1284/1996

Given i Helsingfors den 30 december 1996

Lag om ändring av lagen om enskilda vägar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 74 och 78 §§ samt 89 a § 4 mom. lagen den 15 juni 1962 om enskilda vägar (358/62), av dessa lagrum 89 a § 4 mom. sådant det lyder i lag av den 4 juli 1975 (521/75), som följer:

74 §

Har en fastighet övergått till en ny ägare, är även denne ansvarig för de förpliktelser som under den tid denna lag är i kraft har uppkommit för den förre ägaren till följd av väghållningen, dock inte för sådana penningavgifter som den förre ägaren har försummat att betala.

78 §

En fastighet utgör pant för betalningen av väg- och transportavgifter som hänför sig till fastigheten, jämte ränta, enligt vad 20 kap. jordabalken stadgar.

Den ersättningsskyldiges fastighet utgör pant för de kostnader som avses i 31 §, 89 § 1 och 2 mom. samt 89 a § 2 och 3 mom., enligt vad 20 kap. jordabalken stadgar.

89 a §

I ett beslut som avses i 1 mom. och genom vilket vägnämnden har bestämt att vägarbeten får utföras på vägdelägarnas bekostnad samt i ett beslut enligt 2 mom. genom vilket beloppet av de behövliga kostnaderna har fastställts, får ändring inte sökas. Genom vägnämndens beslut fastställda avgifter som motsvarar i 2 och 3 mom. avsedda kostnader får drivas in med stöd av utdrag ur beslutet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Beträffande lagstadgade panträtter som har uppstått innan denna lag träder i kraft gäller 14 § lagen om införande av jordabalken (541/95).

RP 215/1996
LaUB 21/1996
RSv 244/1996

Helsingfors den 30 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.