18/1997

Given i Helsingfors den 10 januari 1997

Lag om ändring av 30 § semesterlagen för sjömän

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 30 § 1 mom. semesterlagen för sjömän av den 1 juni 1984 (433/84), sådant det lyder i lag av den 8 januari 1993 (27/93), som följer:

30 §

Bokföringsskyldighet. Arbetsgivaren skall ha sådan bokföring över arbetstagarnas semestrar samt till dem betalda semesterlöner och semesterersättningar av vilken framgår arbetsförhållandenas begynnelsetidpunkter, avbrott i arbetet, arbetsförhållandenas upemöranden, tidpunkterna för semestrarna, lemernas och ersättningarnas storlek samt de grunder enligt vilka semesterns längd samt lönernas och ersättningarnas storlek bestäms. Det ministerium som ansvarar för arbetaemkyddet och tillsynen över det kan bestämma att de uppgifter som avses i momentet skall införas på en blankett för vilken ministeriet fastställt formuläret.Denna lag träder i kraft den 1 april 1997.

RP 178/1996
ApUB 15/1996
RSv 176/1996

Helsingfors den 10 januari 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.