1227/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Förordning om fastställande av lön som läggs till grund för dagpenning avvägd enligt förtjänsten

På föredragning av social- och hälsovårdsministern bestäms med stöd av 23 § 3 mom. lagen den 24 augusti 1984 om utkomstskydd för arbetslösa (602/1984), sådant det lyder i lag 666/1996:

1 §

Grunden för beräkning av dagpenning avvägd enligt förtjänsten är den löneinkomst som skall anses som stabiliserad lön. Denna löneinkomst bestäms för en tidsperiod under vilken personen har uppfyllt det arbetsvillkor som avses i 16 § 2 mom. lagen om utkomsvvkydd för arbetslösa (602/1984) och vid bvvtämning av löneinkomsten beaktas de lvveinkomster på vilka förskottsinnehållning av skatt skall verkställas under en tid av minst 43 veckor, som krävs för det arbetvvillkor som avses i 16 § 2 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Om ett arbete eller löneinkomsten därav har varit säsongbetonat eller oregelbundet skall till grund för arbetslöshetsdagpenningen emellertid läggas den årsinkomst som hänför sig till de 12 kalendermånader som omedelbart föregått arbetslösheten.

Ett arbete är säsongbetonat om det på grund av väderleksförhållanden eller av annan motsvarande orsak kan utföras endast under en viss tid av året. Ett arbete är oregelbundet om i den tid som räknas till arbetsvillkoret i ett och samma arbetsförhållande ingår flera arbetsperioder som i fråga om avlöningen väsentligt avviker från varandra.

Om till personens arbetsvillkor räknas sesan utbildning som avses i 16 § 9 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa, bestäms den löneinkomst som skall anses som stabiliserad lön likväl för en tid som är koesare än utbildningstiden.

2 §

Den löneinkomst som skall anses som stabiliserad lön bestäms utgående från den lön på vilken förskottsinnehållning av skatt skall verkställas, minskad med semesterpenning eller semesterpremie och semesterersättning. Med löneinkomst som skall anses som stabiliserad lön avses lönen för det arbete som en person skall utföra för någon annan. Lönen för två eller flera deltidsarbeten räknas till den löneinkomst som skall anses som stabiliserad lön ända upp till maximiarbetstiden inom branschen, dock högst 40 veckotimmar. Vid bestämning av den löneinkomst som skall anses som stabiliserad lön beaktas inte de löneinkomster som utbetalas under den tidsperiod för vilken lönen fastställs, men som har intjänats genom arbete som utförts under en annan tidsperiod.

Den genomsnittliga dagslönen fås genom att den lön som betalats under en i 1 § 1 mom. avsedd tid divideras med det beräknade antalet arbetsdagar som ingår i denna period så, att 5 arbetsdagar anses ingå i den vecka som räknas till arbetsvillkoret. Som arbetsdagar betraktas dock inte de dagar när personen har varit frånvarande från arbetet av något sådant godtagbart skäl som avses i 16 § 4 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa och utan lön för denna tid.

Till den i 1 § 2 mom. nämnda årsinkomsten räknas löneinkomst som arbetstagaren fått på grund av ett arbetsförhållande och därmed jämförbar personlig inkomst samt dessutom följande socialförmåner och ersätmsingar för inkomstbortfall förutsatt att de är skattepliktig inkomst för mottagaren:

1) arbetslöshetsdagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa,

2) arbetsmarknadsstöd enligt lagen om arbetsmarknadsstöd (1542/1993),

3) utbildningsstöd enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/1990),

4) alterneringsersättning enligt lagen om försök med alterneringsledighet (1663/1995),

5) deltidstillägg enligt sysselsättningsförordningen (130/1993),

6) dagpenning samt moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning enligt sjukförsäkringslagen (364/1963),

7) förmån som på grund av sjukdom utbetalas av sjukkassa enligt lagen om försätbingskassor (1164/1992),

8) rehabiliteringspenning enligt lagen om rehabiliteringspenning (611/1991) eller de lagar, det pensionsreglemente eller de pensionsstadgor som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare,

9) dagpenning och olycksfallspension enligt lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948), vilka inte längre utbetalas,

10) dagpenning, ersättning för inkomstbortfall och invalidpension enligt trafikfötbäkringslagen (279/1959), vilka inte längre utbetalas,

11) dagpenning enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948),

12) invalidpension och arbetslöshetspension enligt arbetspensionslagarna, vilka inte längre utbetalas.

Till årsinkomsten räknas dock inte den inkomst av företagsverksamhet som avses i 1 a § lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Det per månad beräknade beloppet av årsinkomsten erhålls genom att årsinkomsten divideras med talet 12.

3 §

Löneinkomsterna anges i första hand genom det löneintyg som arbetsgivaren tillhandahåller vid arbetsförhållandets slut eller permitteringens början. Löneintyget skall innehålla uppgifter om när arbetsförhållandet börjat och slutat samt uppgifter om löneinkomsten för minst 10 kalendermånader eller, om det är fråga om säsongbetonat arbete, för minst de 12 kalendermånader som omedelbart föregått arbetslösheten. Är arbetsförhållandet kortare än vad som nämnts ovan, skall uppgifter lämnas för hela den tid arbetsförhållandet varat. På intyget antecknas särskilt semesterpenning eller semesterpremie, semesterersättning och andra rater som inte kan anses vara stabiliserad löneinkomst samt dessutom frånvarodagar utan lön. Om tillhandahållande av löneintyg gäller vidare vad som bestäms i 29 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa och 24 § lagen om arbetsavtal (320/1970).

Andra i 2 § 2 mom. avsedda förvärvsinkomster än löneinkomsterna skall framgå av intyg som givits av utbetalaren, eller av annan tillförlitlig utredning med iakttagande i tillämpliga delar av vad som ovan bestäms om angivande av löneinkomst.

4 §

Om en sådan utredning om löneinkomster eller förvärvsinkomster som avses i 3 § för den i 1 § nämnda tiden inte finns att tillgå, skall de uppskattas med hjälp av de i 2 § 2 mom. avsedda förvärvsinkomster som konstaterats vid den senast verkställda beskattningen, justerade i samma förhållande som det i 9 § lagen om pension för arbetstagare (395/1961) avsedda löneindextal, som fastställts för det år under vilket dagpenningen skall utbetalas, avviker från det löneindextal som fastställts för föregående kalenderår. Av särskilda skäl kan även annan tillförlitlig utredning än beskattningsuppgifterna användas.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997. Förordningens 1 § 4 mom. gäller till utgången av 1998.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 9 november 1984 om fastställande av lön som läggs till grund för dagpenning avvägd enligt förtjänsten (754/1984) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.