1300/1996

Utfärdat i Helsingfors den 11 december 1996

Skattestyrelsens beslut om grunderna för och beloppen av resekostnadsersättingar som skall betraktas såsom skattefria år 1997

Skattestyrelsen har med stöd av 73 § och 75 § 2 mom. inkomstskattelagen den 30 december 1992 (1535/92) förordnat:

1 §

Grunderna för och beloppen av resekostnadsersättningar som skall betraktas såsom skattefria vid beskattningen för år 1997 är de som nämns nedan i detta beslut.

2 §

Såsom resekostnader anses de utgifter skattskyldig haft för arbetsresa i Finland eller utomlands.

3 §

Med arbetsresa avses resa, som löntagare för utförande av till arbetet hörande uppgifter tillfälligt företar till särskild plats för arbetets utförande utanför den egentliga arbetsplatsen. Har löntagare på grund av arbetets art ingen egentlig arbetsplats, anses såsom arbetsresa resa som löntagare tillfälligt företar i arbetet från sin bostad till särskild plats för arbetets utförande.

Såsom arbetsresa anses inte löntagares resa mellan bostad och den egentliga arbetsplatsen, ej heller veckosluts- eller andra motsvarande resor mellan bostad och den egentliga arbetsplatsen som gjorts under arbetskommendering.

Inom områden, där särskild plats för arbetets utförande till följd av arbetets för området kännetecknande kortvarighet ofta växlar, anses daglig resa mellan bostad och särskild plats för arbetets utförande utgöra resa som endast berättigar till resekostnadsersättning avsedd i 6, 7 och 8 §, om löntagaren inte har egentlig arbetsplats. Löntagare är likväl berättigad till måltidsersättning som avses i 13 §, om han inte har möjlighet att utnyttja av arbetsgivaren anordnad arbetsplatsmåltid på särskild plats för arbetets utförande eller i dess omedelbara närhet.

4 §

Med egentlig arbetsplats avses plats där löntagaren arbetar stadigvarande. Har löntagare på grund av arbetets rörlighet ingen sådan plats där han stadigvarande arbetar, anses såsom egentlig arbetsplats den plats där han avhämtar arbetsorder, förvarar arbetsplagg, redskap och material vilka han använder i arbetet, eller annan i fråga om arbetets utförande motsvarande plats.

5 §

Med resedygn avses en tidsperiod om högst 24 timmar, som börjar då löntagaren beger sig på arbetsresa från sin arbetsplats eller sin bostad. Resedygnet slutar då löntagaren från sin arbetsresa återvänder till sin arbetsplats eller sin bostad.

6 §

Med färdkostnadsersättning för arbetsresa avses ersättning för rese-, plats- och sovplatsbiljetter samt andra med dem jämförliga till det egentliga resandet hörande oundgängliga kostnader.

Såsom färdkostnadsersättning anses även ersättning för transporterande av arbetsredskap och andra sådana föremål, som löntagaren måste föra med sig.

7 §

Maximibeloppet för resekostnadsersättning som erläggs för arbetsresa som löntagaren företagit med annat fordon än det som han äger eller innehar, är samma som det som framgår ur verifikat eller annan tillförlitlig utredning som trafikidkare givit och som löntagaren visar att han betalt för sina resekostnader.

8 §

Maximibeloppen för färdkostnadsersättningar för arbetsresa som löntagaren företagit med fordon som han äger eller innehar är:

fordon ersättningens maximibelopp
bil 188 penni per kilometer, som höjs med
- 14 penni per kilometer för transport av släpvagn kopplad till bilen
- 30 penni per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad husvagn
- 75 penni per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad raststuga
- 4 penni per kilometer för transport i bilen av sådana maskiner eller andra föremål, vilka väger över 80 kilo eller är skrymmande
- 4 penni per kilometer, om löntagaren till följd av åligganden i arbetet transporterar hund i bilen
- 15 penni per kilometer, när arbetets utförande förutsätter bilfärder längs skogsbilvägar eller på andra för annan trafik avstängda vägbyggnadsarbetsplatser, för frågavarande kilometrars del
motorbåt 201 penni per kilometer
snöskoter 130 penni per kilometer
motorcykel 131 penni per kilometer
moped 76 penni per kilometer
annat fordon 40 penni per kilometer

Om i fordon som löntagare äger eller innehar reser även andra personer, vilkas befordran åligger arbetsgivaren, höjs de i 1 mom. avsedda ersättningarnas maximibelopp med 4 penni per kilometer för varje medföljande person.

Om löntagare, som har en i skattestyrelsens beslut om beräkningsgrunder för naturaförmåner avsedd bilförmån, använder sådan bil för arbetsresa och själv betalar bränslekostnaderna som förorsakas av resan, är maximibeloppet av bränslekostnaderna som skall ersättas honom 48 penni per kilometer.

9 §

Med dagtraktamente avses måttlig ersättning för de ökningar av måltids- och andra levnadskostnader som arbetsresan förorsakar den skattskyldige. Till dagtraktamente räknas inte ersättning för resande eller logi.

10 §

Erläggandet av dagtraktamente förutsätter, att den särskilda platsen för arbetets utförande ligger på längre än 15 kilometers avstånd antingen från löntagarens egentliga arbetsplats eller bostad, beroende på från vilketdera ställe resan företagits. Den särskilda platsen för arbetets utförande skall dessutom ligga på längre än 5 kilometers avstånd både från den egentliga arbetsplatsen och bostaden.

11 §

Beroende på arbetsresans varaktighet är maximibeloppen för dagtraktamente följande:

arbetsresans varaktighet dagtraktamentets maximibelopp
över 6 timmar (partiellt dagtraktamente) 66,-
över 10 timmar (heldagtraktamente) 148,-

då resetiden överstiger det sista fulla resedygnet

- med minst 2 timmar 66,-
- med mer än 6 timmar 148,-

Erhåller löntagaren under något resedygn fri eller i biljettpriset ingående kost, är maximibeloppet för dagtraktamente hälften av beloppen enligt 1 mom. Med fri kost avses i fråga om heldagtraktamente två och i fråga om partiellt dagtraktamente en fri måltid.

12 §

Maximibeloppen för dagtraktamente för arbetsresa utomlands är följande:

Land eller område Dagtraktamentets maximamelopp
Afganistan 250,-
Albanien 210,-
Algeriet 190,-
Amerikas Förenta Stater 325,-
Andorra 240,-
Angola 380,-
Antiqua och Barbuda 315,-
Arabemiraternas förbund 360,-
Argentina 330,-
Armenien 225,-
Aruba 200,-
Australien 340,-
Azerbajdzejan 280,-
Azorerna 175,-
Bahamas 260,-
Bahrain 240,-
Bangladesh 185,-
Barbados 300,-
Belgien 355,-
Belize 190,-
Benin 240,-
Bermuda 280,-
Bhutan 130,-
Bolivien 160,-
Bosnien-Hertsegovina 260,-
Botswana 170,-
Brasilien 330,-
Brunei 215,-
Bulgarien 210,-
Burkina Faso 180,-
Burundi 180,-
Central-afrikanska republiken 225,-
Chile 235,-
Colombia 210,-
Costa Rica 220,-
Cypern 210,-
Danmark 350,-
Demokratiska folkrepubliken Korea 220,-
Djibouti 225,-
Dominica 280,-
Dominikanska republiken 250,-
Ecuador 180,-
Egypten 235,-
Elfenbenskusten 310,-
El Salvador 210,-
Eritrea 150,-
Estland 185,-
Etiopien 150,-
Fidzi 260,-
Filippinerna 290,-
Frankrike 365,-
Färöarna 300,-
Gabon 290,-
Gambia 200,-
Georgien 270,-
Ghana 195,-
Grekland 250,-
Grenada 280,-
Grönland 250,-
Guadeloupe 280,-
Guatemala 170,-
Guinea 260,-
Guinea-Bissau 175,-
Guyana 180,-
Haiti 230,-
Honduras 190,-
Hongkong 395,-
Indien 190,-
Indonesien 260,-
Irak 260,-
Iran 150,-
Irland 320,-
Island 350,-
Israel 350,-
Italien 360,-
Jamaica 210,-
Japan 540,-
Jemen 220,-
Jordanien 230,-
Jugoslavien 250,-
Jungfruöarna (USA) 195,-
Kambodzha 200,-
Kamerun 180,-
Kanada 250,-
Kanarieöarna 250,-
Kap Verde 180,-
Kazachstan 300,-
Kenya 200,-
Kina 340,-
Kirgisistan 300,-
Komorerna 220,-
Kongo 270,-
Koreanska republiken 390,-
Kroatien 330,-
Kuba 225,-
Kuwait 310,-
Laos 160,-
Lesotho 135,-
Lettland 230,-
Libanon 250,-
Liberia 230,-
Libyen 330,-
Liechtenstein 310,-
Litauen 230,-
Luxemburg 355,-
Macao 300,-
Madagascar 150,-
Madeira 195,-
Makedonien 200,-
Malawi 210,-
Malaysia 235,-
Maldiverna 170,-
Mali 170,-
Malta 285,-
Marocko 300,-
Martinique 285,-
Mauretanien 170,-
Mauritius 180,-
Mexico 200,-
Mikronesien 180,-
Mocambique 210,-
Moldavien 200,-
Monaco 340,-
Mongoliet 240,-
Myanmar 215,-
Namibien 170,-
Nederländerna 350,-
Nederländska Antillerna 280,-
Nepal 165,-
Nicaragua 180,-
Niger 190,-
Nigeria 210,-
Norge 365,-
Nya Zeeland 300,-
Oman 300,-
Pakistan 145,-
Panama 235,-
Papua - Nya Guinea 250,-
Paraguay 170,-
Peru 290,-
Polen 240,-
Portugal 250,-
Puerto Rico 245,-
Qatar 250,-
Ruanda 185,-
Rumänien 210,-
Ryssland 330,-
Salomonöarna 125,-
Samoa 195,-
San Marino 220,-
Sao Tome och Principe 245,-
Saudi-Arabien 360,-
Schweiz 370,-
Senegal 220,-
Seychellerna 320,-
Sierra Leone 160,-
Singapore 330,-
Slovakien 200,-
Slovenien 210,-
Somalia 150,-
Spanien 350,-
Sri Lanka 150,-
St. Kitts och Nevis 290,-
St. Lucia 270,-
St. Vincent och Grenadinerna 250,-
Storbritannien 310,-
Sudan 180,-
Surinam 170,-
Swaziland 150,-
Sverige 350,-
Sydafrika 190,-
Syrien 270,-
Tadzikistan 230,-
Taiwan 280,-
Tanzania 230,-
Thailand 290,-
Tjeckien 225,-
Togo 240,-
Tonga 230,-
Trinidad och Tobago 210,-
Tunisien 235,-
Turkiet 210,-
Turkmenia 300,-
Tyskland 330,-
Uganda 160,-
Ukraina 300,-
Ungern 275,-
Uruguay 190,-
Uzbekistan 300,-
Vanuatu 150,-
Venezuela 225,-
Vietnam 225,-
Vitryssland 260,-
Zaire 250,-
Zambia 160,-
Zimbabwe 190,-
Österrike 355,-
Land, som inte nämnts särskilt 190,-

Dagtraktamente räknas enligt resedygn. Resedygnet är 24 timmar räknat från arbetsresans början eller från det föregående resedygnets slut.

Maximibeloppet för dagtraktamente fastställs enligt det land eller område där resedygnet utomlands slutar. Slutar resedygnet ombord på fartyg eller flygplan, fastställs dagtraktamentet enligt det land eller område, varifrån fartyget eller flygplanet senast avgått eller i fråga om avgång från Finland, där det först anländer.

Vid återresa till Finland har löntagaren rätt till hälften av det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet, om den till arbetsresan använda tiden överskrider med mer än två timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån.

Överskrider den till arbetsresan använda tiden med mer än tio timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån, har löntagaren rätt till det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet. Maximibeloppet för dagtraktamente vilket betalas för resedygn eller del därav, som börjat efter ankomsten till hemlandet, fastställs enligt 11 §.

Löntagaren är berättigad till dagtraktamente som fastställts för vederbörande land, om utlandsarbetsresa varat minst 10 timmar. Ifall den totala tid, som använts till arbetsresan är under 10 timmar erläggs dagtraktamente i enlighet med stadgandena om resor i hemlandet och till motsvarande belopp.

Har löntagaren under något resedygn erhållit kostnadsfri eller i biljettpriset eller i hotellrummets grundpris ingående kost, utbetalas dagtraktamente nedsatt med 50 procent. Med fri kost avses i fråga om utrikesdagtraktamente två fria måltider.

Då arbetsresa företas utanför finskt territorium så, att arbetet för i Finland befintlig arbetsgivares räkning utförs under exceptionella förhållanden och löntagaren återvänder till finskt territorium till natten, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan enligt 11 §, är maximibeloppet för ersättning som erläggs för arbetsresan med avvikelse från 1 mom. 94 mark.

13 §

Erläggandet av måltidsersättning förutsätter att dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan och att löntagaren inte till följd av arbetets art har möjlighet att under sin måltidsrast inta sin måltid på sitt vanliga måltidsställe. Måltidsersättningens maximibelopp är 37,00 mark.

Måste löntagaren under arbetsresan inta måltider två gånger utanför sitt vanliga måltidsställe, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan är måltidsersättningens maximibelopp 74,00 mark.

14 §

Maximibeloppet för logiersättning, som erläggs för arbetsresa utöver dagtraktamente, är det belopp, som av härbärgeringsrörelse utfärdat verifikat eller annan tillförlitlig utredning utvisar.

15 §

Erläggandet av nattresepenning förutsätter, att av till dagtraktamente berättigande resedygn minst 4 timmar infaller under tiden mellan kl. 21.00-07.00 och att abetsgivaren inte ordnar kostadsfritt logi för löntagaren och inte heller erlägger logiersättning eller ersättning för sovplats. Nattresepenningens maximibelopp är 25 mark.

16 §

Vad ovan bestämts om ersättning av resekostnader, tillämpas även på ersättningar som i lag stadgas såsom skattefria och som betalas till skatteskyldiga som får sjöarbetsinkomst.

17 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1997. Detta beslut tillämpas på arbetsresa eller en del därav som företas under år 1997.

Helsingfors den 11 december 1996

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Päivi Lilja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.