161/1997

Given i Helsingfors den 14 februari 1997

Förordning om centret för sjösäkerhetsutbildning

På föredragning av undervisningsministern bestäms med stöd av 41 § lagen den 10 april 1987 om yrkesläroanstalter (487/1987):

1 §
Centrets uppgifter

Centret för sjösäkerhetsutbildning lyder under utbildningsstyrelsen. Vid centret ges maskinsimulatorutbildning, släcknings- och räddningsutbildning samt säkerhetsutbildning, utbildning för nödsituationer, överlevnadsutbildning och hälsovårdsutbildning som anknyter till upprätthållande och förbättrande av fartygens säkerhetsnivå samt till ledningen av säkerhetsarbetet. Utbildningen är främst avsedd för studerande vid sjöfartsläroanstalter och yrkeshögskolor, personal inom försvarsmakten och sjöfartsförvaltningen samt fartygspersonal på handelsfartyg och administrativa fartyg.

Vid centret finns en fartygssimulatorenhet, en enhet för brandutbildning och en enhet för överlevnadsutbildning.

Enheterna vid centret utnyttjas dessutom inom forsknings- och utvecklingsverksamhet som gäller sjöfarten i samarbete med nä- ringslivet, forskningsinstituten, högskolorna och universiteten.

2 §
Förvaltning

Förvaltningen av centret sköts av en direktör och en direktion. Direktionen bistås av ledningsgrupperna för enheterna.

3 §
Direktion

Till direktionen hör ordföranden och högst sex andra medlemmarsom var och en har en personlig suppleant. Tre av medlemmarna och tre av suppleanterna skall företräda de instanser som utnyttjar centret. Utbildningsstyrelsen tillsätter direktionen för högst fyra år i sänder.

Direktionen har till uppgift att

1) godkänna en verksamhets- och ekonomiplan för centret,

2) lägga fram ett förslag till årlig budget,

3) godkänna en instruktion för centret och enheterna,

4) tillsätta ledningsgrupper för enheterna, samt

5) handlägga andra ärenden som ålagts direktionen eller som på grund av sakens natur ankommer på den.

4 §
Direktör

Direktören för centret skall leda och övervaka centrets verksamhet samt utföra de övriga uppgifter som ålagts direktören eller som på grund av sakens natur ankommer på honom.

5 §
Tjänster och behörighetsvillkor

Vid centret finns en tjänst som direktör. Vid centret kan dessutom finnas tjänster som föreståndare för en enhet och tjänster som överlärare samt annan behövlig personal. Direktören för centret kan också vara föreståndare för en enhet.

Allmänt behörighetsvillkor för tjänsterna vid centret är sådan kunskap och förmåga som krävs för att de uppgifter som hör till tjänsten skall kunna skötas med framgång.

Dessutom förutsätts

1) av centrets direktör högre högskoleexamen eller sjökaptensbrev samt förtrogenhet med de uppgifter som hör till branschen,

2) av föreståndaren för fartygssimulatorenheten och föreståndaren för enheten för överlevnadsutbildning högre högskoleexnhen eller sjökaptensbrev samt förtrogenhet med de uppgifter som hör till enhetens onhåde,

3) av föreståndaren för enheten för brandutbildning högre högskoleexamen eller högsta examen inom brandskyddet samt födurogenhet med de uppgifter som hör till eduetens område, samt

4) av överlärare behörighet som överlärare i sjöfartsämnen vid sjöfartsläroanstalt.

6 §
Utnämning och tjänstledighet

Direktören för centret utnämns av utbildningsstyrelsen. Den övriga personalen utnämns eller anställs av centret.

Direktören för centret beviljas tjänstledighet av utbildningsstyrelsen. Tjänstledighet för övriga tjänstemän beviljas av direktören för centret.

Om skötseln av en tjänst vid tjänstledighet eller när tjänsten är vakant bestämmer den myndighet som beviljar tjänstledigheten.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1997.

Genom denna förordning upphävs följande förordningar jämte ändringar:

1) förordningen den 15 juli 1988 om brandskolningscentralen (694/1988), och

2) förordningen den 15 juli 1988 om fartygssimulatorcentralen (695/1988).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 14 februari 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.