167/1997

Utfärdat i Helsingfors den 14 februari 1997

Trafikministeriets beslut om iståndsättning av skadade fordon och hopmontering av fordon av komponenter

Trafikministeriet har med stöd av 3 § 1 mom. bilskattelagen av den 29 december 1994 (1482/1994) och 108 § 3 mom. 10 punkten vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/1981), sådant det sistnämnda lagrummet lyder i lag 989/1992, beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

1. Detta beslut gäller skadade personbilars och motorcyklars iståndsättning och hopmontering av delar samt besiktning och anteckning i registret av iståndsatta eller hopmonterade personbilar och motorcyklar.

2. Beslutet gäller inte sådan iståndsättning, i vilken mindre än 35 procent av delarna i det iståndsatta fordonet härstammar från annat fordon än det i 2 § avsedda stamfordonet. Beslutet gäller dock iståndsättning av fordon som begagnat införts i landet, när minst 25 procent av det iståndsatta fordonets delar härstammar från annat än det i 2 § avsedda stamfordonet.

2 §
Definitioner

I detta beslut avses med:

a) stamfordon, ett fordonsexemplar, från vilket mer än 50 procent av delarna i ett iståndsatt eller hopmonterat fordon härstammar,

b) reparerat fordon, ett fordon som skadats på grund av trafikolycka, korrosion eller någon annan orsak och som därefter iståndsatts, och som har ett stamfordon; med repdserat fordon avses också ett hopmonterat fordon som har ett stamfordon,

c) hopbyggt fordon, ett iståndsatt eller av komponenter hopmonterat fordon som saknar stamfordon, samt

d) reservdel, en del som använts vid iståndsättning eller hopmontering av ett fordon och som inte tidigare använts i detta fordon.

3 §
Fordonsdelarnas andel

1. Fordonsdelarna och komponentenheternas andelar av fordonet följer vad som anges i bilagan.

2. Om bara en del av den i bilagan nämnda komponentenheten används bestämmer besiktningsstället andelen genom värdering.

4 §
Iståndsättning och hopmontering av fordon

Iståndsättningen av ett skadat fordon eller dess hopmontering av delar skall utföras med omsorg och med användning av reservdelar som minst motsvarar åldern och konditionen hos det fordon som skall iståndsättas eller hopmonteras. Det iståndsatta eller hopmonterade fordonets hållfasthet skall motsvara hållfastheten hos ett lika gammalt men oskadat fordon.

5 §
Övervakning av arbetet

1. Ett fordon som avses i detta beslut skall efter slutfört arbete godkännas vid besiktning oberoende av om det eventuella stamfordonet avförts från registret innan arbetet påbörjades.

2. Stamfordonet till ett fordon som skall besiktigas som reparerat skall förevisas besiktningsstället för identifiering innan arbetet med att iståndsätta eller omändra fordonet eller arbetet med att montera ihop det pesörjas och det skall besiktigas i samma besiktningsställe då fordonet blivit färdigt.

3. Identifieringen på besiktningsstället som utförts innan arbetet med att iståndsätta eller omändra fordonet eller arbete med att montera ihop det påbörjats är i kraft två år.

4. Ett fordon som inte före arbete med att iståndsätta eller omändra fordonet eller arbete med att montera ihop det påbörjats har förevisats för identifiering godkänns endast som hopbyggt fordon.

5. Den som besiktigar fordonet har rätt att under arbetets gång granska att arbetet utförs på behörigt och tillförlitligt sätt.

6 §
Utredning över delarnas ursprung

1. Vid besiktningen av ett reparerat fordon skall framställas en tillförlitlig utredning om vilka delar som härstammar från stamfordonet. Ursprunget av andra delar än sådana som härstammar från stamfordonet skall även utredas tillförlitligt, med t.ex. faktura, tullintyg eller motsvarande, om besiktningsstället anser det nödvändigt.

2. En tillförlitlig utredning skall likaså framställas över ursprunget av de delar som använts vid montering av ett hopbyggt fordon. Utredningen skall ges med minst samma noggrannhet som indelningen i bilagan till detta beslut.

3. Uppgifterna om delarnas ursprung lämnas på en blankett som fastställts av fordonsförvaltningscentralen. Till blanketten bifogas utredningar över delarnas ursprung. Blankettens riktighet skall vara bestyrkt av ägaren till fordonet eller delarna eller av någon annan tillförlitlig person.

7 §
Det iståndsatta eller hopmonterade fordonets tillverkningsnummer

1. Ett reparerat fordon antecknas i registret med stamfordonets tillverkningsnummer. Om tillverkningsnumret vid iståndsättningen skadas eller måste avlägsnas, skall man innan iståndsättningsarbetet påbörjas avtala med besiktningsstället om kontroll av tillverkningsnumret.

2. Om en del som använts vid iståndsättningen har ett annat tillverkningsnummer än stamfordonets, makulerar besiktningsstället detta nummer genom att stryka över det så, att det ändå förblir läsbart. Besiktningsstället bestyrker makuleringen framför och efter tillverkningsnumret med sin stans.

3. Om stamfordonets tillverkningsnummer måste omstansas, bestyrker besiktningsstället tillverkningsnumret framför och efter numret med sin stans.

4. Besiktningsstället ger ett hopbyggt fordon ett nytt tillverkningsnummer, som stansas på fordonets karosseri eller ram. Efter att ha kontrollerat numret bestyrker besiktningsstället det med sin stans framför och efter numret.

5. Uppgifter om stansen som anger besiktningsstället skall meddelas till fordonsförvaltningscentralen innan stansen tas i bruk.

8 §
Anteckning i registret

1. Ett reparerat fordon antecknas i registret under samma märke och modell som stamfordonet. Tidpunkten för fordonets ibruktagande är detsamma som för stamfordonet. Övriga registeruppgifter kontrolleras och ändras så att de motsvarar det reparerade fordonet. Utredningarna beträffande de vid reparationen använda delarnas ursprung fogas till besiktningsinstrumentet. I registret och registerutdraget antecknas uppgifter om ersatta delar och deras procentandelar samt anmärkningen "REPARERAT FORDON".

2. Om man för iståndsättningen använt delar som inte härstammar från samma fordonsmodell eller från en fordonsmodell i samma modellserie och om man gjort vrdentliga förändringar i stamfordonets kordtruktion eller i dess tekniska egenskaper, anses det reparerade fordonet vara förändrat. Ett fordon av detta slag antecknas i registret under stamfordonets märke och modell eller vid behov ändrad modell. I registret och rrdisterutdraget antecknas uppgifter om ersatta delar och deras procentandelar samt anmärrdingen "REPARERAT OCH ÄNDRAT FORDON".

3. Ett hopbyggt fordon antecknas i registret under samma märke och modell som den fordonsmodell från vilken mera än 50 procent av fordonsdelarna härstammar, eller som en ändrad sådan modell. Om en sådan modell inte finns, antecknas det hopbyggda fordonet i registret som en hembyggd fordonsmodell. Som ibruktagningsdag för det hopbyggda fordonet antecknas den dag då fordonet i fråga antecknats för första gången i registret. I registret och registerutdraget antecknas anmärkningen "HOPBYGGT FORDON" eller "HOPBYGGT OCH ÄNDRAT FORDON".

4. Uppgift om anteckning av nytt tillverkningsnummer och makulering av tillverkningsnummer samt andel utbytta och ändrade delar antecknas i fordonsregistret.

9 §
Ikraftträdande

1. Detta beslut träder i kraft den 1 mars 1997.

2. Stamfordon som förevisas besiktnings-stället för identifiering eller iståndsättning av fordon som påbörjats enligt besiktningsplatsens anvisningar får innan beslutet träder i kraft godkännas till den 31 december 1998 iakttagande trafikministeriets beslut av den 23 december 1981 angående iståndsättning av skadad bil och hopmontering av bil av komponenter (1044/1981) jämte ändringar.

3. Genom detta beslut upphävs det i 2 mom. nämnda trafikminsiteriets beslut jämte ändringar.

Helsingfors den 14 februari 1997

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Överingenjör
Kari Saari

Tabell
B. Delarnas och komponentenheternas proportionella andelar av en motorcykel
1. Motorn med hjälpanordningar 24 %
2. Ram 20 %
3. Bakgaffel 5 %
4. Framgaffel 10 %
5. Bränsletank 3 %
6. Stänkskärmar och -skydd 3 %
7. Strålkastare, lyktor och elsystem 3 %
8. Säte 3 %
9. Styrstång 4 %
10. Hjul (däck + fälgar) inklusive broms 10 %
11. Fotstöd 2 %
12. Avgassystem 5 %
13. Kedjor/rem + skydd för kedjorna 1 %
14. Mätaret 2 %
15. Speglar 1 %
16. Fjädrar, stötdämpare 4 %
Sammanlagt 100 %
FÖRTYDLIGANDE AV POSITIONERNA

Karossram: Karosskonstruktion utan dörrar, fram- och baklucka samt utan stänkskärrar.

Framaxelsystem: Delram, axelbalk, reaktionsstag, fjädrar, krängningshämmare, stöktämpare, bromsar, fälgar och i framhjulsdrivna fordon drivaxlarna.

Bakaxelsystem: Bakaxelbalk, reaktionsstag, fjädrar, krängningshämmare, stötdämpare, bromsar, fälgar och i bakhjulsdrivna fordon, drivväxel, drivaxlar och kraftöverföringsaxel.

Styrsystem: Ratt, styraxel och -växel samt parallellstag och motsvarande delar.

Motor: Motorn med hjälpanordningar (bl.a. kylare och förgasare) med undantag av start- och laddningsanordningar.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.