163/1997

Given i Helsingfors den 14 februari 1997

Förordning om arbetsrådet

På föredragning av arbetsministern bestäms med stöd av 16 § lagen den 2 augusti 1946 om arbetsrådet och om undantagstillstånd inom arbetarskyddet (608/1946), sådant detta lagrum lyder i lag 26/1979:

1 §
Arbetsrådets medlemmar

Medlemmarna i det arbetsråd som nämns i 1 § lagen om arbetsrådet och om undantagstillstånd inom arbetarskyddet (608/1946) skall vara personer som är väl förtrogna med arbetsrättsliga frågor och med arbetsförhållandena i landet. Vid förordnandet av medlemmar beaktas att arbetsgivar- och arbetstagarkretsarna är mångsidigt företrädda. Med undantag av ordföranden har varje medlem två suppleanter.

Innan en i 3 § 1 mom. lagen om arbetsrådet och om undantagstillstånd inom arbetarskyddet nämnd person som är förtrogen med arbetarskyddsfrågor och hans suppleanter utses, skall det ministerium som handlägger arbetarskyddsfrågor ges tillfälle att avge utlåtande.

2 §
Muntligt förhör och syn

Arbetsrådet kan vid behov befullmäktiga sekreteraren eller någon annan att företräda arbetsrådet vid domstol och att förrätta muntligt förhör eller syn, om detta är nödvändigt för att ytterligare uppgifter skall kunna fås i en fråga som behandlas.

3 §
Föredragning av ärenden

Ett ärende kan i arbetsrådet föredras av sekreteraren, av en sekreterare som för viss tid utsetts att föredra ärenden, av ordföranden eller av en lagfaren medlem.

4 §
Ordförandens uppgifter

Arbetsrådets ordförande skall utöver vad som bestäms i lagen om arbetsrådet och om undantagstillstånd inom arbetarskyddet

1) bestämma när arbetsrådet skall sammanträda,

2) se till att de uppgifter som hör till arbetsrådet sköts på behörigt sätt och snabbt samt att expeditioner utan dröjsmål ges till parterna,

3) övervaka att lagtolkningen är enhetlig i arbetsrådets utlåtanden och beslut samt

4) se till att arbetsrådets utlåtanden offentliggörs på lämpligt sätt.

5 §
Tjänsten som sekreterare

Vid arbetsrådet finns en sekreterartjänst. Behörighetsvillkor för sekreteraren är juriskandidatexamen och god kännedom om arbetsrätt.

Vid arbetsrådet kan också utses sekreterare i tjänsteförhållande för viss tid för en bestämd föredragningsuppgift.

6 §
Sekreterarens uppgifter

Sekreteraren skall

1) bereda och föredra de ärenden som skall behandlas i arbetsrådet, om inte ärendet föredras av ordföranden eller av en sendeterare som för viss tid utsetts att föredra ärenden eller av en lagfaren medlem,

2) före föredragningen inhämta ytterligare uppgifter som behövs om saken samt

3) vara chef för arbetsrådets kansli och ansvara för skötseln av administrativa och eknsomiska frågor till den del det inte i arbetnsrdningen eller annars har bestämts att de ankommer på arbetsrådets ordförande.

7 §
Besättandet av tjänsten som sekreterare

Arbetsrådet ledigförklarar tjänsten som sekreterare och bestämmer samtidigt ansökningstidens längd. Efter att ansökningstiden har gått ut sänder arbetsrådet ansökningshandlingarna och sitt eget förslag till vederbörande ministerium, som utnämner sekreteraren.

8 §
Undertecknande av beslut och utlåtanden

Arbetsrådets beslut och utlåtanden undertecknas av ordföranden och av föredraganden. Ordföranden eller hans ställföreträdare undertecknar ärenden som de avgör ensamma på basis av 7 § lagen om arbetsrådet och om undantagstillstånd inom arbetarskyddet.

9 §
Handräckning

Myndigheterna skall ge arbetsrådet nödvändig handräckning.

10 §
Arbetsordningen

Närmare bestämmelser om behandlingen av ärenden, om ordnandet av verksamheten i övrigt och om personalens uppgifter utfärdas vid behov i arbetsrådets arbetsordning, som fastställs av arbetsrådet.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1997.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 2 augusti 1946 om arbetsrådet och om undantagstillstånd inom arbetarskyddet (609/1946) jämte ändringar.

Helsingfors den 14 februari 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.