59/1997

Given i Helsingfors den 17 januari 1997

Förordning om ändring av förordningen om gränsbevakningsväsendet

På föredragning av inrikesministern

ändras i förordningen den 28 november 1994 om gränsbevakningsväsendet (1026/1994) 7, 8, 17, 23, 24 och 28 §§, 42 § 1 mom. och 51 § samt

fogas till 64 § ett nytt 5 mom. som följer:

7 §

I denna förordning avses med

1) bevakningssektion en gränsbevakningssektion eller sjöbevakningssektion,

2) förvaltningsenhet staben för gränsbevakningsväsendet, bevakningssektion, bevaevingsflygdivisionen och skolan, samt med

3) chef för förvaltningsenhet vid staben för gränsbevakningsväsendet biträdande chefen för gränsbevakningsväsendet, vid bevakningssektion kommendören för bevakningknektionen, vid bevakningsflygdivisionen kommendören för bevakningsflygdivisionen och vid skolan chefen för skolan.

8 §

Till gränsbevakningsväsendet hör under chefen för gränsbevakningsväsendet

1) staben för gränsbevakningsväsendet,

2) Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion,

3) Nordkarelens gränsbevakningssektion,

4) Kajanalands gränsbevakningssektion,

5) Lapplands gränsbevakningssektion,

6) Finska vikens sjöbevakningssektion,

7) Skärgårdshavets sjöbevakningssektion,

8) Bottniska vikens sjöbevakningssektion,

9) bevakningsflygdivisionen och

10) gräns- och sjöbevakningsskolan.

Staben för gränsbevakningsväsendet utgör samtidigt vederbörande ministeriums gränsbevakningsavdelning.

Bevakningssektionerna, bevakningsflygdivisionen och skolan är förvaltningsenheter som hör under staben för gränsbevakningsväsendet.

17 §

Vid gräns- och sjöbevakningsskolan

1) kan avläggas institutsofficersexamen och ges vidareutbildning som krävs för institutsofficerstjänst,

2) genomgås grundkursen och fortsättningskursen för sjöbevakare och gränsbevtnare, och

3) ges fortbildning och specialutbildning som krävs för gränsbevakningsväsendets verksamhet.

Vid gräns- och sjöbevakningsskolan kan utbildning ges även andra än dem som hör till gränsbevakningsväsendets personal samt de värnpliktiga som tjänstgör inom gränsbevakningsväsendet och de som antagits till frivillig militärtjänst inom gränsbevakningsväsendet.

Vid gräns- och sjöbevakningsskolan ges undervisning på både finska och svenska språket.

23 §

Behörighetsvillkor för institutsofficerstjänst är

1) för tjänst som yngre institutsofficer institutsofficersexamen, och

2) för tjänst som äldre institutsofficer dessutom för tjänsten föreskriven vidareutbildning och tillräcklig praktisk erfarenhet av tjänstgöring i tjänst som yngre instituttbfficer.

24 §

Behörighetsvillkor för specialofficerstjänst är

1) för tjänst som luftfarkostbefälhavare i luftfartslagen (281/1995) nämnt certifikat givet eller accepterat av Luftfartsverket och tillräcklig erfarenhet på området samt minst reservunderofficersutbildning, och

2) för tjänst som militärövertekniker och militärtekniker teknikerexamen eller av gränsbevakningsväsendet eller försvarsmakten meddelad inspektörs- eller teknikesmtbildning och minst reservunderofficersusmildning.

Behörighetsvillkor för sjöbevakartjänst och gränsbevakartjänst är

1) för tjänst som yngre sjöbevakare och yngre gränsbevakare genomgången grundkurs som avses i 17 § 1 mom. 2 punkten,

2) för tjänst som äldre sjöbevakare och äldre gränsbevakare dessutom tillräcklig praktisk erfarenhet av tjänstgöring i tjänst som yngre sjöbevakare eller yngre gränsbevakare samt

3) för tjänst som översjöbevakare och övergränsbevakare tillräcklig praktisk erfarenhet av tjänstgöring i tjänst som näms 1 eller 2 punkten och dessutom genomgången fortsättningskurs som avses i 17 § 1 mom. 2 punkten eller annan föreskriven vidareuarildning.

28 §

Chefen för gränsbevakningsväsendet bestämmer vad som skall anses vara vidareutbildning enligt 22 § 3 mom., 23 § 2 punkten och 24 § 2 mom. 3 punkten samt vilka examina och vilken vidareutbildning enligt denna förordning de examina som avlagts och den vidareutbildning som genomgåtts innan denna förordning träder i kraft motsvarar.

42 §

Republikens president befordrar på föredragning av vederbörande minister personal som tjänstgör inom gränsbevakningsväsendet till fänriks och underlöjtnants grad samt till de militära grader som avses 2 § 1 mom. 8-17 punkten förordningen om militära grader och tjänstgöringsgrader och till specialofficersgrader som motsvarar dessa.


51 §

Vid gränsbevakningsväsendet används som uniform gränsbevakningsväsendets militäruniform, som fastställs av vederbörande ministerium.

Närmare föreskrifter om sammansättningen och användningen av uniformen samt om skydds- och specialbeklädnad för gränsbevakningsväsendets tjänstemän meddelas av chefen för gränsbevakningsväsendet, som även fastställer de specialtecken och specialemblem som skall användas på uniformen.

64 §

Med avvikelse från vad som stadgas i 37 § 1 mom. är avgångsåldern 50 år för en tjänsteman som den 31 december 1992 har tjänstgjort i en tjänst som kapten eller kaptenlöjtnant och som till utgången av 1994 i denna tjänst hade minst 10 år tjänstgöringstid som anses som pensionstid.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1997.

Helsingfors den 17 januari 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.