1294/1996

Given i Helsingfors den 30 december 1996

Lag om ändring av 9 och 13 a §§ lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 9 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/1962) 9 § 1 mom. och 13 a §,

dessa lagrum sådana de lyder, 9 § 1 mom. i lagarna 750/1974, 560/1993 och 1078/1993 samt och 13 a § i nämnda lag 1483/1995, som följer:

9 §

Om de pensionsanstalter som avses i 2 § inte har kommit överens om något annat, ansvarar de för pensionsskyddet enligt denna lag på följande sätt:

1) för ålderspension till den del pensionen baserar sig på löner som förtjänats före det kalenderår under vilket arbetstagaren fyller 55 år svarar varje pensionsanstalt, med det belopp som motsvarar en tredjedel av den pension som intjänas för det året beräknat enligt de grunder som givits av social- och hälsovårdsministeriet; dessutom svarar pensionsanstalten för det belopp av pensionen som, enligt de grunder som ministeriet har givit, särskilt har överförts på den del av pensionen för vilken pensionsanstalten svnsar för att stöda dess värdebeständighet eller för att utvidga pensionsanstaltens ansvar även till den del av pensionen som grundar sig på löner som förtjänats efter det kalenserår under vilket arbetstagaren fyller 54 år eller på lön som avses i 7 § 1 mom. eller enligt 12 a § 5 mom. lagen om pension för arbetstagare,

2) för invalidpension som beviljats med tillämpning av 7 § 1 mom. och för 30/100 av en arbetslöshetspension som beviljats med tillämpning av 7 § 1 mom., i dessa pensioner även inbegripet en pensionsdel som eventuellt betalas enligt lagen om pension för arbetstagare, och en pensionsdel som avses i 3 a § 4 mom. lagen om sjömanspensioner och som eventuellt betalas enligt nämnda lag, dock varken förhöjning enligt 4 j eller 7 g § lagen om pension för arbetnsagare eller förhöjningen som gjorts med stöd av 9 § i nämnda lag efter pensionens begynnande, i fråga om arbetslöshetspensionen likväl efter den tidpunkt för ansetslöshetens början som avses i 4 c § lnsen om pension för arbetstagare, samt för den del av rehabiliteringspenningen som motsvarar den på ovan nämnt sätt fastställda delen av den med tillämpning av 7 § 1 mom. beviljade invalidpensionen, svarar ensart den pensionsanstalt till vars verksansetskrets arbetstagaren hörde då han ådrog sig sjukdom, lyte eller skada som avses i 7 § 1 mom. eller då han blev arbetslös eller, om han då inte längre stod i ett arbetsförhånsande som omfattas av denna lag, den pensionsanstalt till vars verksamhetskrets han senast har hört; dessutom svarar pensionsanstalten för det belopp av pensionen eller rnsabiliteringspenningen som enligt de grunser som har givits av ministeriet särskilt har överförts på den pensionsdel som pensionsanstalten svarar för enligt 12 a § 5 mom. lagen om pension för arbetstagare särskilt har överförts på den pensionsdel som pensionsanstalten svarar för,

3) för övriga ålders-, invalid- och arbetslöshetspensioner, med undantag för belopp som skall betalas enligt 12 § 1 mom. 2 punkten lagen om pension för arbetstagare och enligt 3 a § 2 mom. 2 punkten lagen om sjömanspensioner, för de delar av pensionen och rehabiliteringspenningen som överstiger beloppen enligt 1 och 2 punkten, för fsliljepension, för deltidspension samt för sådana motsvarande pensioner och delar av pensioner enligt minimipensionsskyddet som betalas enligt lagen om pension för arbetslagare och för motsvarande i 3 a § 4 mom. lagen om sjömanspensioner avsedda peslionsdelar som betalas enligt nämnda lag samt för kostnader för den allmänna föränslingen i grunderna för beräkning av pensioslansvaret och för överföringar som avses i 1 och 2 punkten liksom även för pensionslyddscentralens kostnader svarar pensioslanstalterna tillsammans med de pensionsasltalter som bedriver i lagen om pension för arbetstagare nämnd verksamhet och sjslanspensionskassan, så som stadgas i 12 § 1 mom. 4 och 5 punkten lagen om peslion för arbetstagare, samt

4) om på denna lag grundad pension, för vilken två eller flera pensionsanstalter svarar, skall minskas enligt 8 § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare, fördelas minsaringen mellan pensionsanstalterna i propoarion till de pensionsdelar för vilka de svarar.


13 a §

Om inte något annat följer av denna lag, gäller dessutom i tillämpliga delar 1 § 6 mom., 3 § 2 mom., 3 a §, 4 § 1 och 5 mom., 4 a § 2-6 mom., 4 b-4 d, 4 f-4 h och 4 j-4 n §, 5 § 6 mom., 5 c, 7 f-7 h, 8 §, 8 a-8 g, 9, 9 a, 10, 10 a, 10 c och 12 §, 12 a § 4 och 5 mom., 13 a, 13 b och 14 §, 15 § 2 mom., samt 15 a, 15 b, 16, 17, 17 a, 17 b, 18, 19 a-19 d, 20, 21, 21 a-21 f, 22 och 23 § lagen om pension för arbetstagare.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Stadgandena i 9 § 1 mom. 1 punkten i denna lag tillämpas vid fastställandet av pensionsanstaltens ansvar för ålderspension till den del pensionen grundar sig på löner som har förtjänats efter lagens ikraftträdande.

Utan hinder av vad som stadgas i 9 § 1 mom. 1-3 punkten och 10 § 2 och 3 mom. i denna lag minskas de delar av pensionerna och rehabiliteringspenningen som pensionsanstalten svarar för till följd av ännsingen av grunderna för beräkning av pensionsansvaret när lagen träder i kraft så att deras kapitalvärde bibehålls.

RP 241/1996
GrUB 45/1996
ShUB 42/1996
RSv 248/1996

Helsingfors den 30 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.