10/1997

Given i Helsingfors den 10 januari 1997

Lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 16 februari 1973 om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden (131/73) 13 § 2 mom., 15 a-15 e §§, 18 § 2 mom. och 22 § 2 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder 13 § 2 mom. och 18 § 2 mom. i lag av den 8 januari 1993 (17/93), 15 a-15 e §§ i lag av den 29 januari 1993 (145/93), samt 22 § 2 mom. i lag av den 26 november 1993 (1037/93), samt

fogas till 1 §, sådan den lyder ändrad genom lag av den 16 januari 1987 (29/87) och nämnda lag av den 29 januari 1993, ett nytt 5 mom. som följer:

1 §

I denna lag avses med ministerium social- och hälsovårdsministeriet. Med arbetarskyddsmyndighet avses i denna lag nämnda ministerium och distriktsmyndigheten för arbetarskyddet.

13 §

Arbetsgivaren skall meddela arbetarskyddschefens, arbetarskyddsfullmäktiges och vicefullmäktiges namn och adresser till distriktsmyndigheten för arbetarskyddet skriftligen eller så som ministeriet bestämmer.

15 a §

Observeras vid inspektion eller annars att en produkt inte uppfyller de krav som ställts på den, kan ministeriet meddela förbud mot att den förs ut på marknaden eller överlämnas för begagnande, tills bristfälligheten avhjälpts. I stället för förbud kan ministeriet utfärda begränsningar eller uppställa villkor för att produkten får föras ut på marknaden eller överlämnas för begagnande.

Om det finns grundad anledning att misstänka att en produkt strider mot bestämmelserna, kan ministeriet tills vidare förbjuda att produkten förs ut på marknaden eller överlämnas för begagnande, tills det utretts att produkten uppfyller kraven.

Om ärendet inte tål uppskov, kan förrättaren av inspektion meddela ett sådant temporärt förbud som avses i 1 och 2 mom. Ärendet skall då i brådskande ordning hänskjutas till ministeriet.

15 b §

Trots att en produkt är märkt eller godkänd på behörigt sätt kan ministeriet meddela ett förbud enligt 15 a § eller utfärda begränsningar eller uppställa villkor för att produkten förs ut på marknaden eller överlämnas för begagnande, om det på goda grunder kan visas att produkten medför fara för arbetstagare.

15 c §

Ministeriet kan i de fall som avses i 15 a § 1 och 2 mom. och 15 b § ålägga en tillverkare, importör, försäljare eller någon annan som fört ut produkten på marknaden eller överlämnat den för begagnande att dra bort produkten från marknaden eller ta den ur bruk. Den som fört ut produkten på marknaden eller överlämnat den för begagnande svarar för de kostnader som denna åtgärd medför.

15 d §

Om ministeriet har meddelat förbud eller utfärdat begränsning eller uppställt villkor enligt 15 a eller 15 b § eller utfärdat förordnande enligt 15 c §, kan ministeriet förplikta den som fört ut produkten på marknaden eller överlämnat den för begagnande att på lämpligt sätt informera om åtgärden samt om produktinnehavarens rättigheter.

15 e §

Ministeriet kan ålägga den som fört ut produkten på marknaden eller överlämnat den för begagnande att vidta de åtgärder som nämns i 15 a- 5 d §§ vid vite eller en åtgärd som avses i 15 c § vid äventyr att det som lämnats ogjort utförs på den föa5umliges bekostnad.

18 §

I beslut av ministeriet i egenskap av arbetarskyddsmyndighet får den som anser att beslutet kränker hans rätt söka ändring genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen.


22 §

Har en läkare hos den som utfört arbete konstaterat en yrkessjukdom eller något annat av arbetet orsakat sjukligt tillstånd som avses i yrkessjukdomslagen (1343/88), skall han utan dröjsmål och utan hinder av sekre-tesstadganden enligt fastställt formulär anmäla saken till distriktsmyndigheten för arbetarskyddet. Ministeriet bestämmer särskilt om distriktsmyndighetens förpliktelse att tillställa ministeriet de statistiska uppgifterna i anmälningarna. Anmälan skall innehålla den insjuknades personuppgifter, uppgifter om arbetsgivaren och arbetsplatsen samt om exponeringens art och längd samt uppgifter om sjukdomens art, konstaterandet av sjukdomen och om den olägenhet som sjukdomen orsakat samt försäkringsanstaltens namn. Om läkaren misstänker att en sjukdom utgör en yrkessjukdom, skall han göra sig förtrogen med arbetstagarens arbetsförhållanden i fråga om de negativa faktorer som kan bidra till att en yrkessjukdom uppkommer.Denna lag träder i kraft den 1 april 1997.

RP 178/1996
ApUB 15/1996
RSv 176/1996

Helsingfors den 10 januari 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.