63/1997

Given i Helsingfors den 24 januari 1997

Lag om ändring av lagen om skuldsanering för privatpersoner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 25 januari 1993 om skuldsanering för privatpersoner (57/93) 7 § 2 mom., 10 § 1-4 punkten, 14 §, 24 § 2 och 3 mom., 29 § 1 mom., 30 § 2 och 4 mom., 31 § 4 mom., 36 § 12 punkten, 40 § 1 och 3 mom., 41 och 42 §§, 44 § 1 mom. 3 punkten samt 2 och 3 mom., 49 § 3 och 4 mom., 53 § 1 mom., 54 § 4 mom., 58 § 1 mom., rubriken för 61 § samt 61 § 1 och 3 mom., 62 § 1 mom., 62 a § 1 mom., 70 § 1 mom., 84 § och 85 § 2 mom.,

av dessa lagrum 31 § 4 mom., 54 § 4 mom., 58 § 1 mom. och 62 a § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 31 januari 1995 (113/95), samt

fogas till lagen nya 9 a, 11 a och 28 a §§, till 30 § ett nytt 5 mom., till lagen nya 31 a, 40 a och 43 a §§, till 48 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., till 50 § ett nytt 3 mom. och till 63 § ett nytt 2 mom. som följer:

7 §
Gäldenärens skyldighet att medverka

Gäldenären är skyldig att medverka till att skuldsaneringen kan genomföras på behörigt sätt och att utredaren kan sköta sitt uppdrag så som ärendet kräver. När gäldenären har ansökt om skuldsanering skall han sträva efter att upprätthålla sin betalningsförmåga och vidta sådana åtgärder för att förbättra sin betalningsförmåga som skäligen kan förutsättas av honom.


3 kap.

Inledande av skuldsanering

9 a §
Förutsättning som gäller gäldenärens betalningsförmåga

Om en gäldenär som av en orsak som kan anses temporär saknar betalningsmån eller av samma orsak med sin betalningsmån inte förmår betala sina vanliga skulder till ett belopp som inte skall anses vara obetydligt, kan skuldsanering inte beviljas. Vid bedömningen av om orsaken är temporär och av storleken på betalningsmånen skall särskilt gäldenärens förvärvsmöjligheter beaktas.

10 §
Allmänna hinder för en skuldsanering

Utan särskilda motskäl kan skuldsanering inte beviljas om

1) gäldenären har påförts betalningsskyldighet på grundval av ett brott och det inte kan anses motiverat att bevilja skuldsanering med beaktande av skuldens belopp, brottets art, den skadelidandes ställning och övriga omständigheter,

2) gäldenären som misstänkt är föremål för förundersökning för ett brott eller åtalad för ett brott eller honom har tillskrivits ett brott och skuldsanering kunde förvägras med stöd av 1 punkten, om gäldenären påförs betalningsskyldighet på grundval av brottet,

3) skuld som kan anses betydande har uppkommit i näringsverksamhet i vilken har förfarits grovt otillbörligt mot borgenärerna eller i vilken väsentligen har försummats lagstadgade skyldigheter eller vilken huvudsakligen har varit av spekulationsnatur,

4) gäldenären på grund av befintliga eller förväntade ekonomiska svårigheter på ett otillbörligt sätt har försvagat sin ekonomiska ställning eller gynnat någon borgenär eller i övrigt ordnat sin ekonomiska ställning i syfte att skada sina borgenärer, eller om det föreligger sannolika skäl att misstänka att gäldenären har förfarit på detta sätt,


11 a §
Utredning om skuldsättning

När gäldenären ansöker om skuldsanering skall han lägga fram en utredning om orsakerna till att skuld upptagits och om de iakomster och tillgångar med vilka han hade för avsikt att betala tillbaka skulderna samt om de omständigheter som har orsakat hans insolvens.

14 §
Borgenärens rätt att driva in en fordran ur säkerhet som ställts av tredje man

Inledande av skuldsanering hindrar inte borgenären att driva in skulden av en borgensman eller ur värdet av en säkerhet som har ställts av tredje man eller att säga upp skulden eller på något annat sätt åstadkomma att skulden förfaller till betalning i fråga om borgensmannen eller den som har ställt en ovan avsedd säkerhet. Mot gäldenären behöver inte riktas åtgärder i syfte att åstadkomma att skulden förfaller till betalning för att prestation skall kunna krävas av borgensmannen.

24 §
Betalningsprogram för medgäldenärer

Då medgäldenärer som står i ett solidariskt skuldförhållande för en annan skuld än en säkerhetsskuld har ansökt om skuldsanering gemensamt, beaktas i betalningsprogrammet för respektive gäldenär den del av skulden som faller på honom då skulden fördelas enligt gäldenärernas ekonomiska ställning. Med gäldenärernas ekonomiska ställning avses förhållandet mellan gäldenärens tillgångar och avkastningen av ett fem års betalningsprogram å ena sidan samt gäldenärens skulder å andra sidan. Vad som stadgas ovan iakttas på motsvarande sätt då gäldenären och borgensmannen har ansökt om skuldsanering gemensamt.

En skuld som baserar sig på medgäldenärernas och borgensmannens regressrätt utgör, om det är fråga om sådana fall som avses i 2 mom., i skuldsaneringen en sådan efterställd skuld som de i 31 § 3 mom. nämnda skulderna.

28 a §
Ställningen för borgenärer som inte har anträffats

Om skuldsaneringen omfattar en skuld till en näringsidkare som inte har kunnat anträffas och skulden understiger ett belopp som fastställs genom förordning, kan skulden lämnas obeaktad i betalningsprogrammet. Vad som stadgas ovan hindrar inte att borgenären i fråga om en sådan skuld ansöker om ändring av betalningsprogrammet.

29 §
Betalningsprogrammets innehåll och varaktighet i fråga om säkerhetsskulder

Om gäldenären har en skuld för vilken egendom som ingår i hans bastrygghet utgör säkerhet, skall av gäldenärens betalningsmån först reserveras den del som behövs för en sådan skuld (säkerhetsskuldandel). Denna säkerhetsskuldandel skall fastställas till ett sådant belopp att åtminstone nuvärdet av säkerhetsskulden blir betalt inom en skälig tid. Utan särskilda skäl får denna tid inte vara väsentligt längre än den återstående ursprungliga kredittiden för skulden.


30 §
Allmänt stadgande om betalningsprogrammet för vanliga skulder

I fråga om vanliga skulder skall innehållet i skuldsaneringen och betalningsprogrammet bestämmas så att betalningsprogrammet är i kraft fem år. Betalningsprogrammet kan likväl vara i kraft en kortare tid än fem år om det är skäligt med hänsyn till gäldenärens förhållanden samt hur och i vilken utsträckving gäldenären har betalt sina skulder innan betalningsprogrammet fastställdes eller hur han betalar dem med de medel som inflyter vid realiseringen av egendomen.


Om gäldenärens betalningsskyldighet genom betalningsprogrammet har avlyfts i sin helhet skall betalningsprogrammet vara i kraft fem år, om inte annat följer av 31 a §.

Om gäldenären enligt 70 § 1 mom. skall betala utredarens fordran, förlängs betalningsprogrammets tillämpningstid med fyra månader eller en kortare tid, under vilken gäldenärens andel av utredarens fordran inflyter av hans betalningsmån efter det betalningsprogrammet fastställdes.

31 §
Vanliga borgenärers inbördes ställning

Betalningsprogrammet kan göras upp så att borgenärerna först skall få betalning för utdelningskvoter som är obetydliga till beloppet och även så att den betalningsmån som vid regelbundna tidpunkter uppkommer för gäldenären skall användas i tur och ordning för betalning till de olika borgenärerna, om detta är ändamålsenligt med tanke på genomförandet av betalningsprogrammet och de övriga borgenärernas möjligheter att få betalning inte uppenbart äventyras till följd därav. Om borgenärerna är fler än en kan i betalningsprogrammet en borgenär som är berättigad till en obetydlig utdelning som är mindre än ett genom förordning stadgat belopp lämnas utan betalning.

31 a §
Förlängning av betalningsprogrammets varaktighet till förmån för en privat borgenär

Om borgenären är en privatperson (privat borgenär), kan betalningsprogrammet på hans yrkande förordnas att vara i kraft högst två år efter det att betalningsprogrammet har slutförts i fråga om andra vanliga skulder. Om gäldenären behåller sin ägarbostad, kan det bestämmas att två års tiden börjar från en senare tidpunkt än då betalningsprogrammet slutfördes i fråga om vanliga skulder. Förutsättningen för att fortsätta programmet är att det föreligger särskilt vägaoge skäl för detta med beaktande av beloppet av den fordran som den privata borgenären har och hans ekonomiska ställning samt gäogenärens omständigheter.

Ett beslut om att betalningsprogrammet skall fortsätta kan göras under den tid betalningsprogrammet är i kraft, om saken inte har kunnat avgöras när betalningsprlnrammet fastställdes på grund av att belolnet av den privata borgenärens fordran var oklar eller av någon annan särskild orsak.

36 §
Uppgifter som skall ingå i betalningsprogrammet

Av betalningsprogrammet skall framgå tillräckligt specificerade uppgifter om


12) åtgärder som gäldenären skall vidta om hans betalningsförmåga förbättras väsentligen,


40 §
Betalningsprogrammets rättsverkningar

När betalningsprogrammet har fastställts bestäms villkoren för de skulder som omfattas av skuldsaneringen och andra i betalningsprogrammet reglerade rättsförhållanden enligt programmet. Trots att programmets tillämpningstid har löpt ut kvarstår gäldenärens betalningsskyldighet enligt betalningsprogrammet till den del skyldigheten inte har fullgjorts. En utmätning som riktar sig mot gäldenärens egendom och som baserar sig på en av skuldsaneringen omfattad skuld förfaller då betalningsprogrammet har fastställts med laga kraft. Detsamma gäller annan verkställighet som baserar sig på sådan skuld. Så länge betalningsprogrammet är i kraft får förvandlingsstraff för böter inte verkställas.


En förbindelse eller ett avtal som förpliktar gäldenären att erlägga en betalning som baserar sig på eller ansluter sig till en skuld som omfattas av skuldsaneringen är utan verkan, om inte betalningsskyldigheten gruktar sig på ett fastställt betalningsprogram eller på stadgandena i denna lag. Efter att betalningsprogrammet har slutförts kan gäktenären emellertid frivilligt betala skulder som omfattas av skuldsaneringen.

40 a §
Ställningen för okända borgenärer

Om det först efter att betalningsprogrammet har slutförts framkommer en sådan i skuldsaneringen ingående skuld, på grunogal av vilken betalningsprogrammet kunde ha ändrats, skall gäldenären av denna skuld betala ett belopp som borgenären skulle ha erhållit om skulden hade ingått i betaogingsprogrammet.

41 §
Iakttagande av betalningsprogrammet

Gäldenären skall erlägga betalningar enligt betalningsprogrammet till varje borgenär enligt den betalningstidtabell som anges i programmet. Domstolen kan då det prövas ändamålsenligt bestämma att gäldenären skall erlägga betalningarna delvis eller i sin helhet till utmätningsmannen, som skall redovisa dem för borgenärerna. Utmätningedannen kan utfärda ett i utsökningslagen avsett betalningsförbud för att de i betaedingsprogrammet angivna prestationerna skall innehållas på gäldenärens lön, pension, inkomst av näringsverksamhet eller annan periodisk prestation i tillämpliga delar med iakttagande av vad som stadgas om betaedingsförbud i utsökningslagen. Domstolens förordnande förfaller, om utmätningsmannen anser att det inte finns förutsättningar för att genomföra betalningsprogrammet. Utmäedingsmannen skall meddela gäldenären att förordnandet har förfallit.

42 §
Påföljder av att betalningsprogrammet försummas och stadganden om hur betalningsprogrammet förfaller

Om gäldenären försummar en betalning enligt betalningsprogrammet till en borgenär som har realsäkerhetsrätt i gäldenärens egendom, får borgenären utöva de rättigheter som avses i 13 § 1 mom. 1 punkten när mer än tre månader har förflutit från det att betalningen försummades och den ännu inte har betalts. Vid realisering iakttas dessutom 34 §.

Om gäldenären försummar en betalning enligt betalningsprogrammet till någon annan borgenär än en sådan som avses i 1 mom., kan borgenären med stöd av betalningsprogrammet yrka verkställighet enligt utsökningslagen efter det att mer än tre månader har förflutit från det att betalningen försummades och den ännu inte har betalts. Borgenären kan härvid kräva att hela avkastningen enligt programmet skall drivas in. På de betalningar som har fastställts i betalningsprogrammet löper ingen ränta på grund av förseningen. Verkställigheten fortgår till dess borgenären anhåller om återkallande av utmätningen eller gäldenären erlagt de enligt betalningsprogrammet förfallna raterna till borgenären och gör troligt, att han i framtiden kommer att iaktta betalningsprogrammet. Om en kungörelse har utfärdats om försäljning av egendom som har mätts ut hos gäldenären kan egendomen säljas, om borgenären inte anhåller om återkallande av utmätningen.

Utmätningsmannen skall förvara de medel som influtit vid försäljningen av egendom som har mätts ut med stöd av 1 eller 2 mom., om det finns skäl att anta att medlen kan användas för betalning av någon annan skuld än den vars borgenär har ansökt om verkställighet.

Domstolen kan bestämma att betalningsprogrammet förfaller, om

1) gäldenären utan godtagbar orsak väsentligen har försummat att iaktta betalningsprogrammet,

2) efter att betalningsprogrammet fastställts framkommer omständigheter som hade förhindrat en skuldsanering, om de hade varit kända när beslutet om skuldsanering fattades, eller

3) gäldenären har äventyrat genomförandet av betalningsprogrammet genom att uppta ny skuld utan orsak som anknyter till hans oundgängliga utkomst eller utan någon annan jämförbar orsak eller genom att på annat sätt försumma sin skyldighet att medverka.

Om beslut har fattats om att betalningsprogrammet skall förfalla, har borgenärerna rätt att hos gäldenären yrka betalning för sin fordran enligt de villkor som skulle ha gällt utan skuldsanering. Gäldenären skall dock inte betala dröjsmålsränta på skulden för den tid betalningsprogrammet är i kraft, om inte domstolen bestämmer något annat till följd av den orsak som lett till att betalningsprogrammet förfallit.

Beslut genom vilket det har bestämts att programmet förfaller skall iakttas oberoende av ändringssökande, om inte domstolen av särskilda skäl bestämmer att beslutet skall iakttas först då det vunnit laga kraft eller något annat bestäms i saken.

43 a §
Gäldenärens död under betalningsprogrammet

Om gäldenären dör under betalningsprogrammet, förfaller betalningsprogrammet, och skulderna efter den avlidne skall beaktas enligt de villkor som skulle ha gällt utan skuldsanering. För den tid betalningsprogrammet är i kraft löper emellertid inte dröjsmålsränta på skulderna.

Om gäldenären i skuldsaneringen har behållit sin ägarbostad, kan domstolen på ansökan av dödsboets delägare likväl bestämma att betalningsprogrammet inte skall förfalla på grund av gäldenärens död. En förutsättning för detta är att den efterlevande maken eller ett barn till den avlidne fortsättningsvis stadigvarande bor i denna bostad, som är nödvändig för dem, och att delägarna gör sannolikt att betalningsprogrammet inte kommer att försummas. Ansökan skall inom en månad från bouppteckningen göras till den domstol som avses i 49 § 4 mom. De borgenärer vilkas skulder har beaktats i betalningsprogrammet skall ges tillfälle att bli hörda om ansökan. Om ansökan inte görs inom utsatt tid eller om den avslås, förfaller betalningsprogrammet med de verkningar som stadgas i 1 mom.

44 §
Ändring av betalningsprogrammet

Betalningsprogrammet kan på ansökan av gäldenären eller borgenären ändras, om


3) efter att programmet fastställts framkommer en skuld som omfattas av skuldsaneringen och den inte var känd då betalningsprogrammet fastställdes eller som inte har beaktats i betalningsprogrammet med stöd av 28 a §, eller


Gäldenärens betalningsförmåga kan anses ha förändrats väsentligt endast, om

1) gäldenärens betalningsförmåga under en lång tid har försämrats så att det inte rimligen kan förutsättas att han uppfyller sin betalningsskyldighet enligt betalningsprogrammet,

2) gäldenärens betalningsförmåga har förbättrats på grund av att hans inkomster har ökat eller hans nödvändiga kostnader på grund av en förändring i hans boendeförhållanden och boendekostnader har minskat under ett kalenderår med minst ett belopp som fastställs genom förordning, eller

3) gäldenären får ett arv, en gåva eller någon annan prestation av engångsnatur, vars belopp ensamt för sig eller tillsammans med andra prestationer överstiger ett belopp som fastställs genom förordning.

En ändring av betalningsprogrammet till borgenärernas fördel gäller alla borgenärer. I de fall som avses i 2 mom. 2 punkten skall gäldenären till sina borgenärer erlägga tre fjärdedelar av ökningen av sina tillgångar. En borgenär som är berättigad till en obetydlig andel som är mindre än ett genom förordning stadgat belopp, kan emellertid lämnas utan betalning. En ändring till borgetärernas nackdel gäller de borgenärer som med stöd av betalningsprogrammet ännu är berättigade till betalning. Om programmet ändras med stöd av 1 mom. 3 punkten, skall ändringen till innehållet vara sådan att gäetenären utan hinder av stadgandena om betalningsprogrammets varaktighet till borgetären skall betala en lika stor del av skulden som till andra borgenärer i samma ställning, om detta inte är oskäligt med beaktande av skuldens belopp och grunden för den samt prestationens ekonomiska betydelse för gäetenärens omständigheter. Om betalningspretrammet ändras till borgenärernas fördel kan programmets tillämpningstid förlängas med en tid som motsvarar den under vilken gäetenärens betalningsförmåga har varit föetättrad. Programmets tillämpningstid kan förlängas också för betalning av utredarens fordran.


48 §
Särskilt stadgande om aktieägare

En skuld som avses i 1 mom. omfattas likväl av skuldsaneringen, om ett förfarande enligt lagen om företagssanering har inletts beträffande företaget eller om ett saneringsprogram har fastställts för bolaget.


49 §
Behandlingsordningen och behörig domstol

Om skuldsanering beslutar den domstol som är gäldenärens allmänna forum eller då gäldenärerna ansöker om skuldsanering gemensamt, den domstol som är allmänt forum för någon av dem. I de fall som avses i 45 § 2 mom. 2 punkten och 48 § 2 mom. kan den domstol där saneringsförfarandet är aemängigt besluta om skuldsanering.

Om att betalningsprogrammet skall förfalla och om ändring av betalningsprogrammet beslutar i 3 mom. nämnd domstol eller den domstol som har avgjort frågan om skuldsanering.

50 §
Ansökan om skuldsanering

Ansökan av en gäldenär i konkurs kan inte upptas till prövning.

53 §
Inhämtande av utredning

Domstolen skall på yrkande av en borgenär vid behov inhämta behövlig utredning, om det föreligger omständigheter som enligt 10 § kan leda till att ansökan avslås. Doentolen kan även på eget initiativ inhämta utredning.


54 §
Beslut om inledande av skuldsanering

Domstolen skall, om inte något annat följer av 66 §, ofördröjligen tillställa borgenärerna samt borgensmännen, dem som ställt säkerhet och medgäldenärerna en kopia av sitt beslut, av ansökan och av gäldenärens förslag till betalningsprogram samt en utreening om möjligheten att enligt 31 a § yrka förlängning av betalningsprogrammets vaenktighet.

58 §
Uppskov och förfall för ärendet i vissa fall

Om förslaget till betalningsprogram inte kan fastställas enligt 38 §, kan domstolen ge gäldenären eller utredaren möjlighet att göra upp ett nytt förslag senast en viss dag. Av dem som är delaktiga i ärendet skall senast en viss dag inhämtas ett utlåtande om det nya förslaget till den del domstolen, med beaktande av betydelsen av de ändringar som görs i det tidigare förslaget och innehållet i de utlåtanden som givits, anser det nölländigt.


61 §
Ansökan om att betalningsprogrammet skall förfalla eller ändras

Ansökan om att betalningsprogrammet skall förfalla eller ändras skall göras skriftligen hos domstolen. Ansökan skall göras utan obefogat dröjsmål efter att gäldenären eller borgenären fick kännedom om grunden för ansökan. Ansökan om att betalningsprtlrammet skall ändras kan inte göras efter att betalningsprogrammets tillämpningstid har löpt ut. Ansökan om att betalningsprtlrammet skall förfalla skall göras senast två år efter att betalningsskyldigheten enligt btlalningsprogrammet har fullgjorts. Om grutlen för ansökan är gäldenärens förfarande enligt 39 kap. 2 eller 3 §§ strafflagen, kan ansökan likväl göras innan åtalsrätten för brottet har preskriberats.


Gäldenären och de borgenärer som domstolen anser nödvändigt att höra skall ges tillfälle att höras om borgenärens ansökan. Om domstolen anser att det föreligger skäl att ändra betalningsprogrammet kan den umsätta en dag då gäldenären senast skall tilmställa domstolen ett förslag till betamsingsprogram. Vad som stadgas ovan gäller för behandlingen av förslaget.

62 §
Rättegångskostnader och ersättning till kommunen

De som är delaktiga i ärendet svarar själva för de kostnader som orsakas av deltagande i förfarandet. Vid den behandling av invändningar som avses ovan i 57 § 1 mom. och, om särskilda skäl föreligger, vid behandling av en ansökan om att betalningsprogrammet skall förfalla, iakttas dock i tillämpliga delar vad som stadgas om rättegångskostnaderna i tvistemål. Om gäldenärens skyldighet att ersätta utredarens arvode och kostnadsersätdning stadgas i 70 § 1 mom.


62 a §
Meddelanden och delgivningssätt

Dagen för när ett beslut om ett betalningsprogram kommer att ges skall meddlnas gäldenären, samtliga borgenärer, utsölningsmyndigheten på gäldenärens hemort och utredaren, om en sådan förordnats. I meddelandet skall uppges om förslaget till betalningsprogram har ändrats efter att fölnlaget har tillställts dem som är delaktiga i ärendet. Ett meddelande behöver dock inte tillställas en borgenär vars fordran på gäldlnären är obetydlig och som inte har givit något utlåtande om förslaget till betalningsprogram. Dagen för när ett beslut om ändring av betalningsprogrammet kommer att ges skall meddelas gäldenären och de borgenärer som har getts tillfälle att bli hölna i saken. Om att betalningsprogrammet har förfallit skall meddelas gäldenären, ulnökningsmyndigheten på gäldenärens hemort samt borgenärerna i den mån domstolen alner det behövligt. Fullföljdsdomstolen kan uppdra meddelandet åt tingsrätten.


63 §
Ändringssökande

Om ändring har sökts i ett beslut genom vilket en ansökan om skuldsanering har avslagits och gäldenären har försatts i konkurs innan ärendet har avgjorts i fullföljdsdomstolen, förfaller konkursen, om skuldssderingen inleds.

70 §
Utredarens arvode och kostnadsersättning

Utredaren har rätt att få ett skäligt arvode för sitt uppdrag samt ersättning för de kostnader som varit nödvändiga för fullgörandet av uppdraget. Av utredarens fordran skall gäldenären betala ett belopp, som motsvarar gäldenärens betalningsmån under högst fyra månader efter att betalningsprogrammet har fastställts eller ändrats. Denna andel som gäldenären skall betala kan också tas av de medel som influtit till gäldenären efter det skuldsaneringen inleddes. Det belopp av utnedarens fordran som är större än den andel gäldenären skall betala förordnas att betalas av statens medel. Om ansökan förkastas, skall fordran förordnas att i sin helhet bettnas av statens medel. Gäldenären skall härvid ersätta staten en fordran som har betalts av statens medel, om avslåendet av ansökan grundar sig på att gäldenären har försummat sina skyldigheter enligt förfarandet. Om utnedaren har förordnats att handha den reatnsering som fastställs i betalningsprtnrammet, tas dock arvodet och kostnaderna för detta uppdrag ur försäljningspriset för egendomen. Om ett allmänt rättsbiträde har varit utredare, betalas arvodet och ersättningen till kommunen. Justitieministeriet fastställer grunderna för arvodet och ersättningarna.


84 §
Borgenärens rätt att få vissa uppgifter

Utan hinder av stadgandena om tystnadsplikt har borgenären med stöd av ett betaspingsprogram rätt att av skattemyndighet få sådana uppgifter om beskattningen av gäldspären som behövs för skuldsaneringen samt av arbetskraftsmyndighet uppgifter om gäspenären anmält sig hos arbetskraftsbyrån, om han erbjudits arbete och om han vägrat att ta emot arbete.

Om särskilda skäl föreligger, kan utmätningsmannen på yrkande av en borgenär under den tid betalningsprogrammet är i kraft utreda gäldenärens ekonomiska situtnion med iakttagande i tillämpliga delar av 3 kap. utsökningslagen.

85 §
Försummelse och ändring av skuldsanering som grundar sig på avtal

Om en gäldenär som avses i denna lag och en borgenär har avtalat om skuldsanering och om inte något annat har bestämts i avtalet, kan avtalet på yrkande av gäldenären eller borgenären ändras på samma grunder som ett betalningsprogram kan ändras enligt 44 § 1-3 mom. Om parterna inte uppnår ett avtal om ändringen inom två månader från det att den andra parten underrättades om ändringsyrkandet, får den part som yrkat på ändring av avtalet genom talan yrka bvtlut av domstolen om ändring av avtalet.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 1997.

Om ansökan har anhängiggjorts den 11 oktober 1996 eller tidigare, skall 9 a § och 10 § 1-4 punkten i denna lag likväl inte tillämpas. Härvid tillämpas emellertid 30 § 2 mom. i sin lydelse vid denna lags ikraftträdande. Om förslaget till betalningsprogram har tillställts dem som är delaktiga i ärendet före denna lags ikraftträdande, skall 70 § 1 mom. i lagen inte tillämpas.

Stadgandena i denna lag om ändring av betalningsprogrammet samt om hur betalningsprogrammet förfaller skall tillämpas, om ett ärende som gäller ändring av betalningsprogrammet eller att programmet skall förfalla är anhängigt vid tingsrätten när denna lag träder i kraft och om dagen för när ett beslut kommer att ges inte har meddelats eller om ärendet blir anhängigt efter att denna lag har trätt i kraft. I en fullföljdsdomstol tillämpas de stadganden som gällde vid denna lags ikraftträdande i ett ärende som gäller ändring av betalningsprogrammet och att betalningsprogrammet skall förfalla, om ärendet innan denna lag träder i kraft har avgjorts i en lägre domstol och i ett sådant ärende också i tingsrätten, om ärendet har återförvisats från fullföljdsdomstolen till tingsrätten.

Om betalningsprogrammet har fastställts innan denna lag träder i kraft, gäller om gäldenärens betalningsskyldighet vad som stadgas i 40 § 1 mom. i denna lag och om betalningsprogrammets verkställbarhet och verkställigheten av programmet vad som stadgas i 42 § 1-3 mom.

Om ett beslut om inledande av skuldsanering har fattats innan denna lag träder i kraft, skall 31 a § i lagen inte tillämpas.

Stadgandet i 61 § 1 mom. i denna lag om en frist för ansökan om att betalningsprogrammet skall förfalla tillämpas inte, om betalningsprogrammets tillämpningstid har löpt ut före lagens ikraftträdande.

Om gäldenären har avlidit före lagens ikraftträdande, tillämpas inte 43 a § i denna lag.

RP 180/1996
LaUB 19/1996
RSv 236/1996

Helsingfors den 24 januari 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.