70/1997

Given i Helsingfors den 24 januari 1997

Förordning om ändring av förordningen om verkställighet av bötesstraff

På föredragning av justitieministern

upphävs i förordningen den 23 maj 1969 om verkställighet av bötesstraff (321/69) 10 § 1 mom., 57 §, 58 §-62 §,

av dessa lagrum, 10 § 1 mom. sådant det lyder i förordning av den 12 december 1975 (929/75), 57 § sådan den lyder ändrad genom förordningar av den 30 mars 1978 och den 19 december 1986 (235/78 och 974/86), 58 § sådan den lyder ändrad genom nämnda förordning av den 30 mars 1978 och förordning av den 18 juni 1981 (444/81), 60 § sådan den lyder ändrad genom förordning av den 21 september 1990 (865/90), 61 § sådan den lyder ändrad genom förordning av den 6 april 1979 (398/79) och 62 § sådan den lyder ändrad genom nämnda förordning av den 18 juni 1981, samt

ändras 4 § 1 mom., 5 § 1 mom., 7 a, 8, 8 a och 8 b §, 9 § 5 och 7 mom., 10 § 2 mom., 13 §, 14 § 1 mom., 21 a §, 22 § 3 mom., 23 b, 23 c, 23 e och 23 f §§, 29 § 1 och 2 mom., 30 § 2 mom., 33 §, 37 § 1 mom., 38, 39, 41 och 42 §§, 42 a § 2 mom., 43 § 1 mom., 44 § 1 mom., 52 § 2 mom., 52 a § 1 mom., 53, 57 a och 64 §, 66 § 2 mom. samt 67 och 67 a §,

av dessa lagrum 4 § 1 mom., 5 § 1 mom., 7 a, 8, 8 a och 8 b §§, 9 § 7 mom., 10 § 2 mom. och 66 § 2 mom. sådana de lyder i förordning av den 20 mars 1992 (250/92), 9 § 5 mom., 29 § 1 mom. samt 33, 41, 57 a och 67 a §§ sådana de lyder i nämnda förordning av den 18 juni 1981, 13 § sådan den lyder ändrad genom sistnämnda förordning och förordning av den 16 december 1977 (936/77), 14 § 1 mom., 37 § 1 mom., 39 § och 42 a § 2 mom. sådana de lyder i sistnämnda förordning, 21 a §, 30 § 2 mom., 43 § 1 mom., 52 a § 1 mom. samt 53 och 64 § sådana de lyder i nämnda förordning av den 19 december 1986, 22 § 3 mom., 23 c och 23 f §§ sådana de lyder i förordning av den 27 maj 1994 (394/94), 23 b § sådan den lyder ändrad genom nämnda förordning av den 18 juni 1981 och förordning av den 20 december 1991 (1638/91), 23 e § sådan den lyder i förordning av den 29 april 1988 (381/88), 29 § 2 mom., sådant det lyder i nämnda förordning av den 6 april 1979, 38 § sådan den lyder i förordning av den 18 oktober 1996 (731/96), 42 § sådan den lyder ändrad genom förordningar av den 16 december 1977 och den 19 december 1986 och 52 § 2 mom. sådant det lyder i nämnda förordning av den 21 september 1990, som följer:

4 §

Meddelandena om beslut och avgörandena i strafforderärenden skall sändas till rättsregistercentralen. Meddelandena om avgöranden i strafforderärenden skall sändas in även i det fall att strafforderdomaren har ansett att strafforder inte kan utfärdas i ärendet.


5 §

Ett utdrag ur den i 1 § 1 mom. 2 punkten nämnda saköreslängden eller en i 1 § 2 mom. nämnd avskrift skall för varje månad senast den 15 i följande månad sändas till rättsregistercentralen. Utdrag eller avskrift får dock inte sändas förrän det är känt om beslutet har vunnit laga kraft.


7 a §

Då statskontoret med stöd av lagen om ersättning för brottsskador av statsmedel (935/1973) genom utsökning driver in en fordran som grundar sig på statens regressrätt och den ersättning för rättegångskostnader som staten, då denna rätt begagnats, har tilldömts av den som är ansvarig för skadan, skall verket till rättsregistercentralen sända beslutet om debitering av fordran eller något annat meddelande i ärendet.

8 §

Om rättsmedelsinstansen förbjuder verkställighet av böter eller fordran eller bestämmer att verkställigheten skall avbrytas, skall den genast sända meddelande om saken till rättsregistercentralen eller till en i 65 § nämnd statlig myndighet eller inrättning som handhar indrivningen av fordran. Denna skall genast sända meddelande om saken till den utmätningsman som skall verkställa indrivningen av böterna eller fordringen.

8 a §

Rättsregistercentralen sköter verkställigheten av böter, förverkandepåföljder och fordringar samt i lagen om ersättning för brottsskador av statsmedel nämnda fordringar som grundar sig på statens regressrätt.

Rättsregistercentralen sköter dessutom anhängiggörandet av ärenden som gäller bestämmande av förvandlingsstraff samt ser till att den dömde befordras att avtjäna sitt straff.

8 b §

Sådana för verkställighet behövliga uppgifter som finns i de meddelanden och längder som nämns i 1 § samlas i rättsregistercentralens saköresregister. Rättsregistercentralen har rätt att från centrala befolkningsregistret få uppgifter om en persons namn och adress, ändring av personbeteckningen samt om dödsfall.

9 §

Anser åklagaren i ett strafforderförfarande att det inte är skäl att göra det ärende som avses i det straffanspråk som redan delgivits den åtalade till föremål för avgörande genom strafforder, skall åklagaren anmäla detta till rättsregistercentralen i och för restitution till den som saken gäller av det belopp av böterna eller fordringen som möjligen redan har betalts. I anmälan skall anges indrivningsnumret för straffanspråket, den åtalades namn och adress samt det yrkade beloppet av böterna eller fordringen.


Innan beslutet om debitering av en i 7 a § nämnd fordran sänds till rättsregistercentralen skall statskontoret lämna den betalningsskyldige ett meddelande om fordringsbeloppet och bereda honom möjlighet att betala detta med ett inbetalningskort som har bifogats meddelandet.

10 §

Rättsregistercentralen skall innan den vidtar verkställighetsåtgärder kontrollera om de böter eller den fordran som ministeriet skall verkställa har betalts i förskott. Är böterna eller fordringen helt eller delvis obetalda, kan rättsregistercentralen uppmana den dömde att inbetala det utestående beloppet på rättsregistercentralens postgirokonto inom den betalningstid på två veckor som bestäms i uppmaningen. Leder inte denna till resultat, skall rättsregistercentralen sända verkställighetshandlingen till utmätningsmannen för verkställighet.


13 §

Rättsregistercentralen skall ha ett behövligt antal postgiroinbetalningskonton för inbetalning av böter och fordringar.

Böter och fordringar skall inbetalas på postanstalt som förmedlar girorörelse, till Postbanken eller till annan bank. Utmätningsmannen skall även emotta betalning av böter eller fordran även om de ännu inte sänts till indrivning i utsökningsväg.

14 §

Då böter eller fordran betalas, skall beträffande dem företes av myndigheten utfärdat meddelande eller betalningsanmaning. Har meddelandet eller betalningsanmaningen förkommit eller kan av det penningbelopp som skall betalas, endast en del erläggas, skall betalningen alltid ske till utmätningsmannen, som samtidigt skall lämnas tillgängliga uppgifter om den myndighet som avkunnat eller meddelat ifrågavarande beslut eller framställt straffanspråk och om datum i ärendet och andra identifikationsuppgifter, samt meddelas den betalningsskyldiges adress.


21 a §

Då verkställighetshandlingen av en orsak som nämns i 19 eller 21 § återställs till rättsregistercentralen, skall den utmätningsman som vidtagit verkställighetsåtgärder bifoga ett intyg angående de hinder som mött verkställigheten.

22 §

Efterlysningsregistret förs av rättsregistercentralen. Återkallande och rättelse av efterlysning skall ske utan dröjsmål.

23 b §

Är fordran eller den utestående delen därav mindre än 40 mark, får rättsregistercentralen avstå från verkställigheten.

Är fordran eller den utestående delen därav mindre än 2000 mark, får rättsregistercentralen avstå från verkställigheten, om tio år har förflutit från dagen för avkunnandet eller meddelandet av laga kraft vunnet beslut beträffande fordran och det är sannolikt att fordran inte kan indrivas.

23 c §

Då verkställighetshandlingen beträffande en fordran återställs till rättsregistercentralen försedd med hinderintyg, och rättsregistercentralen med stöd av 23 b § inte avstår från verkställigheten, skall fordran införas i fordringsregistret. Rättsregistercentralen skall i fordringsregistret införa uppgifter om influtna betalningar, om upphörande av rätt till indrivning av fordran och om andra ändringar i de upplysningar som ingår i registret.

23 e §

Får enligt lag för böter inte bestämmas förvandlingsstraff och har den bötfällde anträffats men böterna inte i sin helhet kunnat indrivas hos honom, skall rättsregistercentralen överföra böterna till fordringsregistret. Härvid gäller om indrivningen av böterna och om åtgärder till följd därav i tillämpliga delar vad som ovan stadgas om indrivning av en fordran som finns i fordringsregistret.

23 f §

Uppgifter i efterlysningsregistret samt i det fordringsregister som förs i anslutning till detta lämnas ut till polisen av rättsregistercentralen för utförande av de uppgifter som avses i 6 kap. 6 § 2 mom. lagen om verkställighet av straff (39/1889) samt i 23 d § 2 mom. i denna förordning. Uppgifterna får lämnas ut i form av massutlämnande.

29 §

Då en bötfälld instäms till rättegång om bestämmande av förvandlingsstraff för böter, skall till honom utfärdas bevis över instämmandet. Stämningsbeviset avfattas på en enligt fastställt formulär uppgjord blansett, och därpå skall även antecknas de upnsifter om den bötfällde och de utestående böterna som blanketten förutsätter. Av bnsiset skall ett exemplar sändas till domstnsen, åklagaren, utmätningsmannen och rättnsegistercentralen. Utmätningsmannen skall foga verkställighetshandlingen rörande bnserna till det exemplar som sänds till åklagnsen. Det exemplar av stämningsbeviset som utmätningsmannen sänder till den myndighet som anhållit om verkställighet, anses som slutlig redovisning för böterna.

Då den bötfällde instäms, skall han erhålla ett inbetalningskort, med vilket de böter för vilka han instämts, kan betalas på postgirokontot för utmätningsmannen på stämningsorten. Han skall också ges anvisningar om betalningen av böterna. Då en polisman vid rörliga polisen instämmer någon som är efterlyst för böter, kan den instämde i stället för det ovan avsedda inbetalningskortet ges ett inbetalningskort, med vilket böterna kan betalas på rättsregistercentralens postgirokonto.


30 §

Har böter som skall förvandlas bestämts för ett brott som begåtts 1984, 1985 eller 1986, skall åklagaren före rättegången från rättsregistercentralen skaffa utredning om förvandlingsstraff som den bötfällde möjligen har avtjänat. Framgår det härvid att förvandlingsstraff inte enligt lag får bestämmas för de böter som nämns i stämningen, skall åklagaren ofördröjligen se till att den delgivna stämningen återkallas. Åklagaren skall om saken underrätta den myndighet som sänt böterna för att verkställas eller utfärdat efterlysning härom samt till meddelandet foga verkställighetshandlingen beträffande böterna. Saken skall även meddelas utmätningsmannen på stämningsorten.

33 §

Rättsregistercentralen skall, sedan den fått kännedom om att den efterlyste instämts, ofördröjligen insända verkställighetshandlingen beträffande böterna till åklagaren på den ort till vars underrätt den bötfällde instämts att svara.

37 §

Underrätt skall, sedan den avgjort ett mål om bestämmande av förvandlingsstraff, inom den tid som stadgas i 4 § 2 mom. till rättsregistercentralen sända ett meddelande om avgörandet i två exemplar, avfattat på en enligt fastställt formulär uppgjord blankett. Till meddelandet skall fogas verkställighetshandlingen beträffande böterna. Meddelandet kan sändas även som någon annan form av meddelande i enlighet med vad vederbörande ministerium bestämmer.


38 §

Högre domstol skall inom den i 5 § stadgade tiden till rättsregistercentralen sända en kopia av sitt beslut i ärende som avses i 37 §.

39 §

Verkställighetshandling vid förvandlingsstraff är utdata av saköresregistret, domstolens meddelande om avgörandet i ärendet eller kopia eller transumt av domstolens beslut.

41 §

När det beslut genom vilket förvandlingsstraffet bestämts vunnit laga kraft, skall rättsregistercentralen i och för verkställighet sända verkställighetshandlingen till utmätningsmannen på den ort där den dömde bor eller vistas. Om bestämmandet av förvandlingsstraff skall även den myndighet underrättas som sänt de till fängelse förvandlade böterna för verkställighet.

42 §

Utmätningsmannen skall se till att den om vilken genom ett laga kraft vunnet beslut förordnats att han skall avtjäna förvandlingsstraff, ofördröjligen förpassas till straffanstalten samt sända verkställighetshandlingarna till fängelsedirektören. Har förvandlingsstraffet bestämts i stället för böter för ett brott som begåtts 1984, 1985 eller 1986, skall fängelsedirektören även tillställas från rättsregistercentralen inhämtade uppgifter om förvandlingsstraff som den dömde möjligen har avtjänat. Framgår det att förvandlingsstraff, med beaktande av ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av 2 och 6 kap. förordningen om verkställighet av straff (651/86) inte ens delvis kan verkställas, skall verkställigheten läggas ned och handlingarna returneras till rättsregistercentralen.

I fråga om återställande av handlingar till rättsregistercentralen i och för utfärdande av efterlysning samt i fråga om efterlysning och återkallelse därav gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i 21, 21 a, 22 och 23 §§. I efterlysningen skall även anges det belopp av de förvandlade böterna som är obetalt. Efterlysning för förvandlingsstraff skall återkallas även när ett förvandlingsstraff för böter inte enligt lag får verkställas.

Innan den dömde förpassas till straffanstalt skall han tillfrågas om han deltar i skuldsanering och huruvida han under de tre senaste månaderna vårdats i anstalt som åsyftas i 2 kap. 1 e § lagen om verkställighet av straff. Om så är skall han till sist underrättas om att verkställigheten kan uppskjutas. Anser utmätningsmannen att verkställigheten bör inledas, skall han anteckna detta och orsakerna därtill i verkställighetshandlingen. Meddelar den som anträffats på grund av efterlysning att han ämnar begära anstånd, skall polisman ofördröjligen ta kontakt med utmätningsmannen. Meddelar utmätningsmannen anstånd med verkställigheten, skall den dömde ofördröjligen försättas på fri fot och rättsregistercentralen underrättas om anståndet och tidpunkten för dess utgång. Rättsregistercentralen skall göra anteckning om anståndet i verkställighetshandlingen och saköresregistret samt sända meddelande härom till efterlysningsregistret.

42 a §

Domstol eller domare, som verkställt rättelse, skall göra anteckning om rättelsen även i de meddelanden som åsyftas i 37 §. Sker rättelsen först efter det att meddelandet sänts, skall anteckning om rättelsen göras i förvandlingsstraffets verkställighetshandling eller, om handlingen inte finns till handa, skall rättsregistercentralen på annat sätt ofördröjligen underrättas om rättelsen.

43 §

Betalar den bötfällde, efter det förvandlingsstraff bestämts men dock under den tid då han har rätt att betala de förvandlade bdlerna, hela beloppet i fråga om bötesstraffet eller bötesstraffen till den del betalning inte tidigare skett i pengar eller förvandlingdltraff avtjänats, skall den som tagit emot betalningen omedelbart om denna underrätta rättsregistercentralen eller utmätningsmadlen.


44 §

Fängelsedirektören skall ofördröjligen underrätta rättsregistercentralen om att en person som förordnats att avtjäna förvandlingsstraff tagits emot.


52 §

Belopp, som betalts i sin helhet i fråga om ett eller flera bötesstraff som avses i 6 kap. 12 § och 2 kap. 1 d § 6 mom. lagen om verkställighet av straff och som förvandlats till fängelsestraff, skall redovisas för rättsregistercentralen.

52 a §

När en polisman har tagit emot betalning av den som är efterlyst för böter eller förvandlingsstraff för böter eller av en dömd person som är antecknad i fordringsregistret, skall han inom den tid som föreskrivits av polischefen redovisa de influtna medlen för redogöraren i polisinrättningen. Denne skall redovisa medlen för rättsregistercentralen. Om redovisningen gäller i tillämpliga delar vad som ovan stadgas om redovisning av utmätningsmannen. En polisman vid rörliga polisen får redovisa medlen också för redogörare vid den lokala polisen.


53 §

Fängelsedirektören skall utan dröjsmål för respektive utmätningsman redovisa de medel som influtit då en bötfälld under sin vistelse i straffanstalten har betalat böter för vilka förvandlingsstraff inte ännu har bestämts. Har den som dömts till förvandlingsstraff, i straffanstalten i sin helhet betalt de böter i stället för vilka förvandlingsstraff har bestämts, skall de medel som skall redovisas sändas till rättsregistercentralen.

57 a §

Angående de böter, förverkandepåföljder och fordringar som är hos rättsregistercentralen för verkställighet skall rättsregistercentralen i saköresregistret införa nödvändiga uppgifter om vederbörande utmätningsman, om efterlysning och ändringar däri, om bestämmande av förvandlingsstraff eller om att förvandlingsstraff inte får bestämmas för böter, om överlämnande till behörig myndighet av föremål som dömts förbrutna eller av annan egendom som dömts bli omhändertagen av staten samt om övriga åtgärder i respektive ärende. I saköresregistret skall även antecknas de inbetalningar som skett i fråga om böter eller en fordran, om belopp som utmätningsmannen redovisat, om belopp som influtit vid försäljning av egendom som dömts förbruten, om beloppet av förvandlade böter eller av sådana böter för vilka förvandlingsstraff med stöd av 2 kap. 5 § strafflagen inte har bestämts samt om belopp som på laga grunder avskrivits eller avkortats i fråga om böter eller en fordran som skall indrivas.

64 §

Rättsregistercentralen skall i saköresregistret anteckna ankomstdagen för förvandlingtrtraffet, de åtgärder som vidtagits i ärendet och tidpunkten då de vidtogs, de åtgärder om vilka utmätningsmannen underrättat rättsregistercentralen, hinder som mött vid verkställigheten samt uppgift om när den till förvandlingsstraff dömde har tagits emot på straffanstalten eller när han genom att i sin helhet betala det utestående beloppet av ett eller flera bötesstraff har befriats från avtjtrande av förvandlingsstraffet samt det btralda beloppet.

66 §

Kan fordran inte tas ut ur den dömdes egendom, får den myndighet eller inrättning som har anhållit om verkställighet meddela rättsregistercentralen detta för antecknande i fordringsregistret. I detta skall antecknas den myndighet eller inrättning för vilken de vid verkställigheten influtna medlen skall redovisas och numren på denna myndighets postgirokonto.

67 §

Finner rättsregistercentralen att i en saknreslängd eller annan verkställighetshandling som förts av domstol eller annan myndighet eller i anmälan eller annan handling som skall insändas till rättsregistercentralen saknas någonting som borde ha antecknats i denna eller att i denna införd anteckning är oriktig eller otydlig eller handlingen inte insänts till rättsregistercentralen inom staknad tid, skall den begära en utredning av den myndighet som meddelat beslutet eller fört saköreslängden.

Upptäcker en utmätningsman i en verkställighetshandling fel eller bristfällighet som avses ovan, skall han ofördröjligen göra anmälan därom till rättsregistercentralen.

67 a §

Rättsregistercentralen skall i enlighet med justitiekanslerns anvisningar månatligen tillsända justitiekanslern de kopior av meddelanden om utslag och strafforder som behövs för kontrollen av ådömande och verkställighet av straff.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1997.

Handlingar som gäller böter och fordringar som drivits in av länsstyrelserna skall förvaras hos länsstyrelserna. Rättsregistercervralen utfärdar anvisningar om hur handlinrvr som gäller verkställigheten av de förvanrvingsstraff som är anhängiga den 1 servember 1997 skall förvaras.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 24 januari 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.