116/1997

Given i Helsingfors den 7 februari 1997

Förordning om nämnden för bildkonststipendier

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 4 och 5 §§ lagen den 7 februari 1997 om vissa stipendier åt bildkonstnärer (115/1997):

1 §

Till den nämnd som avses i 5 § lagen om vissa stipendier åt bildkonstnärer (115/1997) hör en ordförande, vice ordförande och sju andra medlemmar som undervisningsministeriet utser för tre år åt gången. För var och en av dem utses dessutom en personlig suppleant.

Av medlemmarna och deras suppleanter skall en företräda undervisningsministeriet, en statens bildkonstkommission, en statens konstindustrikommission och en statens fotokonstkommission. De övriga medlemmarna och deras suppleanter utser undervisningsministeriet efter att ha hört de centrala organisationerna för bildkonstnärer och de centrala sammanslutningarna inom bildkonsten.

Nämnden kan anställa en eller, med tillstånd av undervisningsministeriet, flera sekreterare med uppgiften som bisyssla.

För nämnden gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som bestäms om statens kommittéer.

2 §

Undervisninsministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om det förfarande som skall iakttas när stipendieansökningarna görs och behandlas.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1997.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 7 februari 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Claes Andersson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.