1256/1996

Given i Helsingfors den 30 december 1996

Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och temporär ändring av 19 §

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt 19 § 3 mom. lagen den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av nä- ringsverksamhet (360/1968), sådant det lyder i lag av den 11 december 1981 (859/1981), samt

fogas till lagen nya 19 a och 27 c §§ som följer:

1 kap.

Allmänna periodiseringsstadganden

19 §

Utan hinder av 1 mom. räknas inte som skattepliktig inkomst för ett i kreditinstitutslagen (1607/1993) avsett kreditinstitut vid beskattningen för skatteåren 1992-1999 obetalda räntor på fordringar, vars kapital skall upptas som oreglerat enligt en av finansinspektionen meddelad föreskrift, och vilka räntor kreditinstitutet inte enligt finansinspektionens föreskrift får uppta som intäkt i bokslutet.

19 a §

En ersättning som staten betalar för en helhetstjänst som gäller allmän väg eller järnväg är intäkt för det skatteår under vilket helhetstjänsten överlåtits. Med helhetstjänst avses en planerings-, bygg-, finansierings-, och underhållstjänst som gäller väg eller järnväg, vilken grundar sig på ett avtal som ingåtts för minst 10 år och för vilken vederlaget bestäms enligt trafikmängd eller annan motsvarande prestationsmängd som beskriver användningen av vägen eller järnvägen (trafikprestation). Av helhetstjänsten anses varje skatteår en sådan mängd ha överlåtits, som motsvarar den mängd trafikprestationer som ägt rum under skatteåret.

27 c §

De utgifter som föranleds av produktionen av en i 19 a § avsedd helhetstjänst och de räntor under byggnadstiden som hänför sig till finansieringen av väg- eller järnvägsbyggandet avdras genom lika stora årliga avskrivningar under den återstående avtalsperioden från och med det skatteår under vilket vägen eller järnvägen har tagits i bruk.

Vad som stadgas i 1 mom. tillämpas på kostnader för underhåll av vägen eller järnvägen endast till den del kostnadens sannolika verkningstid är minst tre år.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997. Den tillämpas första gången vid beskattningen för 1997. Lagens 19 § 3 mom. gäller dock till utgången av 1999 och det tillämpas redan vid beskattningen för 1996.

På den skattskyldiges yrkande tillämpas 27 c § också på sådana utgifter föranledda av produktionen av en helhetstjänst som uppstått före lagens ikraftträdande.

RP 238/1996
StaUB 48/1996
RSv 253/1996

Helsingfors den 30 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.