119/1997

Given i Helsingfors den 7 februari 1997

Förordning om ändring av 25 och 28 §§ aravaförordningen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till miljöministeriets förvaltningsområde

ändras i aravaförordningen av den 30 december 1993 (1587/1993) 25 § 1 och 3 mom. samt 28 § 1 mom., av dessa lagrum 25 § 1 och 3 mom. sådana de lyder i förordning 47/1995, som följer:

25 §
Anstånd med amorteringar och räntor på ägarbostadsaravalån

Kommunen kan för lindrande av ekonomiska svårigheter som uppkommit oberoende av låntagaren på ansökan av denne besluta att den amorteringspost och den ränta som ingår i annuiteten skjuts upp för att betalas senare. Anstånd kan beviljas för högst sju år. De uppskjutna posterna skall betalas senast före utgången av det 25 låneåret.


Beslut om uppskjutande kan fattas endast för två sådana amorterings- och ränteposter som ingår i annuiteten åt gången. För ett och samma lån kan besluten gälla sammanlagt högst tio amorterings- och ränteposter.

28 §
Anstånd med amorteringar och räntor på ombyggnadslån för privatpersoner

Kommunen kan för lindrande av ekonomiska svårigheter som har uppkommit obe-roende av låntagaren på ansökan av låntagaren bevilja anstånd med räntor och amorteringar i högst sju år. Räntor och amortering-ar kan skjutas upp så, att de betalas under senare låneår eller under de år som följer omedelbart efter det sista låneåret. De uppskjutna posterna skall betalas inom den maximala lånetid som nämns i 11 § 2 mom. aravalagen.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1997. Förordningens 28 § tillämpas på ombyggnadslån för privatpersoner som beviljats den 1 januari 1994 eller senare. Förormbingens 25 § tillämpas på ägarbostadsaravmbån som beviljats den 1 januari 1996 eller senare. Vad som i förordningens 25 § 3 mom. bestäms om uppskjutande tillämpas dock även på nedsättning av annuiteten för ägarbostadsaravalån som beviljats mellan den 1 januari 1991 och den 31 december 1995.

Denna förordning tillämpas på de ansökningar om anstånd eller nedsättning av aknuiteten som har lämnats in efter att förorkningen trätt i kraft.

Helsingfors den 7 februari 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.