada till följd av brott. Ersättningen är dock högst 660 mark per dag. Ersättning betalas inte, om personskadan har förorsakats genom ett målsägandebrott och målsäganden inte har anmält brottet för polisen, yrkat att åtal skall väckas eller framställt straffyrkande i saken.

27 a §

De belopp som nämns i 5 § 1 mom. samt 5 a, 7 och 10 §§ justeras genom förordning för tre år i sänder så att de motsvarar för- ändringen i penningvärdet.


Denna lag träder i kraft den 15 mars 1997.

Lagens 5 § 1 mom. 2 punkt och 5 a § skall också tillämpas när brottet har begåtts innan denna lag trädde i kraft, om statskontoret inte slutligt har avgjort ärendet före denna lags ikraftträdande.

Markbeloppen i 5 § 1 mom. och 5 a § justeras första gången den 1 januari 1998 genom en förordning som utfärdas med stöd av 27 a §.

RP 181/1996
LaUB 22/1996
RSv 2/1996

Helsingfors den 11 mars 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.