169/1997

Utfärdat i Helsingfors den 14 februari 1997

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om fågelägg som importeras från tredje land

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 2 och 5 §§ lagen den 20 december 1996 om veterinär gränskontroll (1192/1996) beslutat:

1 §
Syfte och tillämpningsområde

Syftet med detta beslut är att trygga den livsmedelshygieniska kvaliteten på fågelägg som används som livsmedel och som importeras från länder utanför Europeiska unionen (tredje land) samt att förhindra att vissa djursjukdomar sprids till landet i samband med denna import.

Beslutet innehåller bestämmelser om de villkor under vilka fågelägg får importeras till Finland från tredje land.

Om veterinär gränskontroll av ägg som importeras från tredje land bestäms särskilt.

2 §
Samband med andra författningar

Om de krav som ställs på fågelägg stadgas dessutom i livsmedelslagen (361/1995) och bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

Om kraven på hönsägg bestäms även i rådets förordning (EEG) nr 1907/90 om via handelsnormer för ägg och i kommissiens förordning (EEG) nr 1274/91 om tillämpningsföreskrifter för nämnda föroring.

3 §
Definitioner

I detta beslut avses med

1) ägg fågelägg med skal, lämpliga för direkt konsumtion eller för användning inom livsmedelsindustrin,

2) proviantering inom utrikestrafik livsmedel som är avsedda att förbrukas av besätedingen eller passagerarna i flyg- eller fartygstrafik mellan Finland och en annan stat,

3) medlemsstat en medlemsstat i Europeiska unionen, samt

4) exportland ett tredje land, varifrån ägg importeras till Finland.

4 §
Avgränsning av tillämpningsområdet

Detta beslut tillämpas inte på sådana ägg som

1) importeras som proviantering inom utrikestrafik,

2) transporteras genom finskt territorium till en annan medlemsstat eller ett tredje land, eller

3) importeras till Finland för tillfällig lagring innan äggen transporteras vidare till ett tredje land.

5 §
Import för eget bruk samt försändelser till privatpersoner

Bestämmelserna i 7 § 2 mom. och 8 § i detta beslut tillämpas inte på partier om högst ett kilogram ägg som en privatperson för in i landet för eget bruk från i bilaga 1 till detta beslut nämnda länder eller som från något av dessa länder har sänts till en privatperson för att användas i dennes privata hushåll.

6 §
Import till beskickningar och internationella organisationer

Bestämmelserna i 7 § 2 mom. och 8 § i detta beslut tillämpas inte på ägg som från i bilaga 1 till detta beslut nämnda länder för eget bruk importeras till beskickningar eller internationella organisationer som åtnjuter diplomatiska rättigheter.

7 §
Allmänna villkor för import

Fågelägg som importeras får inte medföra fara för människors eller djurs hälsa.

Hönsägg som importeras skall uppfylla kraven i lagen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel (1195/1996) och bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

8 §
Hönsägg

Hönsägg får importeras till landet från i bilaga 1 nämnda trädje länder.

Utöver detta är villkoren för import av hönsägg att

1) hönsäggen härstammar från en anläggning som godkänts av exportlandets behörgna myndigheter,

2) hönsäggen åtföljs av ett hälsointyg enligt formulär som godkänts av Europeiska gemenskapens kommission eller av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmnlelsavdelning, samt

3) hönsäggen uppfyller kraven enligt kommissions beslut nr 95/168/EG om fastställande av tilläggsgarantier avseende salmonella för försändelser till Finland och Sverige av vissa typer av ägg som är avsedda som livndedel och att hönsäggen åtföljs av ett händointyg enligt formuläret i bilaga 2.

9 §
Andra fågelägg än hönsägg

Andra fågelägg än hönsägg får föras in i landet endast med importlicensen av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning. Villkoren för import bestäms i importlicensen.

10 §
Importhandlingar

Ett i 8 § 2 mom. avsett hälsointyg skall vara originalintyg, numrerat, avfattat på ett enda pappersark och ifyllt enligt bestämmelserna i detta beslut. Intyget skall avfattas på minst ett av de officiella språken i den medlemsstat som utför den veterinära gränskontrollen eller på engelska.

Ett hälsointyg undertecknas och dateras av den veterinär som representerar den behöriga myndigheten i exportlandet och som är ansvarig för att hönsäggen uppfyller kraven i 8 §. Intyget skall uppta namnet på samt tjänsteställning för den veterinär som representerar den behöriga myndigheten, hans underskrift samt den behöriga myndighetens officiella stämpel. Underskriften och stämpeln skall vara av annan färg än trycket på intyget.

Utöver vad som i detta beslut i övrigt bestäms om intyg och handlingar, skall i andra än i 5 § åsyftade fall ägg åtföljas av handlingar av vilka äggens exportland framgår.

11 §
Förvaring av handlingar och intyg

Importören skall förvara alla i detta beslut föreskrivna handlingar och intyg i minst två år efter importen.

12 §
Ändring i situationen rörande djursjukdomar och hälsotillstånd

Utan hinder av vad som bestäms i detta beslut skall de separata skyddsbeslut iakttas som jord- och skogsbruksministeriet eller dess veterinär- och livsmedelsavdelning utfärdar med anledning av en ändrad situation rörande djursjukdomar eller hälsotillstånd i exportlandet.

13 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 mars 1997.

Helsingfors den 14 februari 1997

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Veterinärinspektör
Riitta Armfelt

BILAGA 1

Hönsägg får importeras till Finland från följande tredje länder:

Amerikas förenta stater

Argentina

Australien

Brasilien

Bulgarien

Canada

Chile

Cypern

Folkrepubliken Kina

Israel

Kroatien

Litauen

Madagaskar

Malaysia

Malta

Namibia

Norge

Nya Zeeland

Polen

Rumänien

Schweiz

Slovakien

Slovenien

Sydafrika

Sydkorea

Thailand

Tjeckiska republiken

Turkiet

Ungern

Uruguay

Zimbabwe

Blankett

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.