146/1997

Given i Helsingfors den 14 februari 1997

Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i värdepappersmarknadslagen av den 26 maj 1989 (495/89) 1 kap. 2 § 2 mom., 3 kap. 4 § 1 mom. 4 och 5 punkten och 13 § 1 mom. 5 och 6 punkten samt 8 kap. 2 § 3 punkten,

av dessa lagrum 3 kap. 4 § 1 mom. 4 och 5 punkten samt 13 § 1 mom. 5 och 6 punkten sådana de lyder i lag av den 26 juli 1996 (581/96), samt

fogas till 2 kap. en ny 10 a § och till 3 kap. 4 § 1 mom., sådant det lyder i nämnda lag av den 26 juli 1996, en ny 6 punkt och till 13 § 1 mom., sådant det lyder i sistnämnda lag, en ny 7 punkt, som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

2 §

Denna lag tillämpas likväl inte på värdepapper som emitteras av ett privat aktiebolag.

2 kap.

Marknadsföring av värdepapper, emission och informationsskyldighet

10 a §

Ett aktiebolag skall informera den som ordnar offentlig handel om avslut som aktiebolaget har gjort med sina egna aktier.

Informationen skall ges utan dröjsmål och senast innan följande handelsdag börjar. Av informationen skall framgå aktieantalen och priserna, specificerade enligt aktieslag.

Den som ordnar offentlig handel skall med iakttagande av finansinspektionens föreskrifter offentliggöra information som har givits med stöd av denna paragraf.

3 kap.

Offentlig handel med värdepapper

Fondbörsens regler
4 §

En fordbörs skall ha regler med föreskrifter som kompletterar denna lag åtminstone om


4) hur och på vilka grunder rättigheter att verka som börsförmedlare eller i någon annan egenskap på fondbörsen samt som börsmäklare beviljas och återkallas,

5) vilka krav, rättigheter och skyldigheter som annars gäller börsbolag, övriga värdepappersemittenter, börsförmedlare, andra som är verksamma på fondbörsen samt börepäklare, samt

6) hur likställdheten mellan aktieägarna tryggas, om aktiebolaget enligt börsreglerna får bedriva handel med sina egna aktier på fondbörsen.


13 §

På ansökan fastställer vederbörande ministerium regler för annan offentlig värdepastershandel, med föreskrifter som komplettstar denna lag åtminstone om


5) vilka krav, rättigheter och skyldigheter som annars gäller värdepappersemittenter, värdepappersförmedlare och mäklare,

6) vem eller vilka som svarar för att handeln ordnas, samt

7) hur likställdheten mellan aktieägare tryggas, om aktiebolaget får bedriva handel med sina egna aktier vid annan offentlig handel.


8 kap.

Straffstadganden

Värdepappersmarknadsbrott
2 §

Den som uppsåtligen eller av grov ovarsamhet


3) bedriver offentlig handel med värdepapper i strid med 3 kap. 1 §, 5 § 1 mom., 10 § 1-3 mom. eller 13 §,


skall, om inte gärningen är ringa eller strängare straff stadgas i någon annan lag, för värdepappersmarknadsbrott dömas till böter eller fängelse i högst ett år.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1997.

RP 89/1996
EkUB 24/1996
RSv 233/1996

Helsingfors den 14 februari 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.