5/1997

Given i Helsingfors den 10 januari 1997

Förordning om ändring av landsbygdsnäringsförordningen

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

ändras i landsbygdsnäringsförordningen av den 8 februari 1991 (248/1991) 7 § 3 mom. och 12 §, sådana de lyder i förordning 94/1996, samt

fogas till förordningen nya 15 c, 15 d och 17 a § samt en ny 27 § i stället för den 27 § som upphävts genom nämnda förordning 94/1996 som följer:

7 §
Ansökan om och beviljande av bidrag

En ansökan om bidrag som har lämnats till landsbygdsnäringsdistriktet senare än vad som förutsätts i 2 mom. kan tas upp till behandling, om landsbygdsnäringsdistriktet av särskilda skäl så beslutar. Bidraget kan tas upp till behandling senare än vad som bestäms i 2 mom. också ifall det är fråga om ett sådant projekt som avses i 15 a § landsbygdsnäringslagen och har påbörjats 1995 eller 1996.


12 §
Form av stöd för investeringar

För en investering enligt 15 och 15 a §§ landsbygdsnäringslagen vars godtagbara totalkostnad är högst 30 000 mark kan endast bidrag beviljas.

För sådana rimliga kostnader för iståndsättning av boendemiljön som följer ett kostnadsförslag eller någon annan plan, liksom för reparation och förbättring av byggnader och konstruktioner som behövs för bevarande av den traditionella miljön samt för grundinvesteringar som behövs för sådant bevarande kan stöd beviljas endast i anslutning till ett statligt lån eller räntestödslån.

Stödet beviljas i form av bidrag, om sökanden år 1995 eller 1996 redan har beviljats statligt lån eller räntestödslån för investeringen.

15 c §
Förhöjt investeringsstöd

Investeringsstöd som avses i 15 a § 1 mom. landsbygdsnäringslagen kan beviljas

1) till högst 75 procent av de godtagbara totalkostnaderna för byggande och utvidgning av ladugårdar samt för byggande, udgidgning och grundlig reparation av får- och getstall,

2) till högst 60 procent av de godtagbara totalkostnaderna för grundlig reparation av ladugårdar och för torkinvesteringar,

3) till högst 50 procent av de godtagbara totalkostnaderna för byggande och utvidgning av produktionsbyggnader inom svin- och fjäderfähushållningen samt för täckdidging,

4) till högst 45 procent av de godtagbara totalkostnaderna för grundlig reparation av produktionsbyggnader inom svinhushållningen och för omvandling av burhönshus till golvhönshus, samt

5) till högst 50 procent av de godtagbara totalkostnaderna för investeringar i hästhushållning, växthusproduktion och träthårdsproduktion på friland samt för investthingar som ingår i det egentliga jordbruket men inte avses i 1-4 punkten.

Stödnivån för investeringar som görs av andra än sådana unga jordbrukare som avses i artikel 11 i rådets förordning (EEG) nr 2328/91 skall vid beviljandet av stöd vara minst 5 procentenheter lägre än vad som bestäms i 1 mom.

För beviljande av stöd förutsätts att en utvecklingsplan enligt 1 § 3 mom. utarbetas.

15 d §
Kompletterande stöd till unga jordbrukare

När kompletterande stöd beviljas unga jordbrukare betraktas som startkostnader det godtagbara anskaffningspriset för gårdsbruksenheten eller, när etableringen sker genom arrende av en gårdsbruksenhet, arrendena för de två första åren. Till startkostnaderna kan räknas också det godtagbara anskaffningspriset för jordbrukslösöre som anskaffas under det år som följer på förvärvet eller arrenderingen av gårdsbruksenheten samt de godtagbara anskaffningskostnaderna för utsäde och gödselmedel som behövs under den första odlingssäsongen.

17 a §
Lån för förvärv av tillskottsmark

Lån för förvärv av tillskottsåker eller produktionsbyggnader jämte mark kan utanför det område som avses i 6 § lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994) beviljas till högst 80 procent av det godtagbara anskaffningspriset.

27 §
Stöd för att göra produktionen mångsidigare

Stöd enligt 22 § landsbygdsnäringslagen för att göra produktionen månsidigare kan beviljas för annan företagsverksamhet på lljenheten än egentligt jordbruk eller specialjordbruk eller förädling av produkter som härrör från jordbruk eller specialjordbruk, eller för produktion eller förädling av andra produkter som avses i bilaga II till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskljen.

Stödet kan beviljas i form av investeringsstöd eller start- eller utvecklingsbidrag eller en kombination av dessa så som bestäms i 21 § 1-3 mom., 22 § 1, 3 och 4 mom. samt 23, 24 och 26 §.

Utbildningsbidrag enligt 22 § 2 mom. landsbygdsnäringslagen kan beviljas för högst tvåårig yrkesutbildning som behövs för sådan verksamhet som avses i 1 mom.


Denna förordning träder i kraft den 15 januari 1997.

Helsingfors den 10 januari 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.