91/1997

Given i Helsingfors den 31 januari 1997

Lag om ändring av lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 15 februari 1991 om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/91) 9 § 3 mom. och 20 § 3 mom., sådana de lyder i lag av den 15 juli 1994 (662/94), samt

fogas till 4 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 15 juli 1994, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

4 §
Produktion och anskaffning av kollektivtrafiktjänster

Kommunerna kan dessutom ingå avtal om anskaffning av sådana kollektivtrafiktjänster som avser att sänka det pris passagerarna betalar för resan.


9 §
Förutsättningar för beviljande av kollektivtrafiktillstånd

En sökande eller den person som svarar för trafiken skall inte anses uppfylla kravet på gott anseende enligt 1 mom., om han

1) under de senaste fem åren har dömts till fängelsestraff, eller

2) under det senaste året minst tre gånger har dömts till bötesstraff för brott mot stadganden och bestämmelser om arbets- eller löneförhållande, trafikidkande, iakttagande av arbets- och vilotider eller trafik- eller fodgonssäkerhet och

brotten visar att han är uppenbart olämplig att bedriva tillståndspliktig persontrafik.


20 §
Återkallande av trafiktillstånd

Tillståndsmyndigheten skall återkalla ett taxitillstånd eller ett sjuktransporttillstånd som har beviljats en juridisk person, om företaget säljs eller i övrigt överlåts mot vederlag och den av tillståndsmyndigheten godkända person som svarar för trafiken, i samband med en sådan överlåtelse eller före det har upphört eller därefter upphör med att faktiskt sköta de uppgifter som enligt denna lag ankommer på honom. Företaget anses vara sålt eller överlåtet mot vederlag, om bestämmanderätt som grundar sig på delägarskap eller aktieinnehav i företaget överförs eller har överförts. Tillståndet återkallas emellertid inte, om köparen eller någon annan person till vilken tillståndet har överförts uppfyller de villkor för beviljande av taxitillstånd och sjuktransporttillstånd som avses i 9 b § 1-3 mom. och om det tillstånd som överförs har beviljats före den 1 mars 1991.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1997.

Helsingfors den 31 januari 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Anneli Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.