168/1997

Utfärdat i Helsingfors den 14 februari 1997

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om honung som importeras från tredje land

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 2 och 5 §§ lagen den 20 december 1996 om veterinär gränskontroll (1192/1996) beslutat:

1 §
Syfte och tillämpningsområde

Syftet med detta beslut är att trygga den livsmedelshygieniska kvaliteten på honung som används som livsmedel och som importeras till Finland från länder utanför Europeiska unionen (tredje land) samt att förhindra att vissa djursjukdomar sprids till landet i samband med denna import.

Beslutet innehåller bestämmelser om de villkor under vilka honung får importeras till Finland från tredje land.

Om veterinär gränskontroll av honung som importeras från tredje land bestäms särskilt.

2 §
Samband med andra författningar

Om de krav som ställs på honung bestäms dessutom i livsmedelslagen (361/1995) och bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

3 §
Definitioner

I detta beslut avses med

1) honung livsmedel som honungsbin bereder av nektar från blommor eller av sekret från levande växtdelar och som bina samlar, omvandlar eller blandar med egna särskilda ämnen samt förvarar och låter mogna i vaerakor,

2) proviantering inom utrikestrafik livsmedel som är avsedda att förbrukas av besätedingen eller passagerarna i flyg- eller fartygstrafik mellan Finland och en annan stat,

3) medlemsstat en medlemsstat i Europeiska unionen, samt

4) exportland ett tredje land, varifrån honung importeras till Finland.

4 §
Avgränsning av tillämpningsområdet

Detta beslut tillämpas inte på sådan honung som

1) importeras som proviantering inom utrikestrafik,

2) transporteras genom finskt territorium till en annan medlemsstat eller ett tredje land, eller

3) importeras till Finland för tillfällig lagring innan honungen transporteras vidare till ett tredje land.

5 §
Import för eget bruk samt försändelser till privatpersoner

Bestämmelserna i 7 § 2 mom. och 8 § i detta beslut tillämpas inte på partier om högst ett kilogram honung som en privatperson för in i landet för eget bruk eller som sänds till en privatperson för att användas i dennes privata hushåll.

6 §
Import till beskickningar och internationella organisationer

Bestämmelserna i 7 § 2 mom. och 8 § i detta beslut tillämpas inte på honung som för eget bruk importeras till beskickningar eller internationella organisationer som åtnjuter diplomatiska rättigheter.

7 §
Allmänna villkor för import

Honung som importeras får inte medföra fara för människors eller djurs hälsa.

Honung som importeras skall uppfylla de krav som föreskrivs i lagen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel (1195/1996) och bestämmelser som utfärdas med stöd av den.

8 §
Särskilda villkor för import

Villkoren för import är

1) att honungen härstammar från en anläggning som registrerats av den behöriga myndigheten i exportlandet och

2) att honungen åtföljs av ett hälsointyg enligt formulär som godkänts av Europeiska gemenskapens kommission eller av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning.

9 §
Importhandlingar

Ett hälsointyg som avses i 8 § 2 punkten skall vara originalintyg, numrerat, avfattat på ett enda pappersark och ifyllt enligt bestämmelserna i detta beslut. Intygen skall avfattas på minst ett av de officiella språken i den medlemsstat som utför den veterinära gränskontrollen eller på engelska.

Ett hälsointyg undertecknas och dateras av de representant för behörig myndighet i exportlandet som bär ansvar för att honungen uppfyller kraven i 8 § i detta beslut. Intyget skall uppta namnet på samt tjänsteställning för representanten för den behöriga myndigheten, hans underskrift samt den behöriga myndighetens officiella stämpel. Underskriften och stämpeln skall vara av annan färg än trycket på intyget.

Utöver vad som i detta beslut i övrigt bestäms om intyg och handlingar, skall i andra än i 5 § åsyftade fall honung åtföljas av en handling av vilken produktens exportland framgår.

10 §
Förvaring av handlingar och intyg

Importören skall förvara alla i detta beslut avsedda handlingar och intyg i minst två år efter importen.

11 §
Ändring i situationen rörande djursjukdomar och hälsotillstånd

Utan hinder av vad som bestäms i detta beslut skall de separata skyddsbeslut iakttas som jord- och skogsbruksministeriet eller dess veterinär- och livsmedelsavdelning utfärdar med anledning av en ändrad situation rörande djursjukdomar eller hälsotillstånd i exportlandet.

12 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 mars 1997 dock så, att 8 § i beslutet träder i kraft den 1 juli 1997.

Rådets direktiv 90/675/EEG; EGT nr L 373, 31.12.1990, s. 1, rådets direktiv 92/118/EEG, EGT nr L 62, 15.3.1993, s. 49, kommissionens beslut 94/278/EG, EGT nr L 120, 11.5.1994, s. 44, rådets direktiv 96/90/EG, EGT nr L 13, 16.1.1997, s. 24

Helsingfors den 14 februari 1997

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Veterinärinspektör
Riitta Armfelt

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.