149/1997

Given i Helsingfors den 14 februari 1997

Lag om ändring av företagsinteckningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i företagsinteckningslagen av den 24 augusti 1984 (634/84) 11 § 2 mom., 18 § 2 mom., 25 § 1 mom. 3 punkten och 34 §,

av dessa lagrum 11 § 2 mom. och 34 § sådana de lyder i lag av den 8 februari 1991 (240/91), samt

fogas till lagen en ny 21 a § som följer:

11 §
Förändringar som gäller näringsidkare

I samband med fusion av ett samfund eller delning av ett aktiebolag gäller beträffande företagsinteckningens bestånd och den förmånsrätt som inteckningen medför vad som i lag stadgas angående samfund i fråga.

18 §
Avgörande av företagsinteckningsärende

Vad som stadgas i 1 mom. gäller också dödande och utvidgning av företagsinteckning samt sammanföring och delning av företagsinteckningar.


21 a §
Delning av inteckning

Företagsinteckningar, som omfattar ett i 14 a kap. 1 § lagen om aktiebolag (734/78) avsett ursprungligt aktiebolags hela lösa egendom som hör till näringsverksamhet eller som fastställts i en bestämd del av bolaget eller i lös egendom som hör till nolingsverksamhet som bedrivs inom ett boltämt område, kan på ansökan av det uolprungliga bolaget helt eller delvis delas mellan de övertagande bolagen enligt avtal mellan bolaget och inteckningshavarna.

En inteckning får inte delas så att den till säkerhet för samma förbindelse blir fastställd i två eller flera bolags egendom.

25 §
Anteckningar i företagsinteckningsregistret

I företagsinteckningsregistret antecknas


3) fastställande, utvidgning och dödande av inteckning, sammanföring och delning av inteckningar samt ändring av förmånsrättsordningen;


34 §
Tryggande av inteckningshavares rätt

En näringsidkare i vars egendom företagsinteckning har fastställts är skyldig att utan dröjsmål underrätta inteckningshavaren om att företaget eller en intecknad del av det upphör, att företaget eller en del av det överlåts eller om egendomsöverlåtelse enligt 9 § 3 mom., fusion av företag eller delning av ett aktiebolag, i 11 § nämnda förändringar som gäller näringsidkaren, en i 15 § 1 mom. 2 punkten nämnd händelse som drabbar egendomen samt om andra händelser i bolaget som väsentligt inverkar på inteckningshavares rätt. Han skall på begäran av inteckningshavaren ge denne även andra upplysningar som gäller den intecknade egendomen och som behövs för att säkerhetens värde skall kunna konstateras.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1997.

RP 89/1996
EkUB 24/1996
RSv 233/1996

Helsingfors den 14 februari 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.