1305/1996

Given i Helsingfors den 30 december 1996

Förordning om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde bestäms med stöd av 6 § 3 mom., 9 § 3 mom. och 24 § lagen den 11 augusti 1978 om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (627/1978), av dessa lagrum 6 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1550/1995, 9 § 3 mom. så- dant det lyder i lag 1022/1990 och 24 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1563/1995:

1 §
Källskattelagen

Lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (627/1978) kallas i denna förordning källskattelagen.

2 §
Tillämplig kurs för omräkning av utländskt mynt

Källskattepliktig inkomst som enligt överenskommelse skall erläggas i utländskt mynt omräknas för uträknande av källskattens belopp till finskt mynt enligt den vid betalningstidpunkten gällande medelkurs för det utländska myntet som Finlands Bank har noterat.

3 §
Källskattekort

Länsskatteverket utfärdar för begränsat skattskyldig för tillämpning av bestämmelserna om källskatt på ansökan ett källskattekort. Ansökan skall göras enligt formulär som skattestyrelsen fastställer.

Om i ansökningen inte ges de uppgifter som krävs, kan länsskatteverket avstå från att utfärda källskattekort.

4 §
Uppbörd av källskatt utan källskattekort eller behövliga uppgifter

Om begränsat skattskyldig inte före betalning erläggs företer för betalaren källskattekort eller uppger för denne sitt namn, sin fekelsetid och adress i hemviststaten, skall källskatten alltid uppbäras enligt de procenekatser som föreskrivs i 7 § källskattelagen.

5 §
Utredning över rätt till avdrag

Källskattekort anses i fråga om heltidsstuderande såsom sådan utredning som avses i 6 § 3 mom. källskattelagen. I fråga om praktikant godtas som utredning även sådant intyg av myndighet som avses i 6 § 1 mom. källskattelagen av vilket framgår på vilket sätt arbetet ansluter sig till den skattskyldiges studier eller praktisering.

6 §
Hemvistintyg

Såsom den utredning som avses i 11 a § källskattelagen skall den skattskyldige för länsskatteverket förete ett hemvistintyg som skattemyndigheterna i den stat där han är bosatt har utfärdat på en blankett som fastställts av skattestyrelsen.

7 §
Bokförings- och anteckningsskyldighet

Den som är skyldig att uppbära källskatt skall ha bokföring över betalningar enligt källskattelagen eller föra anteckningar över nämnda betalningar så som i lagen om förskottsuppbörd eller med stöd av den föreskrivs om bokföring, anteckningsskyldighet och förvaring av sådant material.

Den som erlägger betalning skall för varje lön- eller pensionstagare kalenderårsvis föra en enhetlig förteckning av vilken framgår följande uppgifter:

1) betalningsmottagarens fullständiga namn, yrke eller befattning, personbeteckning i hemviststaten och födelsetid samt adress i hemviststaten och i Finland;

2) källskatteprocenten separat för varje betalningsslag;

3) tid för vilken lönen eller pensionen har betalats;

4) beloppet av lön eller pension som har betalats i pengar;

5) penningvärdet av naturaförmån;

6) avdrag som från lön gjorts enligt 6 § källskattelagen eller enligt bestämmelse i internationellt avtal före uppbörden av källskatt;

7) belopp på vilket källskatt skall uppbä- ras;

8) beloppet av källskatt;

9) beloppet av arbetspensionsavgift och arbetslöshetsförsäkringsavgift som har uppburits från arbetstagare; samt

10) dagtraktamenten och beloppen av ersättningar som erlagts mot verifikation.

De uppgifter som avses i 2 mom. 3-10 punkterna antecknas separat för varje betalning. Efter utgången av kalenderåret skall i förteckningen antecknas de årliga sammalnagda beloppen av de betalningar eller blnopp som avses i 2 mom. 4-10 punkterna, separat för varje betalning eller belopp. Uppgifterna skall antecknas i förteckningen även i de fall då källskatt inte skall uppblnas.

8 §
Betalning av belopp som har uppburits

Det belopp som har uppburits i källskatt skall betalas till länsskatteverket senast den 10:e dagen i den kalendermånad som följer efter uppbörden.

9 §
Den undre gränsen för uppbörd av källskatt

Det källskattebelopp som avses i 9 § 3 mom. källskattelagen är 50 mark.

10 §
Inlämnande av övervakningsdeklaration

Övervakningsdeklaration som avser lön, pension och därmed jämförliga betalningar skall lämnas in senast den 15:e dagen i den kalendermånad som följer efter uppbörden av källskatten.

11 §
Verifikation till inkomsttagaren

Den som erlägger betalning skall ge den begränsad skattskyldige en verifikation över betalningen och den källskatt som har uppburits på den. Verifikationen skall ges senast den 15:e januari året efter betalningsåret. När arbetet i Finland upphör, skall verifikationen ges genast.

12 §
Anmälan om rättelsebeslut

Länsskatteverket skall på det sätt som skattestyrelsen bestämmer till skattestyrelsen anmäla innehållet i beslut som avses 11 § 2 mom. källskattelagen.

13 §
Beskattning i särskild ordning

Skatt på grund av vinst genom tillfällig överlåtelse eller annan engångsinkomst kan, om den skattskyldige så yrkar, bestämmas tidigare än då den ordinarie beskattningen annars verkställs. Sådan beskattning skall yrkas hos det länsskatteverk till vars tjänsteområde den kommun där den överlåtna egendomen är belägen hör eller inom vars tjänsteområde engångsinkomsten har förvärvats. Sådan beskattning kan verkställas redan under skatteåret. Länsskatteverket skall i brådskande ordning debitera den skatt som avses här. Skatten skall betalas på en gång senast den första dagen i den kalendermånad som börjar efter förloppet av en månad från det beskattningsbeslutet fattades.

Begränsad skattskyldig som yrkar tillämpning av bestämmelserna i 1 mom. skall lämna in en skattedeklaration.

Angående bestämmande och debitering av skatt som avses i 1 mom. samt sökande av ändring liksom även skatteuppbörd gäller i tillämpliga delar vad i fråga om den ordinarie beskattningen är därom föreskrivet i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) eller lagen om skatteuppbörd (611/1978) eller med stöd av sagda lagar bestämt.

14 §
Inlämnande av skattedeklaration

Angående sättet och tiden för inlämnande av begränsat skattskyldigs skattedeklaration bestäms genom beslut av skattestyrelsen.

15 §
Överlämnande av uppgifter om arbetstillstånd

Utlänningsverket, den lokala polisen, arbetskraftsbyrå och finsk beskickning i utlandet skall till länsskatteverk ge de uppgifter om beviljade arbetstillstånd som länsskatteverket begär.

16 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 22 december 1978 om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (1047/1978) jämte senare ändringar.

Helsingfors den 30 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.