74/1997

Utfärdat i Helsingfors den 31 december 1996

Skattestyrelsens beslut om sätten för och storleken av förskottsinnehållning

Skattestyrelsen har med stöd av 6 § 3 mom. 2 punkten lagen den 20 december 1996 om förskottsuppbörd (1118/96) bestämt:

1 kap.

Allmän bestämmelse om förskottsinnehållning

1 §

Förskottsinnehållning på lön och på annan förskottsinnehållningspliktig inkomst verkställs enligt vad som stadgas i 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 och 15 § förordningen av den 20 december 1996 om förskottsuppbörd (1124/96) samt enligt vad som bestäms i detta beslut.

2 kap.

Förskottsinnehållning på gemensamma prestationer och sjöarbetsinkomst

2 §

Förskottsinnehållning på prestation som utbetalas till två eller flera gemensamt verkställs enligt 50 %. Om länsskatteverket tillställs en utredning över ärendet, fördelar länsskatteverket inkomsten och förskottsinnehållningen mellan mottagarna.

3 §

På sjöarbetsinkomst som avses i 74 och 75 § inkomstskattelagen (1535/92) verkställs förskottsinnehållning enligt de innehållningsprocenter som för sjöarbetsinkomst antecknats i skattekortet på sätt som det bestäms i 4, 5, 6 § samt 8 § 2 och 3 mom. förordningen om förskottsuppbörd. Då innehållningsprocenten för sjöarbetsinkomst saknas, verkställs förskottsinnehållningen enligt den innehållningsprocent som fastställts för annan inkomst än sjöarbetsinkomst minskad med 7 procentenheter. Har den grund- och tilläggsprocent som avses i 4 § förordningen om förskottsuppbörd antecknats på skattekortet, minskas endast grundprocenten på ovan avsett sätt. Från det på detta sätt erhållna beloppet av förskottsinnehållning avdras 200 mark för varje kalendermånad för vilken löntagaren är berättigad till avdrag som avses i 97 § 4 mom. inkomstskattelagen (cross-trade-avdrag).

3 kap.

Förskottsinnehållning på pension och livränta

4 §

På pension, livränta och rehabiliteringsstöd som betalas som arbetsoförmögenhetspension skall förskottsinnehållning verkställas enligt det personliga procenttal som fastställts för den skattskyldige för pension, om den skattskyldige företer ett skattekort eller annat förordnande om personlig innehållningsprocent eller utbetalaren har fått uppgift om innehållningsprocenten för pension på det sätt som avses i 10 § lagen om förskottsuppbörd eller särskilt av skattebyrån.

Har åt skattskyldig inte bestämts någon personlig innehållningsprocent för förskottsinnehållning på pension, skall förskottsinnehållning på pension och livränta verkställas på det sätt som bestäms om lön i 4, 5 och 6 § förordningen om förskottsuppbörd.

Då pension eller livränta utbetalas utöver en tidigare erlagd pension eller livränta eller som engångsbetalning eller retroaktivt för flera betalningsperioder verkställs förskottsinnehållning enligt 50 %. Förskottsinnehållning verkställs dock inte, om den här avsedda prestationen uppgår till högst 100 mark.

På förhöjningen av ovan i 1 mom. avsett rehabiliteringsstöd och arbetsoförmögenhetspension som beviljats tills vidare verkställs förskottsinnehållningen enligt 40 %.

5 §

På folkpension och på familjepension enligt familjepensionslagen skall förskottsinnehållning verkställas med nedan framställda begränsningar på det sätt som i 4 § är bestämt.

På efterlevandepension enligt familjepensionslagen skall förskottsinnehållning verkställas enligt 30 %, om utbetalaren inte har till sitt förfogande de i 4 § avsedda förskottsinnehållningsuppgifterna om den skattskyldige.

På folkpension och familjepension enligt familjepensionslagen skall förskottsinnehållning verkställas enligt 30 procent i de fall som avses i 4 § 3 mom. Förskottsinnehållning verkställs dock inte, om den här avsedda prestationen är högst 100 mark.

Om folkpension eller enligt familjepensionslagen utgående annan pension än till änka utgående begynnelsepension uppgår till högst 450 mark i månaden eller den skattskyldige får enligt familjepensionslagen utgående barnpension som börjat före 1.7.1990 eller endast enligt familjepensionslagen utgående annan pension än till änka utgående begynnelsepension, skall förskottsinnehållning inte verkställas på pensionen, om folkpensionsanstalten inte givits till förskottsinnehållning förpliktande förordnande på sätt som avses i 10 § lagen om förskottsuppbörd eller särskilt av skattebyrån. Förskottsinnehållning skall inte heller verkställas på folkpension och familjepension som avses i 4 § 3 mom. och som utbetalas till person som erhåller full folkpension eller enligt familjepensionslagen utgående barnpension som börjat före 1.7.1990 eller endast enligt familjepensionslagen utgående annan pension än till änka utgående begynnelsepension som influtit endast för betalningsåret.

Om folkpensionsanstalten utbetalar skattepliktig pension retroaktivt för annan tid än betalningsåret och den skattskyldige erhållit av folkpensionsanstalten utbetald skattefri pension för samma tid för vilken denna skattepliktiga pension betalas, skall förskottsinnehållningen verkställas enligt 15 % på skillnaden mellan pensionerna. För pension som utbetalas retroaktivt för betalningsåret utgår förskottsinnehållningen enligt 15 % på den retroaktiva pensionens hela belopp, likväl högst skillnaden mellan pensionerna. Om den tidigare betalda pensionen har varit skattepliktig, skall förskottsinnehållningen på skillnaden mellan pensionerna verkställas enligt vad som bestäms i 4 § 3 mom.

4 kap.

Förskottsinnehållning på rehabiliteringspenning, försäkrings- och skadeersättningar samt på försäkringspremieåterbäringar

6 §

På dagpenning och specialvårdpenning som med stöd av sjukförsäkringslagen utbetalas till en försäkrad och på rehabiliteringspenning som utbetalas till en försäkrad med stöd av 14, 15 och 17 § lagen om rehabiliteringspenning (611/91) och på annan rehabiliteringspenning än sådan som betalas utöver pension samt på annan ersättning som enligt sjukförsäkrings- eller folkpensionslagen betalas för minskade inkomster eller försämrad utkomst, skall förskottsinnehållning verkställas på sätt som bestäms i 4 och 5 § förordningen om förskottsuppbörd enligt innehållningsprocent som fastställts för lön ökad med 2 procentenheter. Innehållningsprocenten förhöjs inte, om skattekortet innehåller en bestämmelse om att innehållningsprocenten stiger då inkomsterna ökar eller en bestämmelse om storleken av innehållningsprocenten som skattebyrån givit med stöd av 18 § lagen om förskottsuppbörd.

Har prestationens utbetalare inte på det sätt som avses i 10 § lagen om förskottsuppbörd fått de uppgifter som behövs för verkställande av innehållningen och den skattskyldige inte företer sitt skattekort för prestationens utbetalare, verkställs förskottsinnehållning procentuellt enligt följande:

Ersättning enligt sjukförsäkringslagen och annan rehabiliteringspenning än sådan som betalas utöver pension mk/dag Förskottsinnehållningsprocent
1,00-135,00 20
135,01-217,00 25
217,01-301,00 30
301,01-398,00 35
398,01-549,00 40
549,01-734,00 45
734,01- 50

På dagpenning om högst 60 mark som utbetalas med stöd av sjukförsäkringslagen skall förskottsinnehållning, avvikande från 1 och 2 mom. verkställas enligt 20 %. På moderskaps- och föräldrapenning som till minimibelopp utbetalas till en skattskyldig i förvärvsarbete skall förskottsinnehållning dock verkställas enligt 40 %. Förskottsinnehållning verkställs likväl inte på ovan i detta moment avsedda prestationer eller på rehabiliteringspenning, om prestationen uppgår till högst 20 mark per dag.

Vid utbetalning av dagpenning och ersättning för förlorad förvärvsinkomst med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar (583/86) verkställs förskottsinnehållning på det sätt som bestäms ovan i 1-3 mom.

Då pensionstagaren utöver pension får rehabiliteringspenning verkställs förskottsinnehållningen på rehabiliteringspenningen enligt 40 %. Om den pension som utbetalas utöver rehabiliteringspenningen uppgår till högst 450 mark i månaden och förskottsinnehållning inte skall verkställas på den enligt 5 § 3 mom., skall förskottsinnehållning inte heller verkställas på rehabiliteringspenningen, om utbetalaren inte fått ett särskilt förordnande av skattebyrån som förpliktar honom att verkställa förskottsinnehållning.

På rehabiliteringsunderstöd enligt prövning verkställs förskottsinnehållning såsom det bestäms i 4 och 5 § förordningen om förskottsuppbörd. Om den skattskyldige samtidigt erhåller annan inkomst på vilken förskottsinnehållning skall verkställas, verkställs förskottsinnehållningen enligt vad som bestäms om biinkomster i 6 § förordningen om förskottsuppbörd.

Då ersättningar som avses ovan i 1, 3 och 4 mom. utbetalas utöver tidigare utbetalda ersättningar eller som engångsbetalning eller för flera perioder samtidigt eller för annan tid än skatteåret, skall förskottsinnehållning verkställas enligt den innehållningsprocent som anges i tabellen i 2 mom. Förskottsinnehållning verkställs enligt denna tabell även på dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen (118/91).

7 §

På förmåner som en i lagen om försäkringskassor (1164/92) avsedd kassa betalat till en medlem av sin kassa verkställs förskottsinnehållning enligt följande:

1) om kassan betalar kompletteringsdagpenning som motsvarar full lön eller samtidigt dagpenning enligt sjukförsäkringslagen och skillnaden mellan lönen under sjukdomstiden och dagpenningen enligt sjukförsäkringslagen (kompletteringsdagpenning), verkställs förskottsinnehållning på sätt som bestäms i 4 och 5 § förordningen om förskottsuppbörd enligt innehållningsprocent som fastställts för lön ökad med 2 procentenheter. Innehållningsprocenten förhöjs inte, om skattekortet innehåller en bestämmelse om att innehållningsprocenten stiger då inkomsterna ökar eller en bestämmelse om storleken av innehållningsprocenten som skattebyrån givit med stöd av 18 § lagen om förskottsuppbörd.

2) om kassan samtidigt betalar ersättning för tiden efter sjukdomstiden med lön (tilläggsdagpenning) och dagpenning enligt sjukförsäkringslagen, verkställs förskottsinnehållning på sätt som bestäms i 4 och 5 § förordningen om förskottsuppbörd enligt innehållningsprocent som fastställts för lön ökad med 2 procentenheter. Innehållningsprocenten förhöjs inte, om skattekortet innehåller en bestämmelse om att innehållningsprocenten stiger då inkomsterna ökar eller en bestämmelse om storleken av innehållningsprocenten som skattebyrån givit med stöd av 18 § lagen om förskottsuppbörd.

3) om den som betalar ut prestationen inte på det sätt som avses i 10 § lagen om förskottsuppbörd har erhållit de uppgifter som är nödvändiga för verkställandet av innehållningen och om den skattskyldige inte företer sitt skattekort för betalaren, verkställs förskottsinnehållningen på ovan i 1 och 2 punkten avsedda prestationer enligt procenttalet i tabellen i 6 § 2 mom.

4) om en i lagen om försäkringskassor avsedd kassa betalar endast kompletterings- eller tilläggsdagpenning, verkställs förskottsinnehållning på det sätt som bestäms i 6 § förordningen om förskottsuppbörd.

8 §

Då man med stöd av obligatorisk olycksfalls- eller trafikförsäkring eller patientförsäkring eller med stöd av lagen om ersättning för brottsskador av statens medel (935/73) erlägger annan ersättning än pension eller livränta åt en skadad, verkställs förskottsinnehållning på sätt som bestäms i 4 och 5 § förordningen om förskottsuppbörd enligt innehållningsprocent som fastställts för lön ökad med 2 procentenheter. Innehållningsprocenten förhöjs inte, om skattekortet innehåller en bestämmelse om att innehållningsprocenten stiger då inkomsterna ökar eller en bestämmelse om storleken av innehållningsprocenten som skattebyrån givit med stöd av 18 § lagen om förskottsuppbörd.

Vid utbetalning av i 1 mom. angivna prestationer utöver tidigare erlagda ersättningar eller som engångsbetalning eller för flera perioder samtidigt eller retroaktivt för annan tid än skatteåret verkställs förskottsinnehållning enligt 50 %.

Förskottsinnehållning verkställs enligt 50 % eller såsom det bestäms om biinkomster i 6 § förordningen om förskottsinnehållning:

1) på ersättningar enligt 78 § inkomstskattelagen (1535/92) som utbetalas med anledning av en personskada;

2) på försäkringsutbetalningar av frivilliga försäkringar som avses i 79 § inkomstskattelagen;

3) på prestationer som erhållits som återbäring eller genom återköp eller som ändringsvärde av försäkringspremier för frivilliga pensionsförsäkringar;

4) på i 81 § 2 mom. inkomstskattelagen avsedd avkastning av en pensionsförsäkring med engångspremie och

5) på skattepliktiga ersättningar för vårddagar som betalas med stöd av en sjukhusförsäkring.

9 §

På ersättningar för inkomstbortfall under rehabiliteringstiden som utbetalas med stöd av lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring (625/91) och lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen (626/91) verkställs förskottsinnehållning enligt vad som bestäms i 4 § och 8 § 1 och 2 momentet.

5 kap.

Förskottsinnehållning på utkomstskyddsförmåner för arbetslösa, på strejkunderstöd och på alterneringsersättning

10 §

På förmåner som utbetalas enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) och på utbildningsstöd som avses i lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/90) samt på sysselsättningsstöd som med stöd av sysselsättningsförordningen (130/93) betalas till en arbetslös som ämnar bli företagare skall förskottsinnehållning verkställas på sätt som bestäms i 4, 5 eller 6 § förordningen om förskottsuppbörd enligt innehållningsprocent som fastställts för lön ökad med 2 procentenheter. Innehållningsprocenten förhöjs inte, om skattekortet innehåller en bestämmelse om att innehållningsprocenten stiger då inkomsterna ökar eller en bestämmelse om storleken av innehållningsprocenten som skattebyrån givit med stöd av 18 § lagen om förskottsuppbörd.

Förskottsinnehållning verkställs enligt 20 %:

1) på grunddagpenning som utbetalas med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa;

2) på det utbildningsstöd enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/90) som är lika stort som grunddagpenningen;

3) på arbetspraktikstöd som betalas med stöd av sysselsättningsförordningen (130/93);

4) på dagpenning enligt förordningen om förmåner i samband med arbetskraftsservice (1253/93) som utbetalas till handikappade och personer som deltar i yrkesvägledning;

5) på stöd som enligt statsrådets beslut utbetalas till ungdomar för sommararbete och

6) på arbetsmarknadsstöd som utbetalas med stöd av lagen om arbetsmarknadsstöd (1542/93).

Förskottsinnehållning verkställs emellertid inte på ovan i 2 mom. avsedda prestationer, om beloppet av prestationen är högst 20 mark per dag.

Vid utbetalning av prestationer som avses i 1 eller 2 mom. utöver tidigare betalningar eller för annan tid än den december månad som föregår skatteåret, verkställs förskottsinnehållning avvikande från 1 eller 2 mom. enligt procenttalen i följande tabell:

Ersättning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa mk/dag Förskottsinnehållningsprocent
1,00-156,00 20
156,01-230,00 25
230,01-270,00 30
270,01-376,00 35
376,01-597,00 40
597,01-926,00 45
926,01- 50

Om den som betalar ut prestationen inte på det sätt som avses i 10 § lagen om förskottsuppbörd har fått de uppgifter som behövs för innehållningen och den skattskyldige inte företer sitt skattekort för utbetalaren, verkställs förskottsinnehållning också på prestationer som avses i 1 mom. enligt tabellen i 4 mom. ovan.

På deltidstillägg som utbetalas med stöd av förordningen om ändring av sysselsättningsförordningen (51/94) verkställs förskottsinnehållning på följande sätt:

Deltidstillägg mk/månad Förskottsinnehållningsprocent
1,00-3 000,00 20
3 000,01-4 000,00 25
4 000,01- 30
11 §

På skattepliktiga strejkunderstöd som respektive arbetsmarknadsorganisation utbetalat med anledning av en stridsåtgärd eller på annat motsvarande understöd verkställs förskottsinnehållning enligt procenttalen som framgår av tabellen i 10 § 4 mom.

12 §

På alterneringsersättning som avses i lagen om alterneringsersättning (1663/95) verkställs förskottsinnehållningen enligt 4, 5 och 6 § förordningen om förskottsuppbörd enligt innehållningsprocent som fastställts för lön minskad med 3 procentenheter. Innehållningsprocenten förhöjs inte, om skattekortet innehåller en bestämmelse om att innehållningsprocenten stiger då inkomsterna ökar eller en bestämmelse om storleken av innehållningsprocenten som skattebyrån givit med stöd av 18 § lagen om förskottsuppbörd.

På alterneringsersättningen som avses ovan i 1 mom. verkställs förskottsinnehållningen enligt 20 procent, om dess belopp baserar sig på grunddagpenning i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

6 kap.

Förskottsinnehållning på stöd för vård av barn i hemmet

13 §

På stöd för vård av barn i hemmet och på stöd för närstående som betalas till föräldrar till handikappade eller sjuka minderåriga barn verkställs förskottsinnehållning på sätt som bestäms i 4 och 5 § förordningen om förskottsuppbörd enligt innehållningsprocent som fastställts för lön ökad med 2 procentenheter. Innehållningsprocenten förhöjs emellertid inte, om skattekortet innehåller en bestämmelse om att innehållningsprocenten stiger då inkomsterna ökar eller en bestämmelse om storleken av innehållningsprocenten som skattebyrån givit med stöd av 18 § lagen om förskottsuppbörd.

Erhåller den skattskyldige samtidigt annan inkomst på vilken förskottsinnehållning skall verkställas och innehållningen verkställs enligt den i 1 § nämnda innehållningsprocenten för huvudsyssla, verkställs förskottsinnehållningen på stöd för vård av barn i hemmet och på ovan i 1 momentet avsett stöd för närståendevård enligt vad som bestäms om biinkomster i 6 § förordningen om förskottsuppbörd.

7 kap.

Förskottsinnehållning på studiestöd

14 §

På vuxenstudiepenning som avses i 2 § lagen om studiestöd (65/94) skall förskottsinnehållning verkställas enligt 20 procent.

På studiestöd som avses i 2 § lagen om studiestöd (65/94) skall förskottsinnehållning verkställas enligt 10 procent.

8 kap.

Förskottsinnehållning på prestation enligt lagen om lönegaranti och statstjänstemannalagen

15 §

På prestation som med stöd av lagen om lönegaranti (649/73) såsom lönegaranti utbetalas till arbetstagare verkställs förskottsinnehållning procentuellt enligt följande:

Om prestationen är minst 20 mark och högst 7 500 mark, är förskottsinnehållningen 30 procent. På den del av prestationen som överstiger 7 500 mark är förskottsinnehållningen 50 procent.

Om utbetalaren är ett i 3 a § 2 mom. lagen om lönegaranti (1587/92) avsett konkursbo, verkställs förskottsinnehållning enligt vad som bestäms i 4, 5 och 6 § förordningen om förskottsuppbörd.

På periodiskt återkommande ersättning som utbetalas med stöd av tjänstemannalagen (750/94) verkställs förskottsinnehållning enligt vad som bestäms i 4, 5 och 6 § förordningen om förskottsuppbörd.

9 kap.

Förskottsinnehållning på idrottsmans arvode

16 §

På idrottsmans arvode verkställs förskottsinnehållning enligt vad som bestäms i 4, 5 och 6 § förordningen om förskottsuppbörd.

10 kap.

Förskottsinnehållning på avträdelseersättning för lantbruksföretagare

17 §

På avträdelseersättning enligt lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/92) verkställs förskottsinnehållning enligt vad som bestäms i 4, 5 och 6 § förordningen om förskottsuppbörd.

11 kap.

Förskottsinnehållning på sysselsättningspenning till fånge i öppen anstalt

18 §

På sysselsättningspenning till fånge som avtjänar straff i öppen anstalt verkställs förskottsinnehållning enligt vad som bestäms i 4 och 5 § förordningen om förskottsuppbörd.

12 kap.

Övriga bestämmelser om verkställande av förskottsinnehållning

19 §

Då den utredningsenhet som grundats av arbetsministeriets Kymmene arbetskraftsdistrikt fungerar som hushållsombud, verkställs förskottsinnehållningen enligt innehållningsprocenterna i följande tabell:

Lön mk/dag Förskottsinnehållningsprocent
20,00-132,00 30
132,01-165,00 35
165,01-231,00 40
231,01-330,00 45
330,01- 50
20 §

På andra prestationer än sådana som anses utgöra förvärvsinkomst och som nämns ovan i detta beslut verkställs förskottsinnehållning enligt vad som bestäms i 4, 5 och 6 § förordningen om förskottsuppbörd.

Om utbetalaren inte förfogar över de uppgifter om prestationsmottagaren, vilka behövs för att förskottsinnehållning skall kunna verkställas, verkställs förskottsinnehållningen enligt vad som bestäms i 3 § förordningen om förskottsuppbörd.

21 §

Förskottsinnehållning skall verkställas till ett lägre belopp än vad i detta beslut är bestämt, om den skattskyldige i god tid innan prestationen utbetalas företer ett skattekort som utvisar detta eller annat motsvarande förordnande som skattebyrån utfärdat.

På den skattskyldiges anhållan skall förskottsinnehållning verkställas till ett större belopp än vad i detta beslut är bestämt.

22 §

Detta beslut träder i kraft den 1 februari 1997.

Genom detta beslut upphävs Skattestyrelsens beslut av den 22 december 1995 (1806/95), sådant det lyder efter ändringarna den 20 februari 1996 och den 19 juni 1996 (125/96 och 482/96). Beslutet som upphävs tillämpas dock på prestationer som betalas i januari 1997, till den del annat inte bestäms i förordningen den 20 december 1996 om förskottsuppbörd (1124/96).

Detta besluts 14 § 2 mom. tillämpas dock först från och med den 1 juni 1997 på prestationer som utbetalas för läsåret 1997-1998.

Helsingfors den 31 december 1996

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Riitta Roos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.