1289/1996

Given i Helsingfors den 30 december 1996

Lag om ändring av skoltlagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i skoltlagen av den 24 februari 1995 (253/95) 23, 33 och 34 §§ samt

ändras rubriken för och 2 mom. i 38 § samt 39 § 3 mom. som följer:

38 §
Uppsägning av lån

Statliga lån som avses i 1 mom. och som skall återkrävas får drivas in med stöd av landsbygdsnäringsdistriktets laga kraft vunna beslut i utsökningsväg i den ordning som stadgas i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61). Förfallna belopp av statliga lån enligt denna lag får drivas in på nämnda sätt utan särskilt beslut.


39 §
Återkrav av bidrag

Sedan 10 år har förflutit från det bidraget beviljades får det inte bestämmas att det skall återkrävas. Indrivningen får verkställas i den ordning som stadgas om utsökning av skatter.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Beträffande panträtt för statens köpeskillingsfordran som har uppstått innan denna lag träder i kraft samt för ränta på sådan fordran gäller 14 § lagen om införande av jordabalken (541/95).

Beträffande indrivning av statens köpeskil-lingsfordran som har uppstått innan denna lag träder i kraft och av ränta på sådan fordran samt av utsökningskostnader tillämpas till och med den 31 december 2006 de stadganden som gäller när denna lag träder i kraft.

RP 215/1996
LaUB 21/1996
RSv 244/1996

Helsingfors den 30 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.