95/1997

Utfärdat i Helsingfors den 28 januari 1997

Trafikministeriets beslut om försändelser av gods i taxibilar

Trafikministeriet har med stöd av 2 § lagen den 15 februari 1991 om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991), sådan den lyder i lagen 662/1994 beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

I detta beslut ges närmare anvisningar om försändelser av gods i beställningstrafik bedriven med taxibilar.

Detta beslut skall inte tillämpas på gods som medförs av passageraren.

2 §
Lätta godsförsändelser

I enlighet med 17 § 2 mom. lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg avses med lätta godsförsändelser sådana godsförsändelser vilkas totalvikt per bil inte överstiger 100 kilo.

3 §
Vållande av olägenhet för persontransportskyldighet

Försändelser av gods anses inte vålla olä- genhet för persontransportskyldigheten om

1) bilsitsarna inte avlägsnas för godstransport,

2) släpvagn inte används för transport av gods, och

3) den tid som används för godstransport

a) har beaktats i listan för körturer, förutsatt att en sådan lista har fastställts för otsådet,

b) inte överstiger 4 timmar, eller

c) inte överstiger 24 timmar och det är fråga om en oregelbunden transport.

4 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 10 februari 1997.

Helsingfors den 28 januari 1997

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Överinspektör
Irja Vesanen-Nikitin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.