152/1997

Given i Helsingfors den 14 februari 1997

Lag om ändring av lagen om andelslag

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 28 maj 1954 om andelslag (247/54) 156 b och 156 c §§, sådana de lyder i lag av den 22 december 1989 (1240/89),

ändras 156 a §, 158 a § 3 mom., 158 c § och 196 § 1 mom.,

av dessa lagrum 156 a § sådan den lyder i lag av den 29 maj 1981 (371/81) och 158 a § 3 mom., 158 c § och 196 § 1 mom. sådana de lyder i nämnda lag av den 22 december 1989 samt

fogas till 158 a §, sådan den lyder i nämnda lag av den 22 december 1989, ett nytt 4 mom. som följer:

156 a §

Äger ett andelslag samtliga aktier i ett aktiebolag, kan styrelserna avtala om att aktiebolaget fusioneras med andelslaget. I fråga om fusionen iakttas i tillämpliga delar stadgandena om dotterbolagsfusion i 14 kap. lagen om aktiebolag (734/78). Av nämnda kapitel tillämpas på fusionen likväl inte 8-11 §§, stadgandena i 12 § om inlösen av aktier i det överlåtande bolaget, andra meningen i 14 § 1 mom. eller 18 §.

158 a §

Det protokoll som sätts upp över beslutet motsvarar aktiebolagets stiftelseurkund. Bolagsordningen skall fogas till protokollet. Dessutom skall i protokollet anges varje aktieägares namn och adress samt det antal aktier som tillkommer honom.

På aktiebolagets aktiekapital samt på redogörelsen för och utlåtandet om aktiekapitalet i protokollet tillämpas 2 kap. 4 och 4 a §§ lagen om aktiebolag. Ombildas ett andelslag till ett publikt aktiebolag, tillämpas dessutom 17 kap. 1 § 2 mom. lagen om aktiebolag.

158 c §

Aktiebolagets styrelse skall till handelsregistret göra en anmälan om att andelslaget har ombildats till aktiebolag, varvid i tillämpliga delar skall iakttas vad som stadgas om anmälan till handelsregistret när aktiebolag bildas.

196 §

Centralhandelskammaren utser på ansökan av en part för varje fall som avses i 189 och 195 §§ ett behövligt antal skiljemän som skall ha behövlig sakkunskap. Centralhandelskammaren utser även skiljemännens ordförande.Denna lag träder i kraft den 1 september 1997.

RP 89/1996
EkUB 24/1996
RSv 233/1996
Rådets direktiv 78/855/EEG, EGT nr L 295, 20.10.1978, s. 36

Helsingfors den 14 februari 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.