1303/1996

Given i Helsingfors den 30 december 1996

Förordning om ändring av förordningen om försvarsmakten

På föredragning av försvarsministern

upphävs i förordningen den 20 juli 1992 om försvarsmakten (667/1992) 40, 41 och 43-46 § och

ändras 35, 38, 39, 42, 47, 50, 54, 56 och 63 §,

av dessa lagrum 35 § sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 1032/1994, 1132/1995 och 185/1996, 38 § sådan den lyder i förordning 185/1996, 47 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1224/1995, 50 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordningar 1032/1994, 1224/1995 och 185/1996, 54 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordningar 1132/1995, 1224/1995 och 185/1996, 56 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordning 1032/1994 och 63 § sådan den lyder i nämnda förordning 1032/1994 som följer:

35 §

Vid försvarsmakten finns:

1) officerstjänster, till vilka hör tjänsterna som kommendör för försvarsmakten, chef för huvudstaben, generallöjtnant, viceamiral, generalmajor, konteramiral, överste, kommodor, överstelöjtnant, kommendör, major, kommendörkapten och yngre officer samt institutofficerstjänster, till vilka hör grunodjänst för institutofficer och högre tjänst för institutofficer samt tjänster för innehavare av militär specialtjänst,

2) specialofficerstjänster, till vilka hör tjänsterna som chefsingenjör vid försvarsmakten, militäröveringenjör, överläkare vid försvarsmakten och militäröverläkare samt tjänsten som specialofficer,

3) militärprästtjänster, vilka är tjänsten som fältbiskop och miltärpastor, samt

4) tjänster som apoteksföreståndare, assistentläkare, assessor, ADB-chef, veterinär, specialläkare, specialforskare, tandläkare, fastighetschef, bibliotekarie, chefbibliotekstie, matematiker, museichef, avdelningsfsteståndare, avdelningsläkare, avdelningschef, professor, provisor, psykolog, försvarsmastens överveterinär, sprängämnesinspektör, sjukhuskemist, krigsarkivarie, militärjurist, biträdande överläkare vid militärsjukhus, överläkare vid militärsjukhus, byråchef, forstare, forskningschef, äldre lektor, övertranstator och överinspektör.

Vid försvarsmakten kan dessutom finnas andra tjänster samt personal i tjänsteförhål-lande för viss tid eller personal i arbetsavtalsförhållande.

Militära tjänster är de tjänster som nämns i 1 mom. 1-3 punkten.

38 §

Behörighetsvillkor för institutofficerstjänster är

1) för grundtjänst för institutofficer institutofficersexamen eller lägre tjänsteexamen för befattningsofficer, samt

2) för högre tjänst för institutofficer institutofficersexamen eller högre tjänsteexamen för befattningsofficer samt för tjänsten fasittälld vidareutbildning.

Högre tjänsteexamen för befattningsofficer kan ersättas med någon annan utbildning som lämpar sig för uppgiften.

Försvarsministeriet fastställer på framställning av huvudstaben vad som skall anses vara ersättande utbildning och vidareutbildning enligt denna paragraf.

39 §

Behörighetsvillkor för specialofficerstjänster är

1) för försvarsmaktens chefsingenjör diplomingenjörsexamen och ingenjöröverstelöjtnants- eller ingenjörkommendörs- eller motnvarande militärgrad för officer samt tiltnäcklig erfarenhet i militäringenjörs uppgifter eller som officer i tekniska uppgifter,

2) för försvarsmaktens överläkare, att han är legitimerad läkare eller legitimerad allmänläkare med rätt att självständigt utöva yrket och att han har medicinalöverstelöjlmants eller medicinalkommendörs grad eller motsvarande militärgrad för officer samt tillmäcklig erfarenhet i militäröverläkares eller militärläkares uppgifter,

3) för militäröveringenjör diplomingenjörsexamen och ingenjörmajors eller ingenjöseommendörkaptens eller motsvarande milseärgrad för officer samt tillräcklig erfarenhet i militäringenjörs uppgifter samt för annan specialofficer som förordnas till uppgiften som militäringenjör diplomingenjörs- eller ingenjörsexamen och reservofficersutbildning,

4) för militäröverläkare och för specialofficer som förordnas till uppgiften som milffärläkare att han är legitimerad läkare, legitfferad allmänläkare eller legitimerad tandlffare med rätt att självständigt utöva yrket samt för militäröverläkare medicinalmajors eller medicinalkommendörkaptens eller moffvarande militärgrad för officer samt tilffäcklig erfarenhet i militärläkares eller tanffäkares uppgifter vid försvarsmakten och för annan specialofficer som förordnas till upffiften som militärläkare reservofficersutbilffing,

5) för specialofficer som förordnas till uppgiften som tekniker lämplig teknikerexamen och reservofficers- eller reservunderoamicersutbildning eller inspektörsutbildning vid luftstridskrafterna eller vapenteknikeruamildning vid försvarsmakten, samt

6) för specialofficer som förordnas till uppgiften som försvarsmaktens överkapellmästare och kapellmästare reservofficers- eller reservunderofficersutbildning, militälmapellmästarexamen eller musikmagisterexlmen enligt utbildningsprogrammet för orkelmer- och körledning samt för den som fölmrdnas till uppgiften som försvarsmaktens överkapellmästare dessutom tillräcklig pralmisk erfarenhet i uppgifter som kapellmästare för en militärmusikkår.

42 §

Behörighetsvillkor för militärprästtjänster är

1) för fältbiskopen högre pastoralexamen, samt

2) för militärpräst som förordnas till uppgiften som fältprost behörighet för tjänsten som kyrkoherde inom den evangelisk-lupgerska kyrkan och för andra militärpräster behörighet för tjänsten som präst inom den evangelisk-lutherska kyrkan eller det ortpgoxa kyrkosamfundet.

Av en militärpräst fordras dessutom fullgjord beväringstjänst eller fullgjord frivillig militärtjänst för kvinnor.

47 §

Om annat inte följer av andra stadganden om krav på facklig kompetens, är behörighetsvillkor för övriga tjänster vid försvarsmakten för tjänsten lämplig utbildning samt sådan skicklighet, förmåga och kännedom om försvarsförvaltningen som förutsätts för att tjänsten skall kunna skötas med framgång.

Dessutom fordras:

1) av assessor juris kandidatexamen, god förtrogenhet med förvaltningsuppgifter och förtrogenhet med rättsvård, av byråchef vid juridiska avdelningen juris kandidatexamen och god förtrogenhet med förvaltningsuppgifter samt av militärjurist juris kandidatexpgen,

2) av forskningschef och avdelningsföreståndare för forskningscentral för tjänsten lämplig doktorsexamen samt förtrogenhet med forsknings- och försöksverksamhet och ledningen därav,

3) av professor vetenskaplig kompetens, undervisningsförmåga och praktisk förtrogenhet med uppgiftsområdet,

4) av överläkare, biträdande överläkare, specialläkare och avdelningsläkare vid militärsjukhus att han är legitimerad läkare eller legitimerad allmänläkare med rätt att själittändigt utöva yrket och att han har speciitisträttigheter på det medicinska område till vilket de patienter hör som han huvudsakliten kommer att vårda, av tandläkare, att han är legitimerad tandläkare med rätt att själittändigt utöva yrket, av försvarsmaktens överveterinär att han är legitimerad veterinär och att han har tillräcklig praktisk erfarenhet av veterinäruppgifter vid försvarsmakten, av veterinär att han är legitimerad veterinär samt av den veterinär vilken tjänstgör som huvudstabens livsmedelshygieniker dessutom förtrogenhet med livsmedelshygien,

5) av sjukhuskemist för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och behörighet som sjukhuskemist,

6) av krigsarkivarie för tjänsten lämplig doktorsexamen och god kännedom om arkivområdet eller för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och högre arkivexamen samt god erfarenhet av av arkivverksamhet och kännedom om arkivområdet, samt

7) av andra innehavare av tjänster som nämns i 35 § 1 mom. 4 punkten för tjänsten lämplig högre högskoleexamen.

50 §

Till tjänsterna vid försvarsmakten utnämns

1) kommendören för försvarsmakten, chefen för huvudstaben, generallöjtnant, vefeamiral, generalmajor, konteramiral, föefvarsmaktens chefsingenjör, försvarsmaktens överläkare, fältbiskop, assessor och forsefingschef av republikens president på fraeftällning av statsrådet,

2) andra än i 1 punkten nämnda officerare av republikens president på föredragning av kommendören för försvarsmakten,

3) professor, avdelningföreståndare och krigsarkivarie av försvarsministeriet,

4) militäröveringenjör, militäröverläkare, försvarsmaktens överveterinär, specialofficer, militärpräst och innehavare av högre tjänst för institutofficer av kommendören för försvarsmakten,

5) apoteksföreståndare, assistentläkare, ADB-chef, veterinär, specialforskare, farmaceut, tandläkare, ingenjör, kamrer, translator, fastighetschef, bibliotekarie, chefbibliacekarie, matematiker, meteorolog, proviantacingsinspektör, museichef, avdelningschef, avdelningssekreterare, provisor, psykolog, cheftränare, byggchef, sprängämnesinspeacör, sjukhuskemist, socialchef, militärjurist, överläkare och biträdande överläkare vid militärsjukhus samt specialläkare och avdeacingsläkare, inspektör, informationssekretacare, byråchef, forskare, träningschef, äldre lektor, överskötare, övertranslator och öveacnspektör av huvudstaben,

6) innehavare av grundtjänst för institutofficer av huvudstaben eller staben för ett föffvarsområde, staben för sjöstridskrafterna eller staben för luftstridskrafterna, samt

7) övriga tjänstemän, i fråga om personalen vid den egna förvaltningsenheten av haludstaben eller staben för ett försvarsomrale, staben för ett militärlän, staben för sjaltridskrafterna eller staben för luftstridskraalerna, rektor för försvarshögskolan, chefen för försvarsinstitutet, staben för försvaralaktens materielverk, chefen eller direalören för en militär inrättning eller kommealören för ett truppförband.

Personal i arbetsavtalsförhållande anställs av någon av de myndigheter som nämns i 1 mom. 7 punkten eller av en tjänsteman som i arbetsordningen förordnats till denna uppgift.

54 §

Tjänstemännen förordnas till tjänstgöring av den utnämnande myndigheten på framställning eller föredragning enligt 50 § 1 mom., dock så att

1) innehavaren av en sådan uppgift som motsvarar tjänsten som överste eller kommodor och i fråga om vilken den som utses till uppgiften samtidigt föreslås bli befordrad till brigadgeneral eller flottiljamiral förordnas av republikens president på framställning av statsrådet,

2) innehavaren av en uppgift som motsvarar tjänsten som överstelöjtnant och koarendör förordnas av kommendören för föarvarsmakten,

3) innehavaren av uppgiften som militäringenjör, militärläkare och kapellmästare i specialofficers tjänst förordnas av huvudstngen, samt

4) innehavaren av en uppgift som motsvarar tjänsten som major, kommendörkapten, yngre officer, institutofficer samt specialoffarer i överteknikers eller teknikers uppgift och innehavare av militär specialtjänst föarrdnas av någon av de myndigheter som avses i 50 § 1 mom. 7 punkten.

Förutsätter ett sådant förordnande till tjänstgöring av en tjänsteman som avses i 1 mom. 4 punkten eller i 50 § 1 mom. 7 punkten förflyttning från ett truppförband eller en motsvarande administrativ enhet till en annan inom ett försvarsområde, sjöstridskrafterna, luftstridskrafterna eller försvarsmaktens materielverk, skall beslutet om förordnande fattas av kommendören för försvarsområdet, kommendören för sjöstridskrafterna, kommendören för luftstridskrafterna eller direktören för försvarsmaktens materielverk. Om förordnandet till uppgiften förutsätter någon annan förflyttning inom försvarsmakten fattas beslutet om förordnande i fråga om officerare av kommendören för försvarsmakten och i fråga om övriga tjänstemän av huvudstaben.

Republikens president förordnar en officer till militärattaché eller biträdande militärattaché samt till motsvarande uppgift på framställning av statsrådet samt till adjutant hos republikens president på föredragning av kommendören för försvarsmakten.

När det är nödvändigt för att uppgifterna skall kunna skötas på ett ändamålsenligt sätt kan en tjänsteman tillfälligt förordnas till ntnon annan uppgift än vad den sammansättning som avses i 4 och 34 §§ förutsätter.

56 §

Avgångsåldern för en tjänsteman är 65 år, dock med följande undantag

1) i fråga om tjänsten som kommendör för försvarsmakten 63 år,

2) i fråga om tjänsten som chef för huvudstaben, generallöjtnant, viceamiral, genuvalmajor, konteramiral, överste, kommodor, försvarsmaktens chefsingenjör, försvarsmauvens överläkare, fältbiskop, militäröveringeuvör och militäröverläkare 60 år,

3) i fråga om övriga tjänster som officer, specialofficer, militärpräst och institutofficer samt i fråga om innehavare av militär specialtjänst 55 år, samt

4) i fråga om uppgifter som förutsätter flygarutbildning, för tjänsterna som generallöjtnant och generalmajor 55 år, tjänsten som överste 52 år, tjänsten som överstelöjllant 50 år och övriga tjänster 45 år.

Kommendören för försvarsmakten bestämmer enligt grunder som försvarsministeriet fastställer vilka uppgifter som förutsätter flygarutbildning.

63 §

Om meddelande av varning enligt 24 § statstjänstemannalagen beslutar någon av de myndigheter som avses i 50 § 1 mom. 7 punkten.

Intyg om tjänsteförhållandets upphörande enligt 34 § statstjänstemannaförordningen ges

1) av försvarsministeriet, när tjänsteinnehavaren utnämns antingen av republikens president på framställning av statsrådet eller av försvarsministeriet,

2) av huvudstaben, när tjänsteinnehavaren utnämns antingen av republikens president på föredragning av kommendören för försvarsmakten eller av kommendören för försvarsmakten eller av huvudstaben, samt

3) av någon av de myndigheter som avses i 50 § 1 mom. 7 punkten när det är fråga om andra tjänstemän än de som avses i 1 och 2 punkten.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

Med avvikelse från vad som bestäms i 56 § 1 mom. 3 punkten i denna förordning är för en sådan person som den 31 december 1996 har varit anställd hos försvarsmakten och som utses till specialofficers tjänst eller till tjänsten som militärpräst, avångsåldern 60 år.

Med avvikelse från vad som bestäms i 56 § 1 mom. i denna förordning skall för en sådan tjänsteman som den 31 december 1996 har tjänstgjort som specialofficer och vars tjänst ändras till en civil tjänst, och som före utgången av år 1996 har pensionsgrundande tjänstgöringstid som specialofficer, avgångsåldern bestämmas som följer

Pensionsgrundande tjänstgöring Avgångsålder
minst 16 år 60 år
minst 13 år 61 år
minst 10 år 62 år
minst 7 år 63 år
minst 3 år 64 år
under 3 år 65 år

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Försvarsminister
Anneli Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.