134/1997

Given i Helsingfors den 14 februari 1997

Förordning om ändring av äktenskapsförordningen

På föredragning av justitieministern

upphävs i äktenskapsförordningen av den 6 november 1987 (820/1987) 5 §,

ändras 1 §, 2 § 1 mom., 3, 4, 6 och 7 §§, 10 § 2 mom., 11 §, 15 § 1 mom., 16 §:n 1 mom. samt 17 §,

av dessa lagrum 15 § 1 mom. sådan den lyder i förordning 392/1994, samt

fogas till förordningen en ny 6 a § som följer:

1 §

Hinder mot äktenskap prövas med användning av de uppgifter om de förlovade som finns i befolkningsdatasystemet. Vid prövningen kan också användas de uppgifter om de förlovade som finns i ett kyrkligt befolkningsregister.

Om den som prövar hinder mot äktenskap inte har tillgång till de uppgifter som avses i 1 mom., skall han på tjänstens vägnar begära de uppgifter som behövs vid prövningen av den som prövar hinder mot äktenskap och har tillgång till uppgifterna.

2 §

Om sådana uppgifter om den förlovade som behövs vid hindersprövning inte finns i de register som avses i 1 § 1 mom., skall den förlovade till den som prövar hinder lämna ett av en främmande stats behöriga myndighet utfärdat intyg för prövning av hinder mot det äktenskap som skall ingås.


3 §

Om uppgifter för prövning av hinder mot det äktenskap som skall ingås inte finns i de register som avses i 1 § 1 mom. och ett sinant intyg som avses i 2 § inte kan fås i Finland eller från utlandet, kan justitieministeriet på ansökan utfärda ett intyg för prövning av hinder mot äktenskap. Uppgiinerna i detta intyg ersätter de uppgifter som avses i 1 § och intyget ersätter det intyg som avses i 2 §. Justitieministeriet får inte utfärda ett intyg utan den andras samtycke. Ett intyg som har utfärdats av justitieministeriet är i kraft i tre månader.

Sökanden skall redogöra för varför uppgifter om honom inte finns i de register som avses i 1 § 1 mom. eller varför ett sådant intyg som avses i 2 § inte finns att få. Sökanden skall dessutom ge en tillförlitlig skriftlig utredning över att det inte föreligger något hinder mot det äktenskap som skall ingås.

4 §

Vid begäran om hindersprövning, skall den som prövar hinder mot äktenskap tillställa de förlovade en skriftlig redogörelse för äktenskapets rättsliga verkningar.

6 §

Den som prövar hinder mot äktenskap skall samla alla handlingar som gäller prövning av hinder mot ett visst äktenskap till en akt. Akterna skall förses med ett årligen löpande nummer.

Den som prövar hinder mot äktenskap skall föra en förteckning över hindersprövningar. Förteckningen sammanställs av de intyg som avses i 13 § 1 mom. äktenskapslagen (234/1929).

2 kap.

Vigsel

6 a §

De förlovade är vid behov skyldiga att för vigselförrättaren styrka sin identitet.

7 §

Den som förrättar borgerlig vigsel är skyldig att förrätta vigsel oberoende av var de förlovade har sin hemkommun eller till vilket religiöst samfund de hör.

10 §

Vigselförrättaren skall utan dröjsmål lämna ett meddelande om vigseln till befolkningsdatasystemet.

11 §

Vigselförättaren skall föra en förteckning över förrättade vigslar.

15 §

Rättsregistercentralen skall föra ett register över äktenskapsförordsärenden. I registret skall införas de uppgifter om handlingar som domstolarna registrerat och som framgår av meddelanden som avses i 14 § 1 mom. Meddelandena kan sändas med hjälp av automatisk databehandling enligt vad justitieministeriet bestämmer. I registret skall dessutom införas uppgifter ur befolkningsdatasystemet om upplösning av äktenskap samt om makars namnändringar.


16 §

För hindersprövning och vigsel som har förrättats av statlig myndighet och för intyg i anslutning därtill uppbärs inte avgift.


17 §

Vid hindersprövning och vid vigsel skall följande handlingar upprättas på blankett:

1) begäran som avses i 11 § 1 mom. äktenskapslagen samt försäkran som avses i 12 § 1 mom. och uppgift som avses i 2 mom.,

2) intyg enligt 13 § 1 mom. äktenskapslagen om verkställd hindersprövning, samt

3) meddelande enligt 10 § 2 mom. om vigsel.

Befolkningsregistercentralen fastställer formulär för blanketterna samt utfärdar föreskrifter och anvisningar om användningen av formulären och blanketterna.

De som prövar hinder mot äktenskap och vigselförrättarna får i 2 mom. avsedda formulär och blanketter avgiftsfritt från magistraten eller den myndighet som sköter magistratens uppgifter. De som prövar hinder skall hålla sådana blanketter som avses i 1 mom. 1 punkten tillgängliga för de förlovade.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1997.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 14 februari 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.