12/1997

Given i Helsingfors den 10 januari 1997

Lag om ändring av kemikalielagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 8 § 2 mom., 11 § 4 mom., 19 § 3 mom. och 48 a § 2 och 3 mom. kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/89), sådana de lyder i lag av den 18 december 1992 (1412/92), som följer:

8 §

Arbetarskyddsmyndigheterna skall tillsammans med övriga myndigheter som utövar tillsyn över iakttagande av lagen övervaka klassificering och märkning av och skyddsinformationsbladen för samt lämnandet av annan information om kemikalier som används i arbetet samt iakttagande av begränsningar och förbud som gäller kemikalier. Om arbetarskyddsmyndigheternas tillsynsförfaranden stadgas särskilt.


11 §

Social- och hälsovårdsministeriet skall efter att ha hört övriga ministerier som är tillsynsmyndigheter fastställa en förteckning över de vanligaste farliga kemikalierna.

19 §

Det ministerium till vars verksamhetsområde arbetarskyddet och tillsynen över det hör meddelar närmare föreskrifter om skyddsinformationsbladet.

48 a §

Tillverkaren, importören eller distributören av kemikalier eller andra verksamhetsidkare som svarar för att en kemikalie släpps ut på marknaden eller överlåts för ibruktagande i Finland, skall med ett skyddsinformationsblad tillställa det ministerium till vars verksamhetsområde arbetarskyddet och tillsynen över det hör uppgifter om en kemikalie som avses i 17 § 3 mom.

Genom förordning stadgas närmare om hur uppgifterna skall lämnas i form av ett skyddsinformationsblad. Detaljerade föreskrifter om hur uppgifterna skall tillställas meddelas genom beslut av det ministerium som avses i 2 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1997.

RP 178/1996
ApUB 15/1996
RSv 176/1996

Helsingfors den 10 januari 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.