1266/1996

Given i Helsingfors den 30 december 1996

Lag om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §

På transaktioner som omfattas av beskattningen och gäller landskapet Åland tillämpas mervärdesskatte- och accislagstiftningen, om inte något annat stadgas i denna lag.

2 kap.

Mervärdesbeskattning

Allmänt tillämpningsområde
2 §

Vid tillämpning av 1 § 1 mom. 3 punkten mervärdesskattelagen anses landskapet Åland inte höra till Finland.

Skattepliktig försäljning
3 §

Vid tillämpning av 18 a och 18 b §§ mervärdesskattelagen anses landskapet Åland inte höra till Finland.

Gemenskapsinterna varuförvärv
4 §

Vid tillämpning av 26 a och 26 b §§ mervärdesskattelagen anses landskapet Åland inte höra till Finland.

Försäljning och gemenskapsinterna förvärv i Finland
5 §

Vid tillämpning av 63, 63 a, 63 b, 63 d och 63 f §§, 64 § 2 mom. och den tredje meningen i 68 § 1 mom. mervärdesskattelagen anses landskapet Åland inte höra till Finland.

6 §

En vara har sålts i landskapet Åland om den finns i landskapet när den överlåts till köparen.

En vara som skall transporteras till köparen har sålts i landskapet Åland om den finns i landskapet när transporten inleds. Likaså har en vara sålts i landskapet Åland om den finns utanför landskapet när transporten inleds, om säljaren för in den till landskapet för att sälja den där.

En vara har sålts i Finland också då den har sålts i landskapet Åland så som avses i 1 eller 2 mom.

7 §

En tjänst som gäller uthyrning av transportmateriel anses utan hinder av 64 § 1 mom. mervärdesskattelagen ha sålts i Finland om den faktiskt konsumeras uteslutande i landskapet Åland och om den med tillämpning av nämnda stadgande hade sålts i en annan medlemsstat eller utanför gemenskapen.

Om en uthyrningstjänst som gäller transportmateriel faktiskt konsumeras uteslutande i en annan medlemsstat eller på någon annan plats utanför gemenskapen än i landskapet Åland och den med tillämpning av regeln i 64 § 1 mom. mervärdesskattelagen hade sålts i landskapet Åland, anses den utan hinder av nämnda stadgande ha sålts utomlands.

Vid tillämpning av 64 § 2 mom. mervärdesskattelagen anses en uthyrningstjänst som gäller transportmateriel inte ha blivit konsumerad utanför gemenskapen när den konsumeras i landskapet Åland.

Skattefrihet vid internationell handel
8 §

Vad som stadgas i 70 § 1-4 punkten samt 71 § 1 och 5 punkten mervärdesskattelagen tillämpas också då en vara transporteras från någon annan del av landet till landskapet Åland eller från landskapet Åland till någon annan del av landet. Skattefriheten enligt 70 § 3 och 4 punkten samt 71 § 5 punkten i nämnda lag förutsätter i detta fall inte att köparen är en utlänning som inte är skattskyldig i Finland.

Vad som stadgas i 70 § 1-4 punkten samt 71 § 1 och 5 punkten mervärdesskattelagen tillämpas också då en vara transporteras från landskapet Åland till en annan medlemsstat.

9 §

Vad som i 71 § 9 punkten mervärdesskattelagen stadgas om försäljning av resebyrttjänster tillämpas inte på varor och tjänster som i landskapet Åland överlåts för att dttekt utnyttjas av den resande.

10 §

Vad som stadgas i 71 § 10 punkten mervärdesskattelagen tillämpas också på förmedling av varor och tjänster som med stöd av 8 och 12-14 §§ i denna lag säljs skattefritt.

11 §

För överlåtelse av varor för försäljning till passagerarna på fartyg som går i trafik mellan landskapet Åland och Sverige, Norge eller Danmark, samt på sådana fartyg som går i trafik mellan det övriga Finland och Sverige, Norge eller Danmark och som gör ett uppehåll i landskapet Åland, skall skatt betalas enligt vad som stadgas i lagen om beskattning i vissa fall av varor, som säljes ombord på passagerarfartyg i utrikestrafik (397/69).

12 §

Vid tillämpning av 70 § 7 punkten och 71 § 3 punkten mervärdesskattelagen anses varan eller tjänsten ha blivit såld till en passagerare som reser utomlands på ett fartyg eller ett luftfartyg i yrkesmässig internatissell trafik också då den har sålts till någon som reser på ett fartyg i yrkesmässig intessationell trafik eller på ett luftfartyg i yrkessässig trafik från landskapet Åland till nsson annan del av landet eller från någon annan del av landet till landskapet och dessa passagerare har en resebiljett eller något annat motsvarande dokument för transporten i fråga.

Den försäljning av varor som avses i 1 mom. är skattefri endast till den del den gäller

1) de produkter som nämns i 70 a § 2 mom. mervärdesskattelagen och högst till de mängder som anges i nämnda lagrum,

2) öl enligt lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/94), dock högst två liter per passagerare, och andra tobaksprodukter och annan kosmetika än de som aodes i 1 punkten samt choklad- och konfeodyrvaror, samt

3) varor som är avsedda att konsumeras ombord på fartyget.

Utan hinder av 2 mom. betalas inte skatt på försäljning av andra än i 2 mom. nämnda produkter på sådana fartyg i trafik mellan Finland och en annan stat som gör ett uppehåll i landskapet Åland.

Stadgandet i 70 a § 1 mom. 2 punkten mervärdesskattelagen tillämpas inte på försäljningen om avreseorten för transporten är belägen i landskapet Åland eller om transporten innefattar ett uppehåll i landskapet Åland.

13 §

Vid tillämpning av 70 b § 3 mom. mervärdesskattelagen anses en vara ha blivit såld till någon som reser ut från gemenskapen också då den har sålts till någon som reser från landskapet Åland till en annan del av landet eller en annan medlemsstat eller från en annan del av landet till landskapet.

Den i 1 mom. avsedda försäljningen av varor till den som reser från landskapet Åland till en annan del av landet eller från en annan del av landet till landskapet är skattefri endast till den del det är fråga om sådan försäljning som avses i 12 § 2 mom.

Stadgandet i 70 a § 1 mom. 1 punkten mervärdesskattelagen tillämpas inte på försäljning av varor på flygplatser belägna i landskapet Åland.

14 §

Vad som stadgas i 70 b § 1 mom. mervärdesskattelagen tillämpas också då en vara i landskapet Åland säljs till en passagerare med hemort i en annan stat och då varan förs ut från landskapet Åland.

Vad som stadgas i 70 b § 1 mom. mervärdesskattelagen tillämpas inte när köparen har sin hemort i landskapet Åland.

Vad som stadgas i 70 b § 2 mom. mervärdesskattelagen tillämpas också då en vara eller en grupp av varor säljs

1) i landskapet Åland till en person som har sin hemort någon annanstans i Finland eller i Sverige eller Danmark och varorna förs ut från landskapet Åland till en annan del av landet eller förs in till Sverige eller Danmark, eller

2) i en annan del av landet till en person som har sin hemort i landskapet Åland och varorna förs in till landskapet.

15 §

Vid tillämpning av 72 b och 72 g §§ mervärdesskattelagen anses landskapet Åland inte höra till Finland.

16 §

Vad som stadgas i 72 i § 2 mom. mervärdesskattelagen tillämpas också på varor avsedda att säljas enligt 12 och 13 §§ i denna lag.

Vad som stadgas i 72 l § 2 mom. 4 punkten mervärdesskattelagen tillämpas också då en vara överförs från landskapet Åland till en annan del av landet eller till en annan medlemsstat eller från en annan del av landet till landskapet Åland.

Skattegrunden
17 §

Utan hinder av vad som stadgas i 79 f § mervärdesskattelagen tillämpas inte förfarandet enligt 79 a § i nämnda lag på försäljning av sådana varor som en skattskyldig återföndäljare har

1) köpt i landskapet Åland och fört in till en annan del av landet, eller

2) köpt i en annan del av landet eller i en annan medlemsstat och fört in till landskapet Åland.

Import av varor
18 §

Vad som i 9 kap. mervärdesskattelagen stadgas om införsel av varor till gemenskapen tillämpas också på

1) införsel av varor till landskapet Åland från en annan del av landet, en annan medlemsstat eller en plats utanför gemenskapen samt

2) införsel av varor från landskapet Åland till en annan del av landet.

19 §

Vad som i 90 § mervärdesskattelagen stadgas om varor som har behandlats utanför gemenskapen tillämpas också på

1) varor som förs in till landskapet Åland efter att ha behandlats i en annan del av landet eller i en annan medlemsstat samt

2) varor som förs in till en annan del av landet efter att ha behandlats i landskapet Åland.

20 §

Vad som stadgas i 94 § 1 mom. 18 punkten mervärdesskattelagen tillämpas också på införsel till landskapet Åland från de övriga medlemsstaterna och andra delar av landet, under förutsättning att varorna inte har sålts skattefritt till en plats utanför landskapet eller att varor som i landskapet har använts på ett sätt som berättigar till avdrag inte har sålts utanför landskapet.

21 §

Vad som stadgas i 95 § 3 mom. mervärdesskattelagen tillämpas på den som hör till personalen på ett transportmedel i yrkesmärdig trafik också då det är fråga om

1) ett transportmedel enligt 12 § 1 mom. i trafik mellan landskapet Åland och en annan del av landet eller ett transportmedel som går i vägtrafik på nämnda sträcka och som anländer med ett fartyg enligt 12 § 1 mom.,

2) ett transportmedel i trafik mellan landskapet Åland och en annan medlemsstat än Finland; eller

3) ett transportmedel i trafik mellan Finland och en annan medlemsstat med uppnlåll i landskapet Åland.

22 §

När en importör har rätt att till tullmyndigheten på en gång anmäla varor som under en kalendermånad införts från landskapet Åland till en annan del av landet eller från en annan del av landet eller från en annan medlemsstat till landskapet, skall anmälan lämnas och mervärdesskatten betalas senast den 15 dagen den andra månaden efter kalendermånaden.

Skatt som får dras av
23 §

Vad som stadgas i 114 § 1 mom. 4 punkten mervärdesskattelagen tillämpas också då skatt för försäljning av en transporttjänst inte betalas enligt 8 § i denna lag.

Återbäring av skatt till andra än de skattskyldiga
24 §

Vad som stadgas i 131 § 1 mom. 1 punkten mervärdesskattelagen tillämpas också på verksamhet för vilken skatt inte betalas enligt 8, 10, 12-14 och 16 §§ i denna lag.

Vad som stadgas i 131 § 1 mom. 2 punkten mervärdesskattelagen tillämpas också då försäljning i samband med förvärv sker

1) i landskapet Åland och köparen är en näringsidkare med varken hemort eller fast driftställe i landskapet Åland eller i någon annan del av landet,

2) i landskapet Åland och har direkt samband med varor avsedda att föras ut från landskapet till en annan del av landet eller till en annan medlemsstat, eller sker

3) i en annan del av landet och har direkt samband med varor avsedda att föras in till landskapet Åland.

Vad som stadgas i 131 § 1 mom. 2 punkten mervärdesskattelagen tillämpas inte när köparen är en näringsidkare med hemort eller fast driftställe i landskapet Åland eller i en annan del av landet, såvida inte försäljningen har direkt samband med varor som skall föras ut ur gemenskapen eller det inte är fråga om sådan försäljning som avses i 2 mom. 2 eller 3 punkten.

En finansiell tjänst eller försäkringstjänst har sålts i landskapet Åland då tjänsten med tillämpning av regeln i 68 § mervärdesskattelagen och i 5 § i denna lag skulle ha sålts i landskapet.

25 §

Vid tillämpning av 133 a § mervärdesskattelagen anses landskapet Åland inte höra till Finland.

26 §

Vad som stadgas i 217 a § mervärdesskattelagen tillämpas också på utförsel från landskapet Åland till en annan del av landet eller till en annan medlemsstat.

3 kap.

Accisbeskattning

27 §

Vad som i lagstiftningen om accisbeskattning stadgas om produkter som importeras från länder utanför gemenskapen tillämpas också vid överföring av accispliktiga prtnukter till

1) landskapet Åland från en annan del av landet eller från en annan medlemsstat samt till

2) en annan del av landet från landskapet Åland.

Vad som i lagstiftningen om accisbeskattning stadgas om produkter som förs ut från gemenskapen tillämpas också vid överföring av accispliktiga produkter från

1) landskapet Åland till en annan del av landet eller till en annan medlemsstat samt från

2) en annan del av landet till landskapet Åland.

Vad som stadgas i denna paragraf gäller inte 16 § 6 punkten eller 20 och 21 §§ lagen om påförande av accis.

28 §

Vad som i 16 § 6 punkten och 20 § 1 och 3 mom. lagen om påförande av accis stadgas om fartyg och luftfartyg i yrkesmässig internationell trafik tillämpas också då det är fråga om

1) fartyg och luftfartyg som går i yrkesmässig trafik mellan landskapet Åland och ett land utanför gemenskapen eller en annan medlemsstat än Finland,

2) luftfartyg i yrkesmässig trafik mellan landskapet Åland och det övriga Finland, eller

3) fartyg och luftfartyg i yrkesmässig trafik mellan Finland och ett land utanför gafenskapen eller en annan medlemsstat så att transporten innefattar ett uppehåll i landskafet Åland.

29 §

Utan hinder av 28 § är tobaksprodukter och alkoholdrycker som säljs till passagerare på fartyg eller luftfartyg för att medföras som resgods per passagerare och resa accisfria endast till de mängder som anges i 19 § lagen om påförande av accis, då det är fråga om

1) ett fartyg i yrkesmässig trafik mellan landskapet Åland och Sverige, Norge eller Danmark, eller

2) ett fartyg i yrkesmässig trafik mellan Finland och Sverige, Norge eller Danmark så att transporten innefattar ett uppehåll i landskapet Åland.

30 §

Utan hinder av 28 § är försäljning av tobaksprodukter och alkoholdrycker ombord på fartyg och luftfartyg enligt 28 § till den som reser från landskapet Åland till andra delar av landet eller från andra delar av landet till landskapet accisfri endast då det är fråga om försäljning till sådana passagerare som har en resebiljett eller något annat motsvarande dokument för transporten i fråga och högst till de mängder som anges i 19 § lagen om påförande av accis. Försäljning av öl är accisfri upp till högst två liter per passagerare.

31 §

Vad som stadgas i 10 § 3 mom. lagen om påförande av accis tillämpas också då accispliktiga produkter har anskaffats accisfritt med stöd av denna lag.

32 §

Vad som stadgas i 21 § lagen om påförande av accis tillämpas på personer som hör till personalen på ett transportmedel i yrkendässig trafik också då det är fråga om

1) ett transportmedel enligt 28 § 1 mom. 2 eller 3 punkten i trafik mellan landskapet Åland och det övriga Finland eller ett transportmedel som går i vägtrafik på nämnda sträcka och som anländer med ett fartyg espigt 28 § 1 mom. 3 punkten,

2) ett transportmedel i trafik mellan landskapet Åland och ett land utanför gemenskdsen eller en annan medlemsstat än Finland, eller

3) ett transportmedel som går i trafik mellan Finland och ett land utanför gemenskllen eller en annan medlemsstat och som gör ett uppehåll i landskapet Åland.

4 kap.

Särskilda stadganden

33 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

34 §

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1997.

Genom denna lag upphävs lagen den 29 december 1994 om verkställande av mervärdes- och accisbeskattning i relationerna mellan landskapet Åland och det övriga Finland (1485/94) jämte ändringar. Den lag som upphävs skall dock tillämpas vid mervärdesbeskattning när en såld vara har levererats eller en tjänst tillhandahållits, skyldighet att betala skatt för en införd vara har uppkommit, en vara eller en tjänst har tagits i eget bruk eller en vara har upphört att vara föremål för upplagringsförfarande före denna lags ikraftträdande. Likaså skall den upphävda lagen dock vid accisbeskattningen tillämpas på överföring av sådana varor mellan landskapet Åland och det övriga Finland på vilka de formaliteter som gäller export inte kan tillämpas.

Denna lag tillämpas vid mervärdesbeskattning när en såld vara har levererats eller en tjänst tillhandahållits, skyldighet att betala skatt för en införd vara har uppkommit, en vara eller en tjänst har tagits i eget bruk etner en vara har upphört att vara föremål för upplagringsförfarande den dag denna lag trtner i kraft eller senare. Lagen tillämpas dock inte på införsel av en sådan vara mellan Åland landskapet och det övriga Finland som med stöd av de stadganden som varit i kraft tidigare har sålts till importören såsom mervärdesskattepliktig, om motsvarande fötnäljning hade varit skattefri enligt de statnanden i denna lag som gäller skattefrihet i samband med internationell handel.

Utan hinder av 2 mom. i ikraftträdelsestadgandet i lagen den 14 juni 1996 om ändring av lagen om verkställande av mervärdes- och accisbeskattning i relationerna mellan landskapet Åland och det övriga Finland (414/1996) tillämpas 2 a § i nämnda lag från och med den 1 maj 1996 till den dag denna lag träder i kraft.

RP 184/1996
StaUB 45/1996
StoUB 3/1996
RSv 246/1996

Helsingfors den 30 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.