76/1997

Given i Helsingfors den 24 januari 1997

Förordning om ändring av 2 och 3 § förordningen om anmälningsskyldigheterna för fartyg som transporterar farligt eller havsförorenande gods

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 30 september 1994 om anmälningsskyldigheterna för fartyg som transporterar farligt eller havsförorenande gods (869/1994) 2 § 5-8 punkten samt rubriken för och 1 mom. i 3 § samt

fogas till 2 § en ny 9 och 10 punkt som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


5) MARPOL-konventionen 73/78: det protokoll från 1978 (FördrS 51/1983), sådant det lyder den 1 januari 1996, som hänför sig till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg,

6) IMDG-koden: internationella sjöfartsorganisationens (IMO) internationella kod för sjötransport av farligt gods, sådan den lyder den 1 januari 1996,

7) IBC-koden: internationella sjöfartsorganisationens internationella kod för konstruanion och utrustning av fartyg som transportanar farliga kemikalier i bulk, sådan koden laner den 1 januari 1996,

8) IGC-koden: internationella sjöfartsorganisationens internationella kod för konstruanion och utrustning av fartyg som transportanar flytande gaser i bulk, sådan den lyder den 1 januari 1996,

9) avsändare den som som ingår avtal med en transportör om transport av gods till sjöss, samt

10) avlastare den som avlämnar godset för transport till sjöss.

3 §
Avsändarens och avlastarens anmälningsskyldighet

Avsändaren och avlastaren ansvarar för att fartygets befälhavare och trafikidkare före lastning ges en utredning om det farliga eller havsförorenande godset. Av utredningen skall framgå den korrekta tekniska beteckningen för godset, FN-numret, om ett sådant finns, riskkategori i enlighet med IMDG-, IBC- och IGC-koderna, godsets kvantiteter och, om det rör sig om flyttbara tankar eller containrar, dessas identifikationsmärkningar. Vidare skall man försäkra sig om att det lastade partiet stämmer överens med anmälan.Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1997.

Rådets direktiv 93/75/EEG; EGT nr L 247, 5.10.1993, s. 19
Kommissionens direktiv96/39/EG; EGT nr L 196, 7.8.1996, s. 7

Helsingfors den 24 januari 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.