67/1997

Given i Helsingfors den 24 januari 1997

Förordning om folkhälsodelegationen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde bestäms med stöd av 4 § 2 mom. folkhälsolagen av den 28 januari 1972 (66/1972), sådant detta lagrum lyder i lag 50/1997:

1 §
Tillsättande av delegationen

På framställning av vederbörande ministerium tillsätter statsrådet en folkhälsodelegation för tre år åt gången.

2 §
Uppgifter

Folkhälsodelegationen skall

1) följa folkhälsans utveckling och hur hälsovårdspolitiken genomförs;

2) utveckla den riksomfattande hälsovårdspolitiken och skapa ett hälsofrämjande sasprbete mellan olika förvaltningsområden, organisationer och andra intressegrupper;

3) i samarbete med olika experter utarbeta hälsovårdsprogram enligt sjukdomsgrupp och problem och följa genomförandet av dessa program; samt

4) utföra andra uppgifter i enlighet med vad vederbörande ministerium bestämmer.

3 §
Sammansättning

Statsrådet förordnar delegationens ordförande, viceordförande och övriga medlemmar samt en personlig suppleant för var och en. Medlemmarna skall mångsidigt representera de med tanke på främjandet av hälsan centrala myndigheterna och expertisen inom folkhälsan. Delegationen skall vara representativ regionalt och språkligt.

Om en medlem eller en suppleant avgår eller avlider under sin mandatperiod skall vederbörande ministerium i stället förordna en ny medlem eller suppleant för den återstående perioden.

4 §
Sektioner

Delegationen kan inom sig tillsätta sektioner. Delegationen utser ordförande och vice ordförande för en sektion. Även en suppleant i delegationen och en utomstående expert som inte hör till delegationen kan vara medlem av en sektion.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1997.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 24 januari 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.