1314/1996

Given i Helsingfors den 30 december 1996

Förordning om verkställigheten av lagen om olycksfallsförsäkring

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

upphävs i förordningen den 3 december 1948 angående verkställigheten av lagen om olycksfallsförsäkring och lagen om yrkessjukdomar (850/1948) 2 och 4 §§, 6 § 1 och 2 mom. och 9 §,

ändras förordningens namn, 3, 5 och 11 §, 13 § 2 mom., 18 § 2 mom., 19 § 2 mom., 22 § 1 mom. samt 24 § och 25 §,

av dessa lagrum 11 § sådan den lyder delvis ändrad i förordningen 917/1981 samt 18 § 2 mom., 19 § 2 mom. och 25 § sådana de lyder i sistnämnda förordning, som följer:

3 §

En försäkringsanstalt och statskontoret skall för den statistik som nämns i 64 § 1 mom. lagen om olycksfallsförsäkring årligen till Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund lämna uppgifter om försäkringstagaren, dennes bransch, utbetalda löner och försäkringspremier inom 13 månader efter utgången av det kalenderår som uppgifterna hänför sig till. De övriga uppgifter som avses i samma paragrafs 2 mom. skall lämnas kvartalsvis inom sex månader efter utgången av det kalenderårskvartal som uppgifterna hänför sig till.

5 §

Arbetarskyddsmyndigheten och den som begärt undersökningen skall underrättas om sådan undersökning som skall verkställas enligt 39 § lagen om olycksfallsförsäkring. Även arbetsgivaren eller dennes företrädare skall kallas till undersökningen. Vid undersökningen skall de uppgifter som lämnas i olycksfallsanmälan kontrolleras och samt vid behov rättas och kompletteras. Ifall någon olycksfallsanmälan inte har gjorts skall polisen inhämta motsvarande uppgifter.

En kopia av undersökningsprotokollet skall avgiftsfritt tillställas arbetarskyddsmyndigheten, försäkringsanstalten samt på begndan även parterna.

11 §

På en försäkringsanstalts, olycksfallsnämndens och försäkringsdomstolens beslut skall i det syfte som nämns 53 c § 6 mom. lagen om olycksfallsförsäkring på ett tillförlitligt sätt antecknas det datum då beslutet har postats samt mottagarens namn och adress.

13 §

Försäkringsanstalten är skyldig att på anfordran utan dröjsmål, med beaktande av en arbetstagares boningsort och andra omständigheter, bereda arbetstagaren möjlighet att på något lämpligt sätt ta del av de handlingar som ligger till grund för beslutet. Även en arbetsgivare har rätt att få uppgifter ur handlingarna, till den del det är fråga om dennes direkta fördel.

18 §

På anfordran skall den i 1 mom. nämnda avlöningsboken eller annan utredning för de fyra senaste åren uppvisas för arbetarskyddsmyndigheten samt därpå grundade uppgifter lämnas till försäkringsdomstolen, olycksfallsnämnden och försäkringsanstalten.

19 §

Olycksfallsförteckningen skall på anfordran uppvisas för arbetarskyddsmyndigheten och polisen samt för arbtstagarnas och försäkringsanstaltens företrädare. Olycksfallsnämnden och försäkringsdomstolen skall även på begäran tillställas uppgifter ur den.

22 §

Arbetarskyddsmyndigheten skall övervaka att arbetsgivarna uppfyller sin försäkringsplikt enligt lagen om olycksfallsförsäkring. Om det konstateras att försäkringsplikten har försummats skall arbetarskyddsmyndigheten utan dröjsmål uderrätta Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund därom, för vidtagande av de åtgärder som nämns i 36 § lagen om olycksfallsförsäkring.


24 §

För de ärenden i vilka Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund med stöd av 10 och 11 §§ lagen om olycksfallsförsäkring betalar ersättning för olycksfall i arbetet skall i varje kommun finnas ett tillräckligt antal olycksfallsombud.

På förslag av Olyckfallsförsäkringsanstalternas Förbund och statskontoret meddelar ministeriet närmare föreskrifter om ombuden och deras uppgifter.

25 §

För sådan behandling som avses i lagen om olycksfallsförsäkring skall en läkare enligt ett av Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund godkänt formulär ge utlåtande om skada, sjukdom eller död som förorsakats av olycksfall i arbete eller yrkessjukdom.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

Helsingfors den 30 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.