154/1997

Given i Helsingfors den 14 februari 1997

Lag om ändring av 2 kap. 5 § lagen om handel med standardiserade optioner och terminer

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 kap. 5 § 2 mom. lagen den 26 augusti 1988 om handel med standardiserade optioner och terminer (772/88) som följer:

2 kap.

Optionsföretaget och marknadsparterna

5 §
Optionsföretagets soliditet

När det i 1 mom. nämnda förhållandet beräknas, skall till optionsföretagets eget kapital hänföras aktie- eller andelskapital, reservfond, överkursfond och uppskrivningsfond, vinstandel minskad med förlust samt motsvarande poster. Från optionsföretagets eget kapital avdras vid beräkningen av det i 1 mom. nämnda förhållandet aktier och asfelar i sådana optionsföretag av vilkas aktier och andelar optionsföretaget äger mer än en femtedel samt sådana fordringar hos dessa företag som har sämre förmånsrätt än övriga förbindelser. Till ett optionsföretag räknas vid beräkning av den ägoandel som avses i detta moment ett bolag som hör till samma koncern som optionsföretaget samt en pesfionsfond och pensionskassa för optionsfsfetaget eller för ett bolag som hör till samma koncern som företaget.Denna lag träder i kraft den 1 september 1997.

RP 89/1996
EkUB 24/1996
RSv 233/1996

Helsingfors den 14 februari 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.