21/1997

Utfärdat i Helsingfors den 9 januari 1997

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om bidrag för förtida slakt av kalvar

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 11 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) beslutat:

1 §

Genom detta beslut verkställs bidraget för förtida slakt av kalvar enligt artikel 4i.2 i Europeiska unionens råds förordning (EEG) nr 805/68 av den 27 juni 1968, sådan den lyder ändrad genom rådets förordning (EEG) nr 2222/96 av den 18 november 1996.

2 §

Enligt artikel 50 i kommissionens förordning (EEG) nr 3886/92 av den 23 december 1992 om tillämpningsföreskrifter för de bidragssystem som fastställts inom nötköttssektorn, sådan den lyder ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2311/96 av den 2 december 1996, betalas i Finland bidrag för förtida slakt av kalvar för de kalvar vars slaktvikt är 84 kg eller lägre. Kalvarnas slaktkroppar skall ha godkänts vid köttbesiktning enligt kötthygienlagen (511/1994).

Enligt artikel 50 som nämnd i 1 mom. kan bidraget beviljas enbart om kalven har slaktats vid ett slakteri som lämnat in en anmälan om deltagande i enlighet med godkänt förfarande. En anmälan om deltagande kan endast lämnas in av ett slakteri som godkänts av Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel (EELA).

Kalven skall utan avbrott ha hållits på en lägenhet i Finland minst så länge som föreskrivs i artikel 50 som nämnd i 1 mom. eller, om djuret har slaktats inom denna tid, under hela dess livstid. Kalven kan under dess djurhållningsperiod ha hållits på flera i Finland belägna lägenheter än en.

De fysiska kontroller som avses i artikel 50b i den i 1 mom. nämnda förordningen av kommissionen (EEG) nr 3886/92 utförs av landsbygdsnäringsdistriktet i Tavastehus län, som bistår jord- och skogsbruksministeriet, och av inspektörer som befullmäktigats av distriktet. De dokumentkontroller enligt artikel 50b i den nämnda förordningen av kommissionen som skall genomföras på lägenheter och vid slakterier utförs på uppdrag av landsbygdsnäringsdistrikten.

3 §

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar närmare föreskrifter och anvisningar om verkställigheten av detta beslut.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 15 januari 1997 och det gäller kalvar som är slaktade 1.12.1996-30.11.1998.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

1) Rådets förordning (EEG) nr 805/68; EGT nr L 148, 28.6.1968, s. 24
2) Rådets förordning (EG) nr 2222/96; EGT nr L 296, 21.11.1996, s. 50
3) Kommissionens förordning (EEG) nr 3886/92; EGT nr L 391, 31.12.1992, s. 20
4) Kommissionens förordning (EG) nr 2311/96; EGT nr L 313, 3.12.1996, s. 9

Helsingfors den 9 januari 1997

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.