1248/1996

Givet i Åbo den 8 november 1995

Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen

I enlighet med kyrkomötets beslut

ändras i kyrkoordningen av den 8 november 1991 (1055/93) 6 kap. 12 § 1 mom., sådant det lyder ändrat genom kyrkomötets beslut den 12 maj 1995 (864/95), och 56 § 1 mom. samt 19 kap. 5 § 1 mom., och

fogas till 19 kap. 5 § ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2-4 mom. blir 3-5 mom., och till 19 kap. en ny 5 a § som följer:

6 kap.

Tjänsteinnehavare och arbetstagare


B. Församlingens och den kyrkliga samfällighetens tjänsteinnehavare och arbetstagare
1. Allmänna bestämmelser
12 §

Innehavaren av en prästtjänst i en församling beviljas semester och tjänstledighet av domkapitlet och innehavaren av en lektors- eller kantorstjänst av kyrkorådet eller församlingsrådet. Kyrkoherden har dock rätt att bevilja innehavaren av en annan prästtjänst i församlingen fritid och semester samt tjänstledighet som varar högst en månad. Kyrkoherdens beslut om semester och tjänstledighet skall meddelas kontraktsprosten och domkapitlet.


C. Specialtjänster
56 §

Om behörighetskraven för innehavarna av de tjänster som inrättats för specialuppgifter inom kyrkan och som avses i 6 kap. 15 § kyrkolagen samt om tjänsteinnehavarnas uppgifter bestäms i instruktioner som utfärdas av kyrkostyrelsen. Domkapitlet utfärdar dock instruktioner för tjänster vid domkapitlet och för de tjänster som inrättats för gränstraktsverksamheten.


19 kap.

Stiftets övriga förvaltning

A. Domkapitlet
5 §

Ärendena avgörs på föredragning av någon av domkapitlets medlemmar. Domkapitlet kan även förordna notarien eller någon annan tjänsteinnehavare till föredragande vid behandlingen av ett förvaltningsärende. Ärenden som avses i 19 kap. 4 a § kyrkolagen samt mindre förvaltningsärenden kan avgöras utan föredragning. Lagskipningsärenden skall föredras av lagfarne assessorn eller motsvarande adjungerade medlem.

Den ledande tjänsteinnehavaren för stiftsverksamheten har närvaro- och yttranderätt vid domkapitlets sammanträde men inte rätt att delta i beslutsfattandet.


5 a §

Domkapitlets ordförande eller medlemmar kan inte berättigas att i enlighet med 19 kap. 4 a § kyrkolagen avgöra ärenden som gäller

1) godkännande för prästämbetet,

2) uppförande på valförslag, utnämning till en tjänst, givande eller återkallande av ett tjänsteförordnande eller något annat ärende med anknytning till besättandet av en tjänst,

3) ett ärende som underställts domkapitlet,

4) uppgörande av ett budgetförslag samt bokslutet,

5) ett lagskipningsärende, samt

6) disciplinärt ärende och ärende som gäller avstängning från tjänsteutövning.

Domkapitlets ordförande eller en medlem av domkapitlet kan inom en tid som bestäms i arbetsordningen överföra ett ärende som avgjorts av ordföranden eller en medlem till domkapitlet för behandling.

Sådana beslut av domkapitlets ordförande eller en medlem av domkapitlet som kan överföras till domkapitlet för att avgöras vid plenum skall dateras och ges den första vardag då beslutet inte kan överföras till plenum för avgörande.


Denna ändring av kyrkoordningen träder i kraft den 1 januari 1997.

Åbo den 8 november 1995

På kyrkomötets vägnar


John Vikström ärkebiskop


Kari Ventä kyrkomötets sekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.