1343/1996

Given i Helsingfors den 30 december 1996

Lag om ändring av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 november 1994 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994) 2 § 1 mom., 3 § 1 mom. och 8 §,

av dessa lagrum 2 § 1 mom. och 3 § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 17 juli 1995 (988/1995), samt

fogas till 7 § ett nytt 2 mom. samt till lagen en ny 7 a § som följer:

2 §
Tillämpningsområde

Med stöd av denna lag kan jordbruket och trädgårdsodlingen enligt fördraget mellan Finland och Europeiska unionen om Finlands anslutning till unionen av statens medel beviljas stöd under övergångsperioden, nordligt stöd, nationellt specialstöd och annat stöd ur anslag som anvisats i statsbudgeten.


3 §
Beslut om stödformerna

Statsrådet fastställer vilka former av stöd som betalas enligt denna lag, stödens belopp och fördelningsgrunderna för stöd, grunderna för att stöd betalas och för vilken tid strnen gäller, om inte i denna lag stadgas särnkilt om stödens giltighetstid. Statsrådet brnlutar också om villkoren för stöd som grurnar sig på avtal och om grunderna för hrnande av avtal. Ibruktagandet av ett stöd förutsätter dessutom tillstånd av kommissirnen.


7 §
Nationellt specialstöd

För ändring av produktionsinriktningen kan mellan jordbruks- och trädgårdsproducenterna samt staten under 1997-2001 ingås högst femåriga avtal inom ramen för det anslag i statsbudgeten som årligen reserveras för nationellt stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen.

7 a §
Annat nationellt stöd

Med stöd av denna lag kan jordbruket och trädgårdsodlingen beviljas också andra stöd än de som avses i 5-7 §§.

8 §
Tillämpning av andra stadganden

Vid beviljande, betalning, återkrav, rättelse och övervakning av stöd följs lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992). Jord- och skogsbruksministeriet meddelar närmare föreskrifter om det förfarande som skall iakttas vid övervakningen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 221/1996
JsUB 24/1996
RSv 238/1996

Helsingfors den 30 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.