117/1997

Given i Helsingfors den 7 februari 1997

Förordning om ändring av grundskoleförordningen

På föredragning av undervisningsministern

ändras i grundskoleförordningen av den 12 oktober 1984 (718/1984) 40 § 3 mom., sådant det lyder i förordning 1174/1992, samt

fogas till 23 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 176/1991, ett nytt 3 mom., till förordningen en ny 37 §, i stället för den 37 § som upphävts genom förordning 933/1991, och en ny 103 c § som följer:

23 §

Inom undervisningen för de gravast utvecklingsstörda kan man utan att förkorta den totala tid som skall användas för undervisning avvika från vad som bestäms i 1 och 2 mom.

37 §

Undervisningen för de gravast utvecklingsstörda eleverna skall med avvikelse från 33-35 §§ ordnas verksamhetsområdesvis i stället för enligt en indelning i läroämnen, enligt vad som bestäms i läroplanen.

40 §

I en specialklass, där undervisning meddelas handikappade elever som avses i 32 § 3 mom. grundskolelagen, får det finnas högst åtta elever i en undervisningsgrupp. I en undervisningsgrupp med elever som hör till de gravast utvecklingsstörda får det likväl finnas högst sex elever. Då det med hänsyn till undervisningen är ändamålsenligt, får man sammanföra elever som med stöd av 36 a § grundskolelagen överflyttats till specialundervisning med en annan undervisningsgrupp i grundskolan, om elevantalet i gruppen inte blir större än 20.

103 c §

Behörig för en sådan i 52 § 1 mom. grundskolelagen avsedd annan lärartjänst som inrättats för undervisning av de gravast utvecklingsstörda barnen är den som är behörig för en lämplig specialklasslärar- eller speciallärartjänst eller som avlagt lämplig yrkesinriktad examen på minst institutnivå inom social- eller hälsovårdsbranschen eller någon annan bransch.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1997.

Den som, då denna förordning träder i kraft, enligt förordningen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (804/1992) är behörig för usvervisningsuppgifter som avses i nämnda förordning är fortsättningsvis behörig för en specialklasslärar- och speciallärartjänst för undervisning av de gravast utvecklingsstösva, även om de behörighetsvillkor som bsvtäms i grundskoleförordningen inte upsvylls. Behörig för en sådan tjänst som lärare är också den som, på basis av en examen på institutnivå inom social- och hälsovårdsbrasvchen eller någon annan bransch, före usvången av 1998 har fullgjort fristående spsviallärarstudier med inriktning på delosvådet för specialundervisning av de grsvast utvecklingsstörda.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 7 februari 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.