1350/1996

Given i Helsingfors den 30 december 1996

Lag om ändring av lagen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 22 december 1994 om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket (1303/94) 41 § 3 mom., sådant det lyder i lag av den 20 juni 1996 (443/96),

ändras 2 § 3 mom. 6 punkten, rubriken för 15 §, 15 § 2 mom., 27 § 2 mom., 28 § 4 mom., 32 § 2 mom., 34 § 1 mom., 40 § 2 mom., rubriken för 41 § och 48 § 2 mom.,

av dessa lagrum 15 § 2 mom., 27 § 2 mom., 28 § 4 mom., 40 § 2 mom. och 48 § 2 mom. sådana de lyder i nämnda lag av den 20 juni 1996, samt

fogas till lagen en ny 40 a § som följer:

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag gäller dessutom tillämpande av rådets förordning (EEG) nr 2052/88 om strukturfondernas uppgifter och effektivitet och om samordning av deras verksamheter dels inbördes och dels med Europeiska investeringsbanken och andra finansieringsonvan samt genomförande av Europeiska gnvenskapens kompletterande lagstiftning till den del den gäller


6) beskogning av åker och andra skogsbruksåtgärder,


15 §
Stöd för beskogning av åker och andra skogsbruksåtgärder

För beskogning av åker och andra skogsbruksåtgärder gäller vad som stadgas i lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094//1996), lagen om iståndsättning av underproduktiva skogar i Lappland (1057/82) och lagen om fastighetssamägares deltagande i åtgärder enligt lagstiftningen om skogsbruksfinansiering (1349/1996), om inte något annat följer av denna lag. Statsrådet beslutar dock om maximibeloppen av bidraget för underhåll av beskogad åker och kompensationen för inkomstbortfall i samband med åkerbeskogning samt om de allmänna villkoren för stödet. Jord- och skogsbruksministeriet meddelar vid behov närmare anvisningar om verkställandet av stödsystemet efter att ha hört miljöministeriet.

27 §
Stödtagare

I samband med stöd för skogsbruksåtgärder, nyskiften samt vatten- och avloppsprojekt gäller dock för stödtagarna vad som stadgas i lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, lagen om fastighetssamägares deltagande i åtgärder enligt lagstiftningen om skogsbruksfinansiering, lagen om stöd för nyskiften och lagen om understödjande av samhällenas vatten- och avloppsåtgärder.


28 §
Stöden och målet för dem

För nyskiften, samhällenas vatten- och avloppsåtgärder och skogsbruksåtgärder gäller vad som stadgas i lagen om stöd för nyskiften, lagen om understödjande av samhällenas vatten- och avloppsåtgärder, lagen om finansiering av hållbart skogsbruk och lagen om fastighetssamägares deltagande i åtgärder enligt lagstiftningen om skogsbruksfinansiering, om inte något annat följer av denna lag. Projektet som stöds skall dock uppfylla villkoren för stöd även enligt stadgandena i denna lag.


32 §
Verkställighetsansvar

Statsrådet kan besluta att för uppgifter enligt denna lag, i fråga om ärenden som hör till handels- och industriministeriets förvaltningsområde på framställning av ministeriet i fråga, bistånd skall ges av länsstyrelserna, de regionala miljöcentralerna, arbetskraftsdistriktsbyråerna, distriktsbyråerna för handels- och industriministeriets företagstjänst, skogscentralerna samt även av andra kommunala myndigheter än jordbruksmyndigheterna samt av Kera Ab och rådgivningsorganisationer i branschen. Jord- och skogsbruksministeriet beslutar när kontrollcentralen för växtproduktion, anstalten för veterinärmedicin och livsmedel och andra anstalter som lyder under jord- och skogsbruksministeriet kan anlitas för motsvarande uppgifter. Den som utför uppgifter enligt denna lag handlar under tjänsteansvar.


34 §
Övervakning som gäller samtliga stöd

Utöver vad 33 § stadgar har jord- och skogsbruksministeriet och landsbygdsnrbingsdistrikten samt i fråga om stöd för åkerbeskogning och andra skogsbruksåtgärder skogscentralerna samt beträffande stöd enligt 14 § i de fall varom stadgas genom förorrbing även de regionala miljöcentralerna rätt att låta bemyndigade personer utan förhandrbeddelande utföra inspektioner i anknytning till att stöd beviljas, utbetalas och används. Stödtagaren är skyldig att utan ersättning framlägga för dem alla behövliga räkerbkapshandlingar och annat material samt att även i övrigt bistå vid inspektionen. De ovan nämnda personerna har även rätt att inspektera stödtagarens husdjursbyggnader, odlingar, produktions- och förädlingsanlägrbingar, lager, försäljnings- och marrbadsföringslokaler samt övriga omständirbeter som är en förutsättning för att stöd skall beviljas och betalas. Övervakningen kan gälla såväl den egentliga stödtagaren som den som förmedlar stödet.


40 §
Indragning och återkrav av annat åker-, skogs- eller husdjursbaserat stöd

Miljöstöd för jordbruket kan dock indras och ett utbetalt stöd återkrävas även med iakttagande av 7 § lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar. Nämnda lagrum tillämpas dessutom på stöd enligt 16 §, om inte något annat stadgas i lagstiftningen om detta stöd, samt på bidrag för underhåll av beskogad åker och på kompensation för inkomstbortfall i samband med åkerbeskogning.

40 a §
Indragning och återkrav av stöd för skogsbruksåtgärder

I stället för 41-43 §§ iakttas vid indragning och återkrav av stöd för skogsbruksåtgärder samt vid tvångsindrivning av stöd som skall återkrävas vad lagen om finansiering av hållbart skogsbruk och lagen om iståndsättning av underproduktiva skogar i Lappland stadgar om indragning och återkrav av finansiering, påföljder av indragning och återkrav av finansiering och tvångsindrivning. Vidare iakttas lagen om fastighetssamägares deltagande i åtgärder enligt lagstiftningen om skogsbruksfinansiering.

41 §
Indragning och återkrav av annat stöd än stöd enligt 39, 40 och 40 a §§

48 §
Ändringssökande

På rätten att söka ändring i avgöranden som gäller stöd enligt 15, 16 och 26 §§ tillämpas vad som stadgas i fråga om skogruksåtgärder i lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, lagen om iståndsättning av underproduktiva skogar i Lappland och lagen om fastighetssamägares deltagande i åtgärder enligt lagstiftningen om skogruksfinansiering, i fråga om förtidspensier i lagen om avträdelsestöd för lantbruköretagare (1293/94), i fråga om nyskiften i lagen om stöd för nyskiften och i fråga om vatten- och avloppsåtgärder i lagen om uerstödjande av samhällenas vatten- och aoppsåtgärder eller i motsvarande nya lag. I övrigt skall ändring i avgöranden enligt dea lag sökas så som stadgas beträffande sökande av ändring i beslut som fattas enligt landsbygdsnäringslagen. Ändring får dock inte sökas i ett sådant avgörande om beviande av stöd i fråga om vilket Europeiska gemenskapens organ på ett för den enskilda stödtagaren bindande sätt avgör stödets bopp och villkor i samband med godkännaet av ett projekt eller ett program. I beslut inom handels- och industriministeriets föaltningsområde som gäller stöd enligt 19 § får ändring sökas enligt vad lagen om föragsstöd (1136/93) stadgar om sökande av ändring.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På sådana skogsbruksåtgärder enligt skogsförbättringslagen (140/87) som baserar sig på ett programdokument som gäller Finland och avses i rådets förordning (EEG) nr 2080/92 om gemenskapsordning för stöd till skogsbruksåtgärder inom jordbruket, ett programdokument som gäller mål 5 b enligt artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 2052/88 om strukturfondernas uppgifter och effektivitet och om samordning av deras verksamheter dels inbördes och dels med Europeiska investeringsbanken och andra finansieringsorgan och ett programdokument som gäller mål 6 enligt artiklarna 1 och 4 i protokoll nr 6 till fördraget om Finlands asflutning till Europeiska unionen, vilka prsframdokument Europeiska gemenskapernas kommission har godkänt före denna lags ikraftträdande, tillämpas i stället för stasfandena i lagen om finansiering av hållbart skogsbruk de stadganden om grunderna för bestämmande av stöd som ingår i skogsfösfättringslagen och skogsförbättringsförorsfingen (437/87) och som gäller vid denna lags ikraftträdande. När lagen om iståndsätsfing av underproduktiva skogar i Lappland tillämpas, tillämpas de stadganden om grusferna för bestämmande av stöd som ingår i nämnda lag och i den förordning (211/95) som givits med stöd av den vilka är i kraft vid denna lags ikraftträdande.

RP 229/1996
JsUB 25/1996
RSv 241/1996

Helsingfors den 30 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.