185/1997

Utfärdat i Helsingfors den 7 februari 1997

SKATTESTYRELSENS BESLUT om allmän skyldighet att lämna uppgifter

Skattestyrelsen har med stöd av 15 § 6 mom., 16 § 7 mom., 17 § 3 mom. och 18 § 7 mom. lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/95) samt 11 § lagen den 29 december 1988 om gottgörelse för bolagsskatt (1232/88) beslutat:

1 kapitlet

Inkomstuppgifter

1 §
Begränsning av skyldigheten att lämna inkomstuppgifter

Skattestyrelsen begränsar skyldigheten att lämna uppgifter som avses i 15 § och 18 § 6 momentet lagen om beskattningsförfarande (1558/95) så, att den uppgiftsskyldige skall utan särskild uppmaning endast tillställa skatteförvaltningen uppgifter om de prestationer som avses i 2-13 § av detta beslut.

2 §
Löner och arbetsersättningar som utbetalats av hushållen

Fysiska personer och dödsbon (hushållen) skall uppge utbetalda löner och i 25 § 1 momentet 1 punkten lagen om förskottsuppbörd avsedda för arbete, uppdrag eller tjänst betalda ersättningar (arbetsersättningar), som inte bör betraktas som lön, på vilka förskottsinnehållning har verkställts. De skall därtill uppge löner, på vilka det med stöd av 13 § förordningen om förskottsuppbörd inte verkställts någon förskottsinnehållning, om beloppet som utbetalas till samma betalningsmottagare uppgår till minst 1 000 mark under ett kalenderår.

3 §
Löner och arbetsersättningar som utbetalats av andra än hushållen

Andra än hushållen skall uppge:

1) i arbets- eller tjänsteförhållande utbetalda löner, med lön jämställda prestationer som avses i 13 § 1 mom. 2 punkten lagen om förskottsuppbörd, naturaförmåner och andra skattepliktiga förmåner, prestationer som utbetalts såsom lönegaranti samt skattepliktiga ersättningar för utebliven inkomst;

2) i 25 § 1 momentet 1 punkten lagen om förskottsuppbörd avsedda för i annan form än lön betalda ersättningar för arbete, uppdrag eller tjänst (arbetsersättningar), om prestationsmottagaren inte är införd i förskottsuppbördsregistret samt idrottsmans arvoden;

3) arbetsersättningar som utbetalats till ombud, som upptar prenumerationer på tidningar och tidskrifter, försäkringsombud samt försäljningsrepresentant, fastän mottagaren är införd i förskottsuppbördsregistret, om mottagaren är en fysisk person;

4) andra tillfälliga arvoden och pris än de som avses i 1-3 punkten, såsom hittelöner samt pris i konsttävlingar, om prestationens belopp uppgår till minst 500 mark i kalenderåret.

Följande uppgifter skall ges om ovan i 1 momentet 1 punkten nämnda naturaförmåner:

1) angående bilförmån uppges markbeloppet av det penningvärde som lagts till lönen, beloppet av den ersättning som uppburits för bilförmånen, bilens åldersgrupp, uppgift om huruvida fråga är om fri bilförmån eller förmån att använda bil samt antalet körda kilometer, om arbetsgivaren använder sig av värde per kilometer vid förskottsinnehållningen;

2) markbeloppet av ränteförmån av bostadslån;

3) om andra än ovan i 1 och 2 punkterna avsedda naturaförmåner uppges markbeloppet av naturaförmånens penningvärde som lagts till lönen, beloppet av den ersättning som uppburits för naturaförmånen, arten av förmånen samt uppgift om huruvida den ersättning som uppburits för kostförmån motsvarar beskattningsvärdet.

4 §
Skattefria kostnadsersättningar

Betalaren skall lämna uppgift om för arbetsresor utbetalda skattefria dagtraktamenten, måltids- och kilometerersättningar.

Angående de skattefria resekostnadsersättningarna, som nämns i 1 momentet ovan, uppges ersättningens slag samt det sammanlagda beloppet av dagtraktamentena och måltidsersättningarna separat från kilometerersättningarnas sammanlagda belopp. För kilometerersättningarnas del skall man även lämna uppgift om det kilometerantal som ersättningarna baserar sig på.

Staten eller dess inrättning, kommuner eller samkommuner, evangelisk-lutherska kyrkan, dess församling och församlingsförbund samt ortodoxa kyrkan och dess församling behöver inte lämna uppgift om ersättningar för arbetsresekostnader, om dessa ersättningar motsvarar både till betalningsgrund och storlek de av Skattestyrelsen årligen fastställda beloppen för skattefria resekostnadsersättningar. Ersättningar för kostnader för resor mellan bostaden och ett särskilt arbetsställe skall uppges ifall arbetstagaren är verksam inom en bransch för vilken arbetets kortvarighet är kännetecknande, till följd av vilket det särskilda arbetsstället ofta växlar och arbetstagaren saknar egentlig arbetsplats.

5 §
Sociala förmåner, sytning, strejkunderstöd mm.

Utbetalaren skall uppge pensioner, livräntor, utkomstskyddsförmåner för arbetslösa, dagpenningar enligt sjukförsäkringslagen samt andra sociala förmåner än de i 92 § inkomstskattelagen nämnda skattefria sociala förmånerna. Frontmannapension, skattefri familjepension till en efterlevande make och räntestöd som betalts med statens medel skall dock uppges. Utbetalaren skall uppge även reservistlön, studiepenning, vuxenstudiepenning, skattepliktig sytning och skattepliktigt strejkunderstöd.

6 §
Bruksavgifter

Utbetalaren skall uppge i 25 § 1 mom. 2 punkten lagen om förskottsuppbörd avsedda bruksavgifter på vilka förskottsinnehållning verkställts. Till fysiska personer utbetalda bruksavgifter skall uppges även då förskottsinnehållning inte verkställts på dessa.

7 §
Understöd

Utbetalaren skall uppge till samma mottagare utbetalda stipendier och understöd samt stipendier, understöd, biblioteksersättningar och priser som avses i 1 § lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare (1502/93), om beloppet av dessa under ett kalenderår uppgår till minst 5 000 mark.

8 §
Försäkringsersättningar

Utbetalaren skall uppge på grund av försäkring utbetalda skattepliktiga försäkringsersättningar, andra skattepliktiga prestationer som grundar sig på försäkring samt avkastningen av avgångsbidrag enligt lagen om försäkringskassor. Till näringsverksamhet, lantbruk eller annan förvärvsverksamhet utbetalda försäkringsutbetalningar som understiger 10 000 mark uppges inte.

Försäkringsersättningar som utbetalats på grund av skada som träffat skogsbestånd skall uppges utan begränsning.

9 §
Räntor och eftermarknadsgottgörelser

Utbetalaren eller förmedlaren skall uppge skattefri ränta, med ränta jämförlig avkastning och eftermarknadsgottgörelse samt garantiprovisioner som man har utbetalat och förmedlat till fysiska personer.

Fysiska personer skall uppge i 1 momentet nämnda prestationer endast om prestationen har anknytning till av betalaren bedriven närings- eller annan förvärvsverksamhet.

10 §
Av placerings- och personalfonder utbetalda prestationer och dividender

Placeringsfonder skall uppge utbetalda vinstandelar.

Personalfonder skall uppge utbetalda skattepliktiga fondandelar och överskott.

Bolag som delar ut dividend skall uppge utbetalda dividender.

11 §
Virkesköp

Virkesköpare eller förskottsinnehållningspliktiga förmedlare skall tillställa skatteförvaltningen uppgifter om säljare av virke och köpesummor, om skogsägaren överlåter rätten att avverka stamvirke i sin skog åt virkesköparen eller förmedlaren eller genom leveransförsäljning säljer trävaror, såsom stockar, stolpar, massaved eller brännved, som skall tillverkas eller har tillverkats av stamvirke samt flis.

Ovan i 1 momentet avsedd anmälningsskyldighet för virkesköpare gäller endast virkesköp som ansluter sig till virkesköparens näringsverksamhet, eller på vilka förskottsinnehållning verkställts.

12 §
Offentliga stöd

Handels- och industriministeriet, Teknologiska utvecklingscentralen, jord- och skogsbruksministeriet, arbetsministeriet, miljöministeriet, undervisningsministeriet, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, trafikministeriet, kommuner och samkommuner uppger utbetalda närings-, sysselsättnings- och med dessa jämförbara stöd och understöd, om beloppet av de stöd och understöd som utbetalts till samma prestationsmottagare uppgår till minst 5 000 mark i kalenderåret.

13 §
Värdepappershandel och inlösning av placeringsfonder

De värdepappersförmedlare som avses i värdepappersmarknadslagen (495/89) skall lämna uppgifter om avslut som gäller aktier, teckningsrätter eller standardiserade derivatinstrument. Avsluten skall uppges för varje kunds vidkommande per köp och försäljning. I fråga om avsluten skall man uppge avslutsobjekten och deras antal, datum för inköp och försäljning samt köpesumman. Placeringsfonder skall uppge motsvarande uppgifter om inlösen av fondandelar i placeringsfonder.

Ovan i 1 momentet nämnda uppgifter lämnas inte med stöd av detta beslut om de inköp och försäljningar, om vilka uppgifter lämnas i enlighet med Skattestyrelsens beslut av den 20 december 1996 om betalning och anmälan av överlåtelseskatt (1268/96).

2 kapitlet

Uppgifter om förmögenhet

14 §
Uppgifter om renar

Föreståndare för renbeteslag skall ge besked om de renar som renägarna äger.

15 §
Placeringsfonders fondandelar

Placeringsfonder skall uppge beloppen av de fondandelar som tillhör ägare av placeringsfondandelar.

3 kapitlet

Närmare föreskrifter

16 §
Närmare föreskrifter om anmälande av inkomster och förmögenhet

I fråga om inkomster och förmögenhet enligt 2-15 § uppges:

1) individualiseringsuppgifter som gäller den deklarationsskyldige;

2) individualiseringsuppgifter som gäller emottagare av prestation, utbetalare av prestation och ägare av förmögenhetspost;

3) markbeloppet och arten av prestationen eller förmögenhetsposten.

4 kapitlet

Uppgifter om avdrag och skulder

17 §
Medlemsavgifter till fackföreningar

Arbetsmarknadsorganisationer och arbetslöshetskassor skall lämna uppgifter om avdragbara medlemsavgifter och avgifter till arbetslöshetskassor. Följande uppgifter om avgifterna skall anmälas:

1) identifikationsuppgifter som gäller betalningsmottagare och utbetalare;

2) beloppet av medlemsavgiften som medlemmen betalat föregående kalenderår.

18 §
Uppgifter om pensionsförsäkringsavgifter

Arbetsgivaren skall uppge till skatteförvaltningen av arbetstagaren under föregående kalenderår uppburna pensionspremier och arbetslöshetsförsäkringspremier som är avdragbara i beskattningen, övriga lagstadgade pensionsförsäkringspremier samt av arbetstagaren uppburna eller såsom lön betraktade avdragbara premier för frivillig pensionsförsäkring.

Försäkringsanstalt, pensionsanstalt samt i Finland verksam representant eller förmedlare för utländsk försäkrings- eller pensionsanstalt skall lämna uppgifter om av privatpersoner betalda frivilliga pensionsförsäkringspremier.

Följande uppgifter skall lämnas om de ovan nämnda försäkringspremierna:

1) individualiseringsuppgifter om pensionsanstalten eller arbetsgivaren;

2) individualiseringsuppgifter som gäller den försäkrade eller försäkringstagaren;

3) avgifternas markbelopp grupperade enligt avdragbarhet.

19 §
Uppgifter om skulder

Kreditinstitut och finansiella institut, staten, kommunerna, försäkrings- och pensionsanstalter, intressekontor och arbetsgivare skall tillställa skatteförvaltningen följande uppgifter om varje fysisk persons och dödsbos lån:

1) individualiseringsuppgifter som gäller kreditgivaren;

2) skuldens nummer eller annan beteckning;

3) skuldens användningsändamål;

4) räntebeloppet som betalats under kalenderåret;

5) skuldens belopp vid kalenderårets utgång;

6) gäldenärernas antal;

7) gäldenärernas namn, personbeteckningar och adresser.

Om räntan på skulden har betalts av en borgensman eller en person vars egendom utgör säkerhet för lånet, skall den uppgiftsskyldige uppge att någon annan än gäldenären har betalat räntan, om denna uppgift kan ges av den uppgiftsskyldige.

Om räntan på skulden har betalts på förhand, skall den uppgiftsskyldige även ge besked om beloppet av den ränta som betalts på förhand. Till den del som räntan hänför sig till en tid efter året som följer på kalenderåret uppges räntan separat, om den kan ges av den uppgiftsskyldige.

Ovan i denna paragraf angivna uppgifter behöver dock inte lämnas om skulden inte är en bostadsskuld eller en av staten eller Alands landskapsstyrelse garanterad studieskuld och lånekapitalet uppgår till högst 10 000 mark.

20 §
Uppburen eftermarknadsgottgörelse

Kreditinstitut och finansiella institut, statskontoret samt andra som bedriver värdepappershandel eller förmedling av värdepapper skall lämna uppgifter om de eftermarknadsgottgörelser som man uppburit hos fysiska personer.

Följande uppgifter skall lämnas om uppburna eftermarknadsgottgörelser:

1) individualiseringsuppgifter som gäller den som uppburit eftermarknadsgottgörelsen;

2) namnet på utbetalaren av eftermarknadsgottgörelsen;

3) markbeloppet av eftermarknadsgottgörelsen.

5 kapitlet

Övriga uppgifter

21 §
Av bostadssamfund anmälda uppgifter

Ett bostadsaktiebolag, fastighetsaktiebolag, bostadsandelslag eller något annat samfund, vars aktier eller andelar berättigar till besittning av en viss lägenhet i en byggnad som ägs av samfundet, skall lämna de för beskattningen av aktieägare eller medlem behövliga uppgifterna om lägenheten och dess bruk samt om de ersättningar som aktieägaren eller medlemmen erlagt till samfundet.

6 kapitlet

Övriga bestämmelser

22 §
Anmälningsförfarandet

Ovan i 2-9 §, 10 § 1 och 2 mom., 11-13 §, 15 §, 18 § 1 mom. och 19-21 § angivna uppgifter skall lämnas årligen för föregående kalenderår före utgången av januari. Uppgifter som gäller sjöarbetsinkomst enligt 74 § inkomstskattelagen skall för föregående kalenderårs del dock lämnas före utgången av februari.

I maskinläsbar form skall ovan i 10 § 3 mom. avsedda uppgifter om dividender lämnas före den 15 februari kalenderåret efter det år då dividenden utbetalas och med blankett före den 15 januari kalenderåret efter det år då dividenden utbetalas. Om dividenderna utbetalts i sin helhet före ingången av september månad under kalenderåret, skall anmälan lämnas före den 1 oktober samma kalenderår.

Uppgifter enligt 14 § för föregående renskötselår skall ges vid en med Skattestyrelsen särskilt avtalad tidpunkt.

De uppgifter som avses i 17 § och 18 § 2 och 3 mom. skall lämnas senast den 15 mars för föregående kalenderår.

Uppgifterna skall lämnas antingen på blankett eller i maskinläsbar form på sätt som Skattestyrelsen godkänt till det länsskatteverk inom vars tjänsteområde uppgiftslämnarens hemort är belägen eller till Skattestyrelsen, om så särskilt avtalats.

7 kapitlet

Ikraftträdande

23 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 mars 1997.

Beslutet tillämpas för första gången på de uppgifter som lämnas för år 1997.

Genom detta beslut upphävs Skattestyrelsens beslut av den 6 september 1996 om allmän skyldighet att lämna uppgifter (689/96).

Helsingfors den 7 februari 1997

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Riitta Roos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.