1249/1996

Givet i Åbo den 8 november 1995

Kyrkomötets beslut om ändring av valordningen för kyrkan

I enlighet med kyrkomötets beslut

ändras i valordningen för kyrkan av den 8 november 1991 (1056/93) 3 kap. 1 § 1 mom., 3 § 1 mom., 4 § 1 och 2 mom., och

fogas till 3 kap. 1 § nya 2 och 6 mom., varvid de nuvarande 2-4 mom. blir 3-5 mom., som följer:

3 kap.

Biskopsval och övriga val i stiftet

A. Biskopsval
1 §

När biskopsval är bestämt att förrättas skall domkapitlet meddela kyrkoherdarna och kontraktsprostarna om tidpunkten för valet. Om tidpunkten för val av ärkebiskop skall även de övriga domkapitlen underrättas. Domkapitlet skall utan dröjsmål på grundval av matrikeln och med beaktande av stadgandena i kyrkolagen och kyrkoordningen om rösträtt och stiftstillhörighet för ettvart prosteri göra en förteckning över de präster och lektorer som äger rösträtt i valet av biskop samt tillställa kontraktsprostarna ett utdrag ur denna förteckning. På grundval av denna förteckning skall domkapitlet likaså bestämma antalet elektorer som avses i 18 kap. 3 § 2 mom. 5 punkten kyrkolagen och fördelningen mellan församlingarna. Ett meddelande om nämnda beslut skall utan dröjsmål tillställas kyrkoherdarna.

Det antal präster och lektorer som avses i 18 kap. 3 § 2 mom. 5 punkten kyrkolagen bestäms enligt situationen vid ingången av den månad som föregår domkapitlets beslut och församlingarnas folkmängd enligt folkmängden den sista dagen året innan beslutet om val fattas.


Innan det egentliga biskopsvalet förrättas skall domkapitlet anordna ett provval för att utröna biskopskandidaternas förhandsunderstöd. För provval gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om det egentliga valet.


3 §

Ordföranden skall hålla bön och erinra de röstande om valets vikt samt uppmana dem att i den ordning som anges i 18 kap. 4 § 1 mom. kyrkolagen rösta på en präst som de i anseende till gudsfruktan, lärdom och förmåga finner vara mest skickad till det lediga biskopsämbetet. Kandidatens för- och släktnamn samt vid behov titel eller yrke och boningsort skall antecknas i röstsedeln så, att osäkerhet inte uppstår om vem som avses.


4 §

En röstsedel som är undertecknad eller som innehåller någon annan obehörig anteckning är ogiltig.

Vid valförrättningen skall föras protokoll, i vilket skall antecknas antalet röstsedlar, vilka som röstat som närvarande och vilka som frånvarande, hur många röster envar erhållit samt vad i övrigt förekommit vid valförrättningen. Protokollet skall undertecknas av ordföranden och protokollföraren. Det skall justeras av två protokolljusterare, vilka utses vid valförrättningen.Denna ändring av valordningen för kyrkan träder i kraft den 1 januari 1997.

Åbo den 8 november 1995

På kyrkomötets vägnar


John Vikström ärkebiskop


Kari Ventä kyrkomötets sekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.