1279/1996

Given i Helsingfors den 30 december 1996

Lag om ändring av 14 § lagen angående vissa grannelagsförhållanden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 14 § 2 mom. lagen den 13 februari 1920 angående vissa grannelagsförhållanden (26/20), sådant det lyder i lag av den 16 augusti 1958 (371/58), som följer:

14 §

Grannen har rätt till en årlig ersättning för den olägenhet som han vållas av att byggnaden är belägen såsom avses i 1 mom. Ersättningens storlek fastställs av domstolen, sedan denna enligt prövning har hört de borgenärer som har panträtt i den ersättningsskyldiges fastighet. Den ersättningsskyldiges fastighet utgör pant för betalningen av ersättningen jämte ränta, enligt vad 20 kap. jordabalken stadgar. Den domstol som har dömt ut ersättningen skall utan dröjsmål anmäla denna för anteckning i lagfarts- och inteckningsregistret.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Beträffande lagstadgade panträtter som har uppstått innan denna lag träder i kraft gäller 14 § lagen om införande av jordabalken (541/95).

RP 215/1996
LaUB 21/1996
RSv 244/1996

Helsingfors den 30 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.